Masterprogram i biologi

120 hp

Utbildningsplan, TBI2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TBI2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 november 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/47
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Beslut och riktlinjer

1. Beslut om att anordna utbildningsprogram

Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik samt enligt beslut av rektor 2008-06-17 fr.o.m. 2009-07-01 finnas ett masterprogram i bioinformatik.

2. Mål för examen

2.1 Mål för magisterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en magisterexamen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

2.2 Mål för masterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Se de olika inriktningarna för aktuell behörighet.

Cell- och molekylärbiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Ekologi och naturvård

Examen på grundnivå om minst 180 hp och kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen ska dessutom innehålla:

Alternativ 1) 90 hp biologi

Alternativ 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME)

Examen på grundnivå om minst 180 hp och kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen ska dessutom innehålla:

Alternativ 1) 90 hp biologi

Alternativ 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

Evolutionsbiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp och kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen ska dessutom innehålla:

Alternativ 1) 90 hp biologi

Alternativ 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Genetisk och molekylär växtbiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Immunologi och mikrobiologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp och kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen ska dessutom innehålla:

Alternativ 1) 90 hp biologi

Alternativ 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

Miljötoxikologi

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp och kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen ska dessutom innehålla:

Alternativ 1) 90 hp biologi

Alternativ 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Programmets uppläggning

4.1.1 Beskrivning av programmet

Efter genomgånget program kan studenten avlägga masterexamen med biologi som huvudområde. Efter ett års studier skall studenten kunna avlägga en magisterexamen.

En biologiutbildning på avancerad nivå bygger på kunskaper från grundnivån och innebär en kunskapsfördjupning inom valt ämnesområde samt en vidareutveckling av studentens färdigheter och allmänna kompetens. Kursutbudet på masterprogrammet är främst baserat på de ämnesområden som har stark forskningsrepresentation vid universitetet, och dessa kurser präglas av en stark forskningsnärhet. Dessutom erbjuds kurser som förbereder för en yrkesverksamhet inom näringsliv och myndigheter.

Masterprogrammet erbjuder många valmöjligheter, och det finns ett antal inriktningar med förslag på lämpliga kurskombinationer som förbereder för framtida forskning och för yrkesverksamheter inom det biologiska fältet. Dessa inriktningar innehåller en eller flera kärnkurser med avancerade och specifika ämnesstudier, men också inslag av näringslivsanpassade kursmoment.

För masterexamen finns alternativ för examensarbeten: ett arbete om 30 eller 45 hp, eller två arbeten om 30+30 hp. För magisterexamen görs ett examensarbete om 15 hp.

4.1.2 Övergripande mål för utbildningen

Masterprogrammet i biologi ska ge kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet, eget företagande eller för en fortsatt utbildning på forskarnivå. Efter utbildningen ska studenten delta i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete inom skilda områden.

4.1.3 Mål som förväntade studieresultat

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) skall studenten inom området för programmet

  • ha teoretisk insikt och praktisk erfarenhet nog för att självständigt tillämpa sina kunskaper för att definiera, formulera, samt genom informationssökning, datainsamling, experiment och/eller datoranvändning inhämta de ytterligare kunskaper som behövs för att lösa biologiska problemställningar
  • ha avancerade färdigheter för datorbaserat arbete, laboratoriearbete och/eller fältarbete.
  • kunna angripa biologiska problemställningar genom att tillämpa kunskaper inom angränsande ämnesområden såsom kemi, matematik, statistik och geovetenskap
  • kunna kritiskt granska, analysera och utvärdera vetenskapliga modeller

4.1.4 Programmets struktur

Biologiprogrammet har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser och en rekommenderad kursföljd samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Därutöver ges stor frihet att välja kurskombinationer. Gemensam och obligatorisk för alla inriktningar är delkursen Introduktion till masterstudier, 2 hp, under programmets inledande period. Denna delkurs introducerar biologins roll i samhället, arbetslivsanknytning, etiska frågor och hållbar utveckling.

Programmet har elva inriktningar. Där alternativa startkurser ges bestäms kursen av studentens förkunskaper.

Inriktning: Cell- och molekylärbiologi

Startkurs: Trender i molekylärbiologi och bioteknik.

Övriga kärnkurser: Molekylär cellbiologi

Inriktning: Ekologi och naturvård

Startkurs: Ekologi D alternativt Evolutionära processer alternativt Limnologi I D

Övriga kärnkurser: Populations- och samhällsekologi

Inriktning: Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) Söks via www.evibio.eu

Startkurs: Sommarskola i evolutionsbiologi alternativt Evolutionära processer.

Inriktning: Evolutionsbiologi

Startkurs: Evolutionära processer

Övriga kärnkurser: Evolutionära mönster

Inriktning: Genetisk och molekylär växtbiologi

Startkurs: Växternas tillväxt och utveckling

Övriga kärnkurser: Växters biodiversitet, förädling och bioteknik (SLU), Växt-mikrob-interaktioner (SU)

Inriktning: Immunologi och mikrobiologi

Startkurs: Trender i molekylärbiologi och bioteknik

Övriga kärnkurser: Immunologi, Mikrobiologi, Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

Inriktning: Limnologi

Startkurs: Limnologi I D alternativt Ekologi D alternativt Evolutionära processer alternativt Toxikologi D

Övriga kärnkurser: Tillämpad ekosystemekologi, Limnologi II

Inriktning: Miljötoxikologi

Startkurs: Toxikologi D alternativt Limnologi I D alternativt Ekologi D

Övriga kärnkurser: Ekotoxikologi, Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare, Toxikologi och riskbedömning

Inriktning: NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik

Startkurs: Allmän och molekylär systematik

Övriga kärnkurser: fritt val av NABiS-kurser vid samarbetsuniversitet i Sverige, Norge och Danmark.

4.1.5 Programmets kurser

Studiegången inom programmet anges i studieplanen. Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Examen

3.1 Beslut enligt högskoleförordningen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Självständigt arbete (examensarbete)

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

3.2 Lokala beslut

Huvudområden för magisterexamen och masterexamen, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, teknik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

4.1.7 Betyg och examination

Föreskrifter om betyg samt om förnyat prov för att få godkänt betyg framgår av kursplan. Student som underkänts två gånger i prov för viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära att annan lärare utses för att bestämma betyg.

4.1.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen

Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan.

4.1.9 Examen och examensbevis

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för Naturvetenskaplig magisterexamen med biologi som huvudområde alternativt Naturvetenskaplig masterexamen med biologi som huvudområde.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng skall avse fördjupning i huvudområdet biologi. För att erhålla magisterexamen skall den studerande ha fullgjort ett examensarbete om 15 högskolepoäng på avancerad nivå i huvudområdet biologi. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng.

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng skall avse fördjupning i huvudområdet biologi. För att erhålla masterexamen skall den studerande ha fullgjort ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i huvudområdet biologi. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin