Masterprogram i biologi – Cell- och molekylärbiologi

120 hp

Att förstå de molekylära mekanismerna bakom cellers funktion, reproduktion och kommunikation är fundamentalt för att förstå flercelliga djur och växter. Kombinationen av cellbiologi och molekylär biologi i denna inriktning inom masterprogrammet i biologi uppmuntrar dig att utveckla en djup förståelse av biologiska system, alltifrån molekylära interaktioner på subatomär nivå till system och deras interaktioner i celler och organeller.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har en personlig studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Inriktningen cell- och molekylärbiologi på masterprogrammet i biologi ger dig möjlighet att skaffa en djup förståelse av allt från molekylära system till interaktioner i komplexa system. Inriktningen är relevant för läkemedelsforskning och andra bioteknologiska applikationer samt för grundvetenskaplig forskning. Du kan också vinkla dina studier mot mikrobiologi eller strukturbiologi.

Under utbildningen kommer du att

 • få en djup förståelse för de molekylära mekanismerna bakom funktion, reproduktion och kommunikation av celler
 • få nödvändiga färdigheter för en karriär inom farmaceutiska och andra biotekniska arbetsmarknader
 • få insikter i molekylära interaktioner på subatomär nivå till komplexa system och deras interaktioner i celler och organeller.

En förståelse av de molekylära mekanismerna bakom cellernas funktion, reproduktion och kommunikation är fundamental för förståelsen av flercelliga djur och växter. Molekylärbiologi är ett basredskap i modern biologi och kombinationen med cellbiologi ger dig en djup insikt i biologiska system från molekylära interaktioner på submikroskopisk nivå till komplexa system och interaktion inom celler och organeller.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Du läser först inriktningens startkurs, Trender i molekylärbiologi och bioteknik vilken täcker moderna tillämpningar av molekylärbiologi. Startkursen innefattar även en introduktion till masterstudierna. Sedan väljer du bland våra rekommenderade kurser enligt den personliga studieplan som du kommer att upprätta under tiden du läser startkursen. Höstens andra period erbjuder tre kurser att välja mellan, beroende på intresse:

 • Makromolekylers struktur och funktion
 • RNA - struktur, funktion och biologi, Mikrobiologi
 • Gener, hjärna och miljö.

Under vårens första kurs, Molekylär cellbiologi, kommer du att tränga djupare in i cellers struktur och funktion än vad du gjort på någon grundkurs och du lär dig att arbeta praktiskt med celler. Föreläsningar varvas med seminarier och laborationer så att dina kunskaper om de processer som styr cellernas liv skall bli så allsidiga som möjligt. Du väljer ett område för fördjupade studier och presenterar och diskuterar detta i ett avslutande symposium.

I den avslutande perioden under det första året rekommenderas kursen Genomfunktion. Den ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om de storskaliga och teknik-drivna strategier som idag tillämpas inom det molekylärbiologiska fältet. Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Under andra året kan du läsa någon ytterligare valfri kurs, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig väl för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Kurser inom programmet

Kurser inom programmet finns listade på institutionens webb alternativt se studieplanen för kurser inom programmet.

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorandutbildning.

Din primära arbetsmarknad är forskning och utveckling inom akademin eller industrin, till exempel läkemedelsforskning och läkemedelsindustri, bioteknisk industri, rättsmedicin, diagnostik och växtförädling. Utbildningens träning i att applicera dessa teoretiska kunskaper på tillämpade problem, kunna redovisa projekt och studier muntligt och skriftligt, och kunna jobba i projektform, både individuellt och i grupp är värdefull i alla dessa arbetsområden.

Masterutbildningen är en bas för forskarutbildning både i Sverige och utomlands, och då är examensarbetet ditt viktigaste meritdokument. Med genomtänkta kurskombinationer och inriktning på examensarbetet skaffar du dig gedigna kunskaper med avseende på molekylära processer i celler liksom praktisk kunskap om de metoder du behöver för att kunna studera dem.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Exempel på titlar som biologer kan ha:

 • Forskare
 • Handläggare
 • Lantbruksrevisor
 • Projektledare
 • Naturvårdshandläggare
 • Utredare
 • Laboratorieingenjör
 • Forskningsingenjör
 • Konsult
 • Specialist

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin