Forskningsetik

Vid Uppsala universitet läggs stor vikt vid forskningsetisk medvetenhet och att god forskningssed efterlevs. Samhället, dess medborgare och företag behöver pålitliga vetenskapliga resultat och det är viktigt att allmänheten har ett förtroende för forskning. Därför är det självklart att varje forskare ska säkerställa ett redligt förfarande. Högskolelagen stadgar att i ”högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas”. Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om brott mot god forskningssed har en skyldighet att utreda misstankarna eller skicka dem till den nationella nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Så hanteras anmälningar om oredlighet i forskning

Från den 1 januari 2020 regleras frågor om oredlighet i forskning av lagen Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Enligt den nya lagen ska anmälningar om oredlighet i forskning (FFP – fabricering, förfalskning och plagiering) utredas av en särskild nationell nämnd, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Nämnden är placerad Uppsala, i Etikprövningsmyndighetens lokaler.

Vid Uppsala universitet finns numera Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed, NUAF. Nämnden är ett stöd till rektor i frågor som rör bl.a. avvikelser från god forskningssed och i att ta ställning till vilka anmälningar om oredlighet som bör överlämnas till den nationella nämnden. Universitetet har mot bakgrund av den nya lagen infört riktlinjer som ska säkerställa universitetets efterlevnad av de nya bestämmelserna, UFV 2019/1612.

Vill du komma i kontakt med Uppsala universitets Nämnd för utredning av avvikelser från god forskningssed kan du göra detta via följande e-postadress: nuaf@uu.se.

Djurförsök

Alla djurförsök som genomförs vid Uppsala universitet har godkänts i förväg av den regionala djurförsöksetiska nämnden. Nämnden bedömer om nyttan av försöket uppväger lidandet som djuren förväntas uppleva.

Mer om djurförsök vid Uppsala universitet

Etikprövning

Den 1 januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen gäller bland annat forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en person eller utförs på ett sätt som kan påverka en person fysiskt eller psykiskt, och studier på biologiskt material som kan härledas till enskilda personer.

Efter en ändring i lagen 2008 faller fler typer av forskning under lagen: Forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter ska i fortsättningen etikprövas oavsett om deltagaren lämnat sitt samtycke eller inte, och forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada deltagaren ska alltid etikprövas, vilket även kan gälla enkäter eller intervjuer.

Forskning som inte faller under lagen kan ändå ha intresse av att projektet prövas. Många tidskrifter och konferenser kräver forskningsetiskt tillstånd för att publicera eller låta ett föredrag hållas. Forskare och studenter kan vilja få etiska råd om ett projekt upplevs känsligt i andra avseenden än vad som täcks in av lagen. Då kan ett rådgivande yttrande inhämtas.

Kontakt

Vid frågor om Uppsala universitets övergripande arbete och strategi för forskningsetik och god forskningssed, kontakta Stefan Eriksson, rektorsråd för god forskningssed.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin