Utbildning

Utbildningsplan för Masterprogram i statistik

Master Programme in Statistics

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: STA2M
 • Fastställd: 2009-11-05
 • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-11-22
 • Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: SAMFAK 2012/132 Doss 3:1:1
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2013
 • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp statistik eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer


Syfte

Målet med det tvååriga masterprogrammet i statistik är att ge studenten förutsättningar för att arbeta självständigt som statistiker. Detta kräver en god metodkännedom och förmåga att kunna utveckla och anpassa den valda metoden till det tillämpade problemet. Eftersom statistiker som regel arbetar med andra yrkeskategorier krävs det god förmåga att kunna kommunicera med icke-statistiker, både verbalt och skriftligen, om de möjligheter och begränsningar som den statistiska analysen har.
Programmet är både förberedande för en forskarutbildning i statistik och yrkesförberedande.

Mål

Mål som förväntade studieresultat

Efter genomgången utbildning förväntas studenten

 • ha översiktliga kunskaper om och kunna kritiskt bedöma och diskutera de estimations- och inferensprinciper som existerar inom grundläggande statistisk teori;
 • ha fördjupad kunskap om statistisk inferens och kunna diskutera och analysera dess möjligheter och begränsningar;
 • ha fördjupade kunskaper i användandet av statistisk metod vid empiriska tillämpningar, kunna tolka, analysera och kritiskt värdera resultaten med utgångspunkt från vetenskapliga och etiska överväganden;
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera om möjligheter och begränsningar av den statistiska analysen;
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar av betydelse för den statistiska vetenskapen.

Programmets uppläggning

Innehåll
Masterprogrammet i statistik är en tvåårig utbildning som omfattar 120 högskolepoäng. Utbildningen förbereder för en framtida yrkesverksamhet för kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet som exempelvis utredare/-handläggare t.ex. vid departement, analytiker inom bank och finansväsendet, metodstatistiker inom biomedicinska företag etc.
Masterprogrammet förbereder studenterna väl för dessa arbeten.

Programmets uppläggning
Utbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier. Programmet är uppbyggt av kursmoduler om 7,5 hp alternativt 15 hp. Under de tre första terminerna ges förutom tillämpade kurser, obligatoriska kurser i statistisk teori och en programmeringskurs. Fjärde terminen ägnas åt examensarbete om 30 hp, där förkunskapskravet är minst 60 hp i statistik på avancerad nivå.

Studenter som vill avsluta sina studier efter ett år ersätter då kurser om 15 hp under termin 2 med ett examensarbete, där förkunskapskravet är minst 30 hp i statistik på avancerad nivå.

Vissa tillämpade kurser i programmet kan ges i samarbete med Statistiska institutionen, Stockholms universitet men även de matematisk statistiska institutionerna i Stockholm/Uppsala samt Nationalekonomiska institutionen, Uppsala.

Grundstruktur och progression i utbildningen
Programmet bygger vidare på kunskaper från grundnivå inom statistikutbildningen och innebär en vidareutveckling av studentens färdigheter samt en fördjupning inom vetenskapsområdet.

Statistikens grund är sannolikhetslära och inferensteori. Kunskaperna från dessa kurser används i de metodinriktade kurserna. Eftersom många metoder inte är implementerade i programpaket ges även en kurs där statistisk programmering ingår.

Progressionen i utbildningen skall leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete.

Praktik; Samarbete mellan universitet och arbetsliv
Under utbildningen ges möjlighet att göra en termins handledd praktik vid en myndighet, organisation eller ett företag, som kan erbjuda arbetsuppgifter av värde för vald studieinriktning och framtida yrkesplaner. Praktikterminen utgör 30 högskolepoäng i examen.

Utlandsstudier
I det tvååriga masterprogrammet kan en termin förläggas till ett utländskt universitet inom ramen för de utbytesprogram som institutionen och/eller universitetet erbjuder. Studier vid utländskt universitet kan efter prövning tillgodoräknas som del av kurs eller hel kurs inom programmet.

Undervisning

Utbildningen bygger på vetenskaplig grund och är forskningsförankrad, och den studerande ges förutsättningar att kontinuerligt utveckla sin metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre han/hon har kommit i utbildningen, och successivt tillägna sig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt självständiga arbeten som presenteras både muntligt och skriftligt.

Undervisningen sker på engelska.

Examen

Programmet leder till en ettårig magisterexamen eller en tvåårig masterexamen med statistik som huvudområde. För tvåårig masterexamen krävs fullgjorda 120 högskolepoäng med minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet statistik, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. För ettårig masterexamen krävs fullgjorda 60 högskolepoäng med minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statistik, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.

Den ettåriga magisterexamen heter "Filosofie magisterexamen" på svenska, och "Degree of Master in Social Science, 60 credits" på engelska. Den tvååriga masterexamen heter ”Filosofie masterexamen” på svenska, och "Degree of Master in Social Science, 120 credits" på engelska. Upp till 30 hp kan utgöras av praktik i den tvååriga utbildningen.

Övriga föreskrifter

Språk
Undervisningen sker på engelska.

Utbildningsplan(er)