Masterprogram i biologi – NABiS – samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik

120 hp

All den variation och rikedom av organismer som finns på vår planet, och deras evolutionära förhållanden, är i fokus på denna samnordiska inriktning mot biodiversitet och systematik inom masterprogrammet i biologi. Kombinationen av molekylära metoder och fältstudier har resulterat inte bara i att nya arter ständigt upptäcks utan också att vi kan förstå deras fylogenetiska samband. Vill du kunna besvara frågor kring evolution, biogeografi och ursprunget till all variation är detta inriktningen för dig.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Den samnordiska inriktningen mot biodiversitet och systematik inom masterprogrammet i biologi – NABiS (Nordic Academy of Biodiversity and Systematic Studies) – är ett samarbete mellan universitet i Sverige, Norge och Danmark. Varje universitet erbjuder kurser för organismgrupper där man har specialistkompetens. Genom att ta kurser (till stor del nätbaserade) vid olika universitet har du möjlighet att skaffa dig en spetsutbildning inom systematik. Under din utbildning kommer du att vara på en forskningsinstitution och delta i verksamheten där.

Biologisk mångfald och systematik handlar om vår planets organismrikedom och de evolutionära sambanden mellan dem. På NABiS-programmet kan du bli en expert inom systematik och taxonomi och du behövs i vårt samhälle för att kunna vidta åtgärder mot minskande biologisk mångfald.

Långt ifrån alla nu levande organismer har upptäckts och beskrivits, och bland de som är kända är släktskapet fortfarande oklart. Med molekylära verktyg och morfologiska och anatomiska observationer, identifieras nya arter kontinuerligt och deras förhållande till andra organismer reds ut. Molekylära data ger också vetenskapen en chans att få svar på grundläggande frågor om evolutionen.

Under programmet kan du förvänta dig att

 • bli expert inom systematik och taxonomi
 • få erfarenhet och kunskap att kunna vidta åtgärder mot minskande biologisk mångfald
 • skaffa erfarenhet och lärdomar från din medverkan vid en forskningsinstitution.

Samarbetsuniversitet för programmet är Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Universitetet i Oslo och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Inriktningen ges gemensamt av flera olika svenska och norska universitet. Upplägget är sådant att du har ett hemuniversitet där du har din fysiska hemvist och vanligen gör ditt examensarbete. Du kan läsa kurser vid de andra deltagande universiteten; dessa kurser ges vanligen i form av nätundervisning eller blandad undervisning. Det senare innebär att förutom nätundervisning så ingår det också moment som vanligen ligger på en fältstation och är en eller två intensiva veckor med inriktning på färdigheter, till exempel bestämning av organismer eller laborationer. Se översikt över de olika universitetens kurser.

Du börjar dina studier med två kärnkurser: Alfataxonomiska principer, 5 hp, som ges av Göteborgs universitet och Allmän och molekylär systematik, 10 hp, vid Uppsala universitet. Den förstnämnda ger dig grunderna i bland annat hur man beskriver och namnsätter arter och andra taxa, medan den andra ger dig teori och färdigheter i hur man kan studera och analysera arters delade evolutionära historia. Denna kunskap använder vi för att studera karaktärsevolution och biogeografi och för klassificering.

Efter detta kan du välja kurser tämligen fritt beroende på mål och intresse. Man kan tänka sig två spår i programmet där det ena leder mot en akademisk karriär och det andra mer mot praktiskt arbete med till exempel inventeringar.

De valbara kurserna är indelade i fyra kategorier:

 • Biodiversitet - identifiering är praktiska kurser för att lära sig använda litteratur för att identifiera organismer.
 • Biodiversitet - klassificering behandlar organismgrupper från en lite mer teoretisk aspekt.
 • Systematisk teori behandlar analytiska tekniker för att studera evolutionär historia
 • Verktyg som ger dig praktiska färdigheter att hantera till exempel data och samlingar. Du kan också komplettera med andra kurser inom masterprogrammet i biologi, till exempel Bevarandebiologi.

Slutligen gör du ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp där du får möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter du förvärvat.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorand­utbildning.

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Inriktningen NABiS innebär att du skaffar dig ett stort kontaktnät inom Norden och du kan arbeta med frågeställningar inom systematik och taxonomi som kräver molekylärbiologisk kompetens.

Våra alumner arbetar exempelvis på platser som Danmarks miljöstyrelse, Västra Götalands länsstyrelse samt Oslo naturhistoriska museum. Arbetstitlarna inkluderar bland annat landschef, tekniker och doktorand.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av en karriär inom:

 • naturvårdsförvaltning (offentlig förvaltning eller som privat konsult)
 • handläggare på statliga myndigheter (till exempel Naturvårdsverket) eller privata organisationer (till exempel WWF, Naturskyddsföreningen)
 • handläggare inom biodiversitetsinfrastrukturer (till exempel GBIF), eller
 • vill göra akademisk karriär som museiintendent eller forskare.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin