Masterprogram i biologi – Evolutionsbiologi

120 hp

Alla livsformer är sammanbundna bakåt i tiden och har en gemensam historia. Hur de har utvecklats och vilka processer som påverkat uppkomsten av livets mångfald är fokus för denna inriktning. Inriktningen evolutionsbiologi på masterprogrammet i biologi är valet för dig som vill forska inom evolutionsbiologi. Med evolutionsbiologi menas all form av biologi där evolution är viktigt för förståelsen av olika fenomen - allt ifrån evolutionär ekologi till genomevolution.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har en personlig studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Kännetecknande för inriktningen evolutionsbiologi på masterprogrammet i biologi är integrationen av fält-, labb- och teoristudier som täcker in områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution, utvecklingsbiologi. Du kan också styra dina studier mot biologisk mångfald och systematik.

Uppsala universitet har varit ett centralt centrum för biologisk forskning sedan Carl von Linnés tid. Denna starka forskningstradition har tydliga spår på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) där världsledande forskning sträcker sig från ekologi och biologisk mångfald till evolutionär genomik och makroevolution.

Under utbildningen kommer du att

  • arbeta i fält, på laboratoriet och med avancerad teori
  • komma nära spännande forskning
  • bygga upp ett nätverk med lärare som samtidigt är aktiva forskare.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

År 1

Den första terminen läser du två kurser: Evolutionära processer och Evolutionära mönster.

Evolutionära processer är brett upplagt med tonvikt på processer som genetiskt drift, migration och naturligt urval och ekologiska faktorer som populationstillväxt och reglering. Du kommer att efter avslutad kurs ha kunskap om den senaste forskningen i gränslandet ekologi - evolution - genetik.

I Evolutionära mönster tittar vi från andra hållet och du kommer att studera hur processerna satt sina avtryck i form av mönster som vi idag kan observera på olika nivåer (samhällen, populationer, genom och gener). Du kommer efter avslutad kurs ha förståelse för vad mönstren har för samband genom nivåerna från hela organismsamhällen till de enskilda baserna i DNA-molekylen.

Efter den första terminen väljer du bland våra rekommenderade kurser, till exempel Populationsgenomik, efter din individuella studieplan. Eftersom specialiseringen är ämnad för dig med planer på en framtida forskarutbildning ger masterprogrammet en gedigen bakgrund, med kurser som involverar forskare med gott världsrykte.

År 2

Under andra året kan du läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Kurser inom programmet

Kurser inom programmet finns listade på institutionens webb alternativt se studieplanen för kurser inom programmet.

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorandutbildning, och med programmets inriktning mot evolutionsbiologi får du en bas för vidare forskning som doktorand både i Sverige och utomlands. Med genomtänkta kurskombinationer och inriktning på examensarbetet skaffar du dig en god bas och stabil teoretisk kunskap inom evolutionsbiologin, samt metoder för framtida forskning inklusive statistik.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin