Utbildning

Cell- och molekylärbiologi - Masterprogram i biologi 2018/2019

Bild för Cell- och molekylärbiologi - Masterprogram i biologi 2018/2019
Anmälan

Masterprogrammet i biologi har en stark forskningsanknytning. Du kan skaffa dig en spetskompetens med stort djup inom ett visst område eller så väljer du att istället bredda dina biologikunskaper. Du har också möjlighet att kombinera biologistudierna med andra ämnen. Programmet har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser, en rekommenderad kursföljd samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Om du vill kan du välja till kurser från andra inriktningar.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och det finns genomtänkta vägar att gå. Du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig för framtida forskning eller arbete inom näringslivet.

Om programmet

Cell- och molekylärbiologiinriktningen ger dig en djup förståelse av allt från molekylära system till interaktioner i komplexa system. Inriktningen är relevant för läkemedelsforskning och andra bioteknologiska applikationer samt för grundvetenskaplig forskning. Du kan också vinkla dina studier mot mikrobiologi eller strukturbiologi.

En förståelse av de molekylära mekanismerna bakom cellernas funktion, reproduktion och kommunikation är fundamental för förståelsen av flercelliga djur och växter. Molekylärbiologi är ett basredskap i modern biologi och kombinationen med cellbiologi i denna inriktning ger dig en djup insikt i biologiska system från molekylära interaktioner på submikroskopisk nivå till komplexa system och interaktion inom celler och organeller.

Läs  om inriktningens kurser under Upplägg.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Du läser först inriktningens startkurs, Trender i molekylärbiologi och bioteknik. Sedan väljer du bland våra rekommenderade kurser efter din individuella studieplan. Inriktningens kärnkurser är Trender i molekylärbiologi och bioteknik, Molekylär cellbiologi, samt Funktionsgenomik.

Startkursen, Trender i molekylärbiologi och bioteknik, täcker moderna tillämpningar av molekylärbiologi och innehåller även en allmän introduktion till masterprogrammet. Därefter har du ett stort utbud att välja mellan. Vi rekommenderar kurserna Molekylär cellbiologi och Funktionsgenomik.

Under vårens första kurs, Molekylär cellbiologi, kommer du att tränga djupare in i cellers struktur och funktion än vad du gjort på någon grundkurs och du lär dig att arbeta praktiskt med celler. Föreläsningar varvas med seminarier och laborationer så att dina kunskaper om de processer som styr cellernas liv skall bli så allsidiga som möjligt. Du väljer ett område för fördjupade studier och presenterar och diskuterar detta i ett avslutande symposium.

Under andra året kan du läsa någon ytterligare valfri kurs, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30 eller 45 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning – något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorandutbildning.

Din primära arbetsmarknad är forskning och utveckling inom akademin eller industrin, till exempel läkemedelsforskning och läkemedelsindustri (hur påverkar läkemedelsprocesser våra celler?), bioteknisk industri, rättsmedicin, diagnostik och växtförädling. Utbildningens träning i att applicera dessa teoretiska kunskaper på tillämpade problem, kunna redovisa projekt och studier muntligt och skriftligt, och kunna jobba i projektform, både individuellt och i grupp är värdefull i alla dessa arbetsområden.

Mastern är en bas för forskarutbildning både i Sverige och utomlands, och då är examensarbetet ditt viktigaste meritdokument. Med genomtänkta kurskombinationer och inriktning på examensarbetet skaffar du dig gedigna kunskaper med avseende på molekylära processer i celler liksom praktisk kunskap om de metoder du behöver för att kunna studera dem.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Behörighet och anmälan

Du söker alla inriktningar via antagning.se utom till inriktningen Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) som du söker via www.evobio.eu.

Cell- och molekylärbiologi

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1109 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Brita Svensson master@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 28 79

Frågor om antagning: Fredrik Sundström master@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 48 35