Utbildning

Masterprogram i tidigmodern tid 2017/2018

Bild för Masterprogram i tidigmodern tid 2017/2018
Anmälan

Att studera tidigmodern historia är att försöka förstå kulturer och samhällen som är bekanta samtidigt som de är främmande. Det är historikerns uppgift att förstå och sätta samman dessa till synes mot­sägelsefulla förhållanden. Masterprogrammet ger dig kunskaper om och insikter i hur norra Europa utvecklades socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt under tidigmodern tid, cirka 1450-1850.

Om programmet

Ser vi tillbaka på perioden 1450 till 1850 slås vi ofta av företeelser som framstår som främmande och motbjudande: förödande häxförföljelser, fasansfull tortyr, spektakulära manifestationer av makt och underordning, religiös glöd, krig, uppror och revolution. Det förflutna framstår som ett främmande land.

Samtidigt uppvisar den tidigmoderna perioden många fenomen och processer som är mer bekanta för oss: etablering av stater med ökad byråkratisk makt, spirande handel med nya konsumtionsmönster som följd, en mångfald av överlevnadsstrategier bland fattiga, framväxten av offentligheten som en del av det politiska livet och ett ökat intresse för individer snarare än korporationer. Dessa företeelser kan förstås som "roten" till det moderna samhället, vilket är anledningen till att historiker betecknar perioden som tidigmodern.

Att studera tidigmodern historia är att försöka förstå kulturer och samhällen som är bekanta samtidigt som de är främmande. Det är historikerns uppgift att förstå och sätta samman dessa till synes motsägelsefulla förhållanden. Masterprogrammets syfte är att du ska utveckla en sådan förståelse. Under det här masterprogrammet står orsakerna till och följderna av de långsiktiga och olikartade utvecklingslinjerna inom regionen i fokus. Genomgående tillämpas komparativa synsätt och metoder.

Mer precist omfattar det geografiska området Skandinavien, Storbritannien, Nederländerna, Ryssland, Polen och det tyskspråkiga territoriet. Samtidigt förändrades hela norra Europa drastiskt under perioden, inte minst genom kontakter med andra delar av världen.

Programmet ger dig en bred kunskap om norra Europas tidigmoderna historia och en djup insikt i regionens politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling.

Du kommer även att ha en god förmåga att identifiera och lösa vetenskapliga problem, liksom att planera och genomföra komplicerade forskningsuppgifter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Art, 120 credits) med historia som huvudområde.

Upplägg

Programmet består av att skriva en större masteruppsats, 60 högskolepoäng (hp) och läsa åtta kurser. Av kurserna är sju obligatoriska och en valfri.

Under första året läser du en intro­duktions­kurs om 7,5 hp som avslutas med ett PM där du presenterar en forskningsplan för masteruppsatsen i närvaro av andra programstudenter och forskare inom det tidigmoderna fältet. Även det andra året avslutas med en öppen workshop, där du presenterar och försvarar din master­uppsats. Fem tematiska kurser läses också under det första året.

Kurser inom programmet

År 1
Introduktion till studier i tidigmodern tid, 7,5 hp
Krig, makt och motstånd. Statens framväxt i norra Europa 1500-1815, 7,5 hp
Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen, 7,5 hp
Konsumtion och materiell kultur i det tidigmoderna Europa, 7,5 hp
Ojämlikhetens kultur: ordning, visualitet och motsättning i de tidigmoderna ståndssamhällena, 7,5 hp
Tidigmoderna imperier i globalt perspektiv, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp

År 2
Workshop i tidigmodern tid, 7,5 hp
Examensarbete i tidigmodern tid, 60 hp
 

Om undervisningen

Programmet är upplagt så att uppsatsen skrivs parallellt med kursläsningen under hela programtiden, med fokus på kurser under första året och uppsatsarbete under andra året.

Ett mer detaljerat programupplägg gör du i din individuella studieplan, som upprättas i samråd med programansvarig. Undervisningen inkluderar seminarier, föreläsningar samt handledning enskilt eller i grupp. Du kommer få tillfälle att, utöver programstudenter och lärare inom programmet, träffa studenter från andra masterprogram. Undervisningsspråket är engelska.

Karriär

Studenter med en masterexamen i h­istoria kan anställas inom en lång rad olika yrken. Examen från masterprogrammet ger en solid grund för anställning inom skolan (om den kombineras med en lärarutbildning) och inom högre utbildning, och den kan även leda till statliga anställningar på lokal, regional och nationell nivå. Du kan arbeta med administration, journalistik, inter­nationella organisationer, inom turistnäringen samt inom kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek). En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet att antas till forskarutbildningen i historia både i Sverige och utomlands.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i tidigmodern tid

120 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5027 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526

Fax: 018-471 1528

E-post: info@hist.uu.se

Mikael Byström studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 54

Patrik Winton patrik.winton@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 34