Masterprogram i biologi – Miljötoxikologi

120 hp

Är du intresserad av hur kemikalier påverkar människa och miljö och hur faror och risker med kemikalier bedöms? I så fall är inriktningen miljötoxikologi i masterprogrammet i biologi den rätta inriktningen för dig. Efter utbildningen kan du antingen jobba som miljötoxikolog - till exempel på något konsultföretag, på någon statlig myndighet, eller inom miljöförvaltningar på kommuner - eller satsa på forskning inom toxikologi eller ekotoxikologi.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har en personlig studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Inriktningen miljötoxikologi på masterprogrammet i biologi täcker hela kedjan av kemikaliers effekter på naturen, från biokemiska processer i cellen, via fysiologiska effekter på organ och individer till populations- och ekosystemeffekter. Utbildningen har starka tillämpade aspekter inom till exempel riskbedömning, miljökonsekvensbeskrivning och kemikalieprövning.

Med dina tidigare kunskaper i kemi och djurfysiologi kan du förklara miljötoxikologiska frågeställningar på flera nivåer och känna igen och tolka kemikaliers effekter på människor och miljö - detta är fokus i denna inriktning inom masterprogrammet i biologi.

Under utbildningen kommer du att

  • få en förståelse för hur kemikalier kan påverka människor och djurliv, samt hur kemiska faror och risker identifieras
  • studera väsentliga tillämpade aspekter inom riskbedömning och testning av kemikalier
  • täcka hela kedjan av kemikaliepåverkan på naturen - förekomst, spridning och effekt.

Efter dina studier kan du arbeta som miljötoxikolog inom ett företag eller statligmyndighet. Du kan också fortsätta studera mot en doktorsexamen inom toxikologi eller miljötoxikologi.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

År 1

Den första terminens studier inleds vanligen med startkursen Toxikologi D, som ger dig en gedigen introduktion till toxikologiska principer och praktisk kunskap i toxikologisk testning. Startkursen innehåller även en allmän introduktion till masterprogrammet i biologi.

Den andra kursen under första terminen är Ekotoxikologi som behandlar hur miljön påverkas av kemikalier och där du får genomföra två självständiga projekt för att bekanta dig med de arbetsuppgifter och frågeställningar du kan komma att jobba med som yrkesverksam miljötoxikolog.

I period tre på det första året kan du välja att fördjupa dig inom molekylärbiologi, neurovetenskap, immunologi, eller utvecklingsbiologi. Svenskspråkiga studenter har dessutom möjlighet att läsa Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare, ett ämne som är viktigt om du vill jobba som miljötoxikolog inom offentlig förvaltning (kommun eller länsstyrelse) eller på ett privat miljökonsultföretag.

Under sista perioden på det första året läser du kursen Toxikologi och riskbedömning. Kursen ger dig fördjupad kunskap inom väsentliga delar av (molekylär-) toxikologin och en stabil grund vad gäller hälsoriskbedömning. Sådana kunskaper kommer du att ha stor nytta av om du till exempel tänker dig vidare karriär på någon myndighet eller inom kemi- och läkemedelsindustrin.

År 2

Under andra året kan du läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Kurser inom programmet

Kurser inom programmet finns listade på institutionens webb alternativt se studieplanen för kurser inom programmet.

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorand­utbildning.

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Specialiseringen i miljötoxikologi leder fram till en spetskompetens som blivit starkt efterfrågad till följd av EU:s kemikalielagstiftning (REACH). Även EU:s vattendirektiv (Water framework directive, WFD) har skapat en ökad efterfrågan på miljötoxikologisk kompetens.

Kemikalieriskbedömare och miljötoxikologer är företrädda inom stora delar av samhället; olika myndigheter och offentliga förvaltningar (till exempel Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, miljöenheter på kommuner och länsstyrelser) och privata företag inom miljöområdet (till exempel IVL Svenska Miljöinstitutet, SWECO, Golder Associates).

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin