Utbildning

Masterprogram i hållbar destinationsutveckling 2018/2019

Hur kan destinationsutveckling bidra till hållbarhet? Det är vad du kommer att lära dig under detta program. Masterprogram i hållbar destinationsutveckling är ett internationellt masterprogram för dig som tillsammans med forskare och lärare från många olika ämnen vill arbeta med hållbar destinationsutveckling. Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland, i världsarvstaden Visby, ett av Nordens mest uppskattade besöksmål. 

I samverkan med besöksnäring, regionala myndigheter och civilsamhälle får du arbeta teoretiskt, strategiskt och praktiskt med de utmaningar som besöksnäringsintensiva regioner över hela världen står inför. Målet med programmet är att du i din framtida yrkesutövning, med tillsyn, samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser eller beslutsfattande, ska vara väl förtrogen med frågor som rör hållbar regional- och destinationsutveckling ur många perspektiv. 

Om programmet

Turistdestinationer över hela världen står inför stora utmaningar. Med färre besökare hotas deras ekonomi, med fler besökare hotas deras sociala, kulturella och ekologiska hållbarhet. Hur blir besök hållbara? Vad krävs för att åstadkomma hållbara besöksplatser och hur kan vi säkerställa att de fortsätter att vara det? Hållbar Destinationsutveckling är en ny masterutbildning som vänder sig till dig som vill utveckla gränsöverskridande, internationella nyckelkompetenser inom detta område. Du väljer två av tre inriktningar, entreprenörskap, kulturarvspolitik och naturbaserad turism, för att ge dig den specifika profil du själv önskar. Du studerar teman som ekologisk och kulturell hållbarhet, platsers utformning och betydelse, förvaltning av natur- och kulturresurser; miljöekonomiska värderingsgrunder, entreprenörskap och strategiskt ledarskap. Du får också möjlighet att utveckla egna projekt inom programmets teman. Campus Gotland erbjuder dig en unik kunskapsmiljö med engagerade forskare och lärare som arbetar med hållbarhet ur ett brett, kritiskt och gränsöverskridande perspektiv, och i nära anslutning till aktörer som på olika sätt arbetar med besök.

Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över. Exempelvis inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, inom besöksnäringsföretag eller som egen entreprenör. Genom programmets tvärvetenskapliga design ökar förståelsen för andra ämnesområden och du får kunskap om möjligheter och begränsningar med hållbar utveckling. Kontakten med studenter från olika länder ökar förståelsen för komplexiteten i hållbarhetsutmaningar samt kunskapen om möjliga lösningar på problem och ger dig också ett värdefullt kontaktnätverk inom området. 

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar destinationsutveckling som huvudområde.

Upplägg

Första termin startar med en introduktionskurs till Hållbar Destinationsutveckling. Resten av terminen ägnar du åt en av de tre inriktningarna “Tillämpad kulturarvspolitik”, “Hållbara naturbaserade destinationer” eller “Entreprenörskap för regional destinationsutveckling” (se de olika kurser som inriktningarna innehåller nedan).
 
Termin två börjar med en verklighetsnära projektkurs i mångvetenskapliga team, med design thinking kring en hållbarhetsutmaning, följt av en metodkurs. Andra halvan av andra terminen läser du valfria kurser vid Uppsala universitet på sammanlagt, eller skriver ett examensarbete.
 
Tredje terminen startar med en fördjupningskurs i Hållbar Destinationsutveckling. Därefter läser du en av de övriga två inriktningarna.
 
Termin fyra skriver du ditt examensarbete, som utgår ifrån de två olika inriktningarna du läst.
 
De tre inriktningarna har följande kurser:
 
Tillämpad kulturarvspolitik:
Kulturarv
Naturarv
Det immateriella kulturarvet
 
Hållbara naturbaserade destinationer:
Miljömässig hållbarhet av besök och turism
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling
 
Entreprenörskap för destinationsutveckling:
Introduktion till besöksnäringen, ledarskap, organisation och CSR
Affärsutveckling, finansiering, markandsanalys och kundförståelse
Immaterialrätt, affärsjuridik och ekonomisk styrning i entreprenöriella företag

Om undervisningen

Undervisningsspråket är engelska, liksom litteraturen. Undervisningen sker på Campus. I klassrummet använder vi föreläsningar, seminarium, gruppuppgifter och enskilda arbeten, där teori och praktik blandas. En viktig del av utbildningen sker utanför klassrummet, ute i verkligheten, med exkursioner, studiebesök och konkret arbete tillsammans med både privata och offentliga aktörer på Gotland.

Undervisningen sker också nära det stora, tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Hållbara Besök", där 30 forskare inom 9 discipliner studerar och utvecklar hållbar destinationsutveckling på Gotland. Under utbildningen kommer du både att få träffa många av forskare och få möjlighet att bidra till deras forskningsprojekt.

Examinationerna varierar med allt från skriftliga prov, muntliga redovisningar till självständiga texter.

Karriär

Turismen står för cirka nio procent av världens BNP, är stadigt ökande och blir därmed allt viktigare för global utveckling generellt, och kanske särskilt för regioner utanför den industrialiserade världen. Turistsektorn står dock ständigt inför hållbarhetsutmaningar, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det finns alltså stort behov av de kompetenser man får med sig från denna utbildning.

Programmet förbereder dig för arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över, inom offentlig förvaltning, i stat, landsting och kommun, på destinationsbolag, inom besöksnäringsföretag eller som egen entreprenör. Du kan arbeta inom offentlig utvecklings-, strategi- och förvaltning, särskilt med inriktning mot natur- och kulturresurser, inom offentliga och privata destinationsbolag, inom affärsutvecklings-, hållbarhets- och CSR-arbete, inom regionala, nationella och internationella företag inom besöksnäringen samt inom offentlig förvaltning, för att driva innovationsprocesser för besöksnäringen inom både det offentliga och privata, samt ha kompetens att starta och driva besöksnäringsföretag, över hela världen, särskilt i besöksnäringsintensiva regioner. I din framtida yrkesutövning kan du arbeta med tillsyn, samhällsplanering, utbildning, forskning, kommunikation, förvaltning av naturresurser eller beslutsfattande som rör hållbarhet.
 
Möjligheter till utbildning på forskarnivå är också goda inom ramen för den tvärvetenskapliga forskarmiljö med fokus på hållbarhet, som finns på Gotland. Du kan forska t ex inom industriell teknik, etnologi, geologi, historia, kulturvård eller företagsekonomi.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1465 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kraven på engelska).

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Ulrika Persson-Fischier ulrika.persson-fischier@angstrom.uu.se