Masterprogram i biologi

120 hp

Utbildningsplan, TBI2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TBI2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas naturvetenskapliga masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

Behörighetskrav

Se de olika inriktningarna för aktuell behörighet.

Cell- och molekylärbiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Ekosystem och akvatisk ekologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Ekologi och naturvård

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME)

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Evolutionsbiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Genetisk och molekylär växtbiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Immunologi och mikrobiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö

Denna inriktning ersätts av Ekosystem och akvatiska ekologi fr.o.m. ht2020

Miljötoxikologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Efter genomgånget program kan studenten avlägga masterexamen med biologi som huvudområde. Efter ett års studier kan studenten avlägga magisterexamen med biologi som huvudområde.

Masterprogrammet i biologi ska ge kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet, eget företagande eller för en fortsatt utbildning på forskarnivå. Efter utbildningen ska studenten kunna delta i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete inom skilda områden.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen ovan skall studenten efter genomgången utbildning inom området för programmet

 • ha teoretisk insikt och praktisk erfarenhet nog för att självständigt tillämpa sina kunskaper för att definiera, formulera, samt genom informationssökning, datainsamling, experiment och/eller datoranvändning inhämta de ytterligare kunskaper som behövs för att lösa biologiska problemställningar,
 • ha avancerade färdigheter för datorbaserat arbete, laboratoriearbete och/eller fältarbete,
 • kunna angripa biologiska problemställningar, genom att tillämpa kunskaper inom angränsande ämnesområden såsom kemi, matematik, statistik och geovetenskap,
 • kunna kritiskt granska, analysera och utvärdera vetenskapliga modeller samt
 • kunna analysera biologins roll i samhället speciellt vad gäller etiska frågeställningar och hållbar utveckling.

Mål för magisterexamen

De mål som gäller för magisterexamen återfinns i Högskoleförordning (1993:100), Svensk författningssamling 1993:100, t.o.m. SFS 2016:846 (Bilaga 2):

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Programmets uppläggning

En biologiutbildning på avancerad nivå bygger på kunskaper från grundnivån och innebär en kunskapsfördjupning inom vald inriktning samt en vidareutveckling av studentens färdigheter och allmänna kompetens. Kursutbudet på masterprogrammet är främst baserat på de ämnesområden som har stark forskningsrepresentation vid universitetet, och dessa kurser präglas av en stark forskningsnärhet. Dessutom erbjuds kurser som förbereder för en yrkesverksamhet inom näringsliv och myndigheter.

Biologiprogrammet har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser och en rekommenderad kursföljd samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Därutöver ges stor frihet att välja kurskombinationer. Gemensam och obligatorisk för alla inriktningar är delkursen Introduktion till masterstudier, 2 hp, under programmets inledande period. Denna delkurs introducerar biologins roll i samhället, arbetslivsanknytning och etiska frågor.

För masterexamen finns alternativ för examensarbeten: ett arbete om 30, 45 eller 60 hp, eller två arbeten om 30+30 hp. För magisterexamen görs ett examensarbete om 15 hp.

Programmet har följande inriktningar:

Inriktning Startkurs (där alternativ ges bestäms kursen av studentens förkunskaper) Övriga kärnkurser
Cell- och molekylärbiologi Trender i molekylärbiologi och bioteknik Molekylär cellbiologi, RNA - struktur, funktion och biologi
Ekologi och naturvård Ekologi D Populations- och samhällsekologi

Bevarandebiologi, Ekologisk metodik

Erasmus Mundus master i evolutionsbiologi (MEME)

(Söks via www.evobio.eu)

Sommarskola i evolutionsbiologi samt Evolutionära processer Evolutionära mönster

Inriktningen har kurser vid Uppsala Universitet samt i Groningen, Montpellier och München.

Evolutionsbiologi Evolutionära processer Evolutionära mönster
Genetisk och molekylär växtbiologi Genetisk och molekylär växtbiologi Programmet erbjuder kurser i ett regionalt samarbete mellan UU, SLU och SU. Genetic diversity and plant breeding (SLU) Molekylära växt-mikrobinteraktioner (SU)
Immunologi och mikrobiologi Trender i molekylärbiologi och bioteknik Immunologi

Mikrobiologi

Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

Limnologi ─ inlandsvattnens ekologi och miljö Limnologi D Tillämpad ekosystemekologi

Akvatiska ekosystem

Miljötoxikologi Toxikologi D Ekotoxikologi

Toxikologi och riskbedömning

NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik Alfa-taxonomiska principer

Allmän och molekylär systematik

Programmet erbjuder fritt val av NABiS -kurser vid samarbetsuniversitet i Sverige och Norge

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i utbildningen. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenters lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för Naturvetenskaplig magisterexamen med biologi som huvudområde alternativt Naturvetenskaplig masterexamen med biologi som huvudområde.

Magisterexamen/Masterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut

Huvudområden för magisterexamen och masterexamen, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, teknik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin