Masterprogram i biologi – Ekosystem och akvatisk ekologi

120 hp

Med inriktningen ekosystem och akvatisk ekologi inom masterprogrammet i biologi tar du ett helhetsgrepp på naturen. Du lär dig hur ekosystem fungerar med tyngdpunkt på sjöar och vattendrag. Genom kunskap om fysiska, kemiska och framför allt biologiska processer och deras interaktioner, lär du känna hur naturens ekosystem fungerar och hur människan påverkar dem. Utbildningen har starka kopplingar till yrkesverksamhet inom vatten- och naturvård, och ansluter till pågående forskning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Vårt samhälle är beroende av en rad ekosystemtjänster. Till exempel används vatten för fiske, rekreation, transporter, dricksvattenförsörjning och elproduktion. Detta utnyttjande, och andra mänskliga aktiviteter såsom jord- och skogsbruk, industrialisering och urbanisering, påverkar de naturliga ekosystemen. Förändrade vattenflöden, övergödning och andra föroreningar, introduktion av främmande arter och storskaliga klimatförändringar är resultat av detta. För ett hållbart nyttjande av våra naturresurser krävs gedigna kunskaper om ekosystemens struktur och funktion.

Inom inriktningen ekosystem och akvatisk ekologi studeras organismernas samspel med varandra och med den omgivande miljön. Det ger ett brett systemekologiskt perspektiv på naturen; flera olika ämnen (till exempel biologi, kemi, fysik, hydrologi) integreras i ett helhetsperspektiv för att förstå dels den naturliga funktionen i ekosystemen och dels hur olika mänskliga aktiviteter och störningar påverkar dem. Inlandsvattens ekologi är en viktig del, men också andra naturliga och konstruerade ekosystem behandlas.

Under utbildningen kommer du att

  • lära dig hur ekosystem fungerar, samt på vilket sätt de påverkas av mänskliga störningar och ingrepp
  • få ett brett helhetsperspektiv på naturen, med ett särskilt fokus på inlandsvatten
  • genom praktiska moment få färdighet att analysera och bedöma tillståndet för ekosystem och naturresurser.

Denna ekosysteminriktning inom masterprogrammet i biologi är ett bra val för dig som vill arbeta med natur- och vattenvård/vattenhantering vid till exempel myndigheter, konsultföretag och andra organisationer, eller för dig som vill gå vidare med forskning inom miljövetenskap eller ekologi.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

År 1

Inriktningen Ekosystem och akvatisk ekologi börjar med kursen Limnologi D, som ger dig en gedigen förståelse av struktur och funktion hos olika typer av akvatiska ekosystem. Kursinnehållet integrerar inslag av hydrologi, vattenkemi och biogeokemiska kretslopp. En vecka tillbringas vid Norr Malma fältstation (Erkenlaboratoriet).

I den andra kursen, Tillämpad ekosystemekologi, lär du dig att arbeta med avrinningsområden som bas för planering av naturvård och miljöskydd. Kursen lär dig att identifiera avrinningsområden och ger en översikt av hur ekosystem samspelar med vattnets flöde genom dessa. Kursen innehåller praktiska moment, till exempel träning i geografiska informationssystem (GIS).

Nästa kurs, Biodiversitet och ekosystemens funktion, fördjupar dina kunskaper om ekosystem. Samspel mellan olika organismer, födovävar, kemiska och fysikaliska förhållanden och biogeokemiska processer studeras i detalj. Fokus ligger särskilt på förståelsen av biodiversitetens roll för ekosystemen, och vilka faktorer i ekosystemen som är av betydelse för biologisk mångfald. Teori varvas med praktik och du får planera, utföra och utvärdera ett eget experiment.

Det första året avslutas med kursen Ekosystem i antropocen. Den här kursen ger dig avancerad kunskap om hur jordens ekosystem reagerar på globala miljöförändringar, samt förståelse för växelverkan mellan globala miljöförändringar, ekosystemprocesser, och samhället. Teorin kompletteras med modellering och en fältkurs.

År 2

Under det andra året på masterprogrammet kan du läsa ytterligare valfria kurser, eller göra en forskningspraktik, till exempel i någon av forskargrupperna inom limnologi eller växtekologi. Framför allt gör du ditt examensarbete, på 30, 45 eller 60 högskolepoäng, under handledning av någon av våra forskare.

Kurser inom programmet

Kurser inom programmet finns listade på institutionens webb alternativt se studieplanen för kurser inom programmet.

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Inriktningen ekosystem och akvatisk ekologis helhetssyn och breda ansats mot ekosystem och inlandsvatten, samt avrinningsområden som naturliga enheter för planering och förvaltning, har en stark koppling till naturvård och vattenvård/vattenhantering. Samtidigt är kopplingen till aktuell forskning inom området tydlig, och ökad kunskap om ekosystem blir alltmer viktig för att hantera de pågående miljöförändringarna.

Med inriktning mot ekosystem och akvatisk ekologi är du redo för många olika arbeten i samhället, till exempel på kommuner, länsstyrelser och olika statliga verk (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten med flera).

Inom det privata området finns många konsultföretag (till exempel WSP, Ramböll, IVL) som ofta arbetar projektinriktat och utför utredningar, inventeringar och miljökonsekvensbeskrivningar för olika uppdragsgivare. Dessutom finns en rad intresseföreningar och ideella organisationer (till exempel Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, WWF) som arbetar med naturvård, vattenvård och klimatfrågor. Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Gemensam organisation och lagstiftning inom EU (till exempel Vattendirektiv och Natura 2000) samt andra internationella samarbeten inom natur- och vattenvård vidgar arbetsmarknaden ytterligare.

Efter examen är du även väl förberedd för doktorandstudier och en internationell forskarkarriär. Oavsett vilken yrkeskarriär du tänker dig, så är basen en gedigen förståelse av strukturen och funktionen i olika typer av ekosystem.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin