”Vitbok om statens förhållande till romer och resande bör följas av sanningskommission”

Pressmeddelande

Regeringens vitbok om övergrepp mot Sveriges romer väntas senare i vår. Den bör kompletteras med en oberoende sanningskommission som kan ge romer och resande upprättelse och återställa förtroendet efter höstens registerskandal. Det menar det nordiska forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (RORHIN), som har sin bas vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet.

RORHIN höll i onsdags ett sammanträde i Uppsala för att diskutera frågan om vägen till en svensk sanningskommission. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 1 oktober 2013 har 18 forskare ur nätverket uppmanat regeringen att åter ta upp förslaget om en svensk sannings- och försoningskommission, något som föreslogs i slutbetänkandet från den statliga Delegationen för romska frågor 2010.

– Vitboken kan bidra till att lyfta fram fakta, men en sanningskommission skulle vara en mer omfattande politisk process, som skulle tvinga fram ställningstaganden på flera nivåer i samhället. En av poängerna med kommissionen skulle vara att den tillsattes av riksdagen, men skulle verka oberoende av regeringen och ha befogenhet att starta egna undersökningar, säger professor Charles Westin, som var ledande i arbetet med Delegationens betänkande 2010.

Ett av målen med en sanningskommission skulle vara att återupprätta medborgerlig tillit, vilket mot bakgrund av polisregisterskandalen kan anses särskilt angeläget när det gäller svenska staten och romerna.

– En sanningskommission skulle på ett annat sätt än vitboken kunna ge romer och resande en röst. Jag tror inte heller att utredningen om skånepolisens registrering så enkelt hade kunnat läggas ner om vi hade haft en kommission, säger artisten och författaren Hans Caldaras.

Ett viktigt element i en sådan här process är att staten tydligt markerar sitt avståndstagande från tidigare övergrepp, och eventuellt befäster detta med någon form av materiell gottgörelse, menar freds- och konfliktforskaren Maria Ericsson.

I Norge inrättades 2004 en kulturfond och ett museum för resande som en form av kollektiv gottgörelse. Den norska kommissionen, som består av oberoende experter och representanter för minoritetsgruppen, ska presentera sin slutrapport i maj 2015.  Knut Vollebaek, tidigare norsk utrikesminister och nu ordförande i den norska kommissionen för norska statens historiska behandling av romer och resande, berättade på RORHINs möte om de norska erfarenheterna.

Efter Vollebaeks redogörelse drog flera mötesdeltagare slutsaten att presentationen av vitboken skulle kunna vara rätt tillfälle att åter ta upp frågan om en svensk sanningskommission.

Jan Selling, historiker vid Hugo Valentin Centrum vid Uppsala universitet, menar att Svenska kyrkan borde ta tillfället i akt att inta en drivande position, både med tanke på sin historiska roll i övergreppen mot romerna, men också i kraft av sin folkliga förankring och moralfilosofiska kompetens.

Nätverket planerar ett nytt seminarium senare i vår för att utvärdera vitbokens resultat. Läs mer om RORHIN på webben.

För mer information kontakta Jan Selling, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, koordinator för nätverket RORHIN, mobil: 0732-46 74 07, e-post: Jan.selling@valentin.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin