Upphandling

Uppsala universitet är en statlig myndighet och alla upphandlingar genomförs enligt de lagar som reglerar offentlig upphandling i Sverige.

Upphandlingarna genomförs i ett digitalt upphandlingssystem. Det innebär att alla anbud lämnas som e-anbud vilket bidrar till ett miljövänligt och kostnadseffektivt upphandlingsförfarande.

Förutom att genomföra egna upphandlingar samarbetar universitetet med andra statliga lärosäten i olika upphandlingsprojekt för att hitta samordningsfördelar och utbyta erfarenheter.

Majoriteten av upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Uppsala universitet kan som statlig myndighet välja att avropa från Kammarkollegiets upphandlade ramavtal via avropa.se.

Mer information om offentlig upphandling finns hos Upphandlingsmyndigheten.

Så blir man leverantör till Uppsala universitet

Alla leverantörer är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi behandlar alla på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Grundprinciperna i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet.

För att bli leverantör till Uppsala universitet måste leverantören lämna anbud och bli tilldelat avtal i en upphandling.

Våra aktuella annonserade upphandlingar anges under Aktuella upphandlingar.

Aktuella upphandlingar på Kommers Annons hemsida

Så lämnar man anbud

Upphandlingsdokumentet hämtas digitalt från upphandlingssystemet.

Anbudsgivaren behöver noggrant läsa upphandlingsdokumentet och eventuella bilagor. Om anbudsgivaren har frågor om innehållet, t.ex. om något är otydligt, uppmanar vi anbudsgivaren att så tidigt som möjligt skriftligt meddela universitetet via upphandlingssystemet, så att ev. förtydliganden eller kompletteringar kan göras.

Anbud lämnas digitalt i upphandlingssystemet på det sätt och enligt de villkor som är angivna i upphandlingsdokumentet. Anbud som avviker från ställda krav eller innehåller reservationer mot ställda villkor kan förkastas. Anbudsgivaren ska kontrollera att all information som efterfrågats är angiven i anbudet.

Kontakt

Upphandling: upphandling@uu.se

Inköp-och e-handel: inkop@uu.se

Resor: resesupport@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin