Analytisk kemi - Masterprogram i kemi 2019/2020

Bild för Analytisk kemi - Masterprogram i kemi 2019/2020
Anmälan

Inriktningen Analytisk kemi på masterprogrammet i kemi är nära kopplad till världsledande forskning inom området masspektrometrisk analys av biologiska prov. Programmet kommer att gå på djupet inom olika områden och metoder i analytisk kemi och du kommer att ha tillgång till avancerade forskningsinstrument. Du kommer att ha lärare som är ledande experter inom till exempel analytisk neurokemi och avbildande masspektrometri och du kommer att ha möjlighet att göra ditt examensarbete i forskningsfronten.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings. 

En kemiexamen från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter. Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Om programmet

Programmet ger dig en spetskompetens genom fördjupade studier inom området analytisk kemi. Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom olika analytiska metoder, men även avancerade statistiska metoder för dataanalys. Analytisk kemi får en alltmer ökad betydelse och du kommer att lära dig mer om olika kromatografiska och andra separations- och detektionsmetoder, inte minst masspektrometri.

Programmet ger dig en stabil grund inom avancerad analytisk kemi inom alla viktigare områden och en spetskompetens genom fördjupade studier, speciellt inom området avancerad masspektrometri.

Under den första terminen kommer du att läsa kurser som ger dig en grund för de mer specialiserade kurserna under de följande två terminerna. Kurserna under den andra terminen visar även hur tvärvetenskapligt detta viktiga område av kemin är. Du kommer att ha kurser i separationstekniker och masspektrometri och i kurs i kriminaltekniska metoder. Under den tredje terminen kommer du att ha kursen Analys av komplexa prov, vilken innefattar ett projekt där du börjar med att planera hur och var man bör ta prover, provupparbetning, val av analysmetod och statistisk analys av data, vilket avslutas med en presentation av arbetet.

Betydelsen och mångsidigheten inom detta område syns också i var studenterna gör sina examensarbeten, vilket kan vara i den forskningsgrupp där de har sin mentor eller i en forskargrupp inom ett annat, men relaterat område. Uppsala universitet är även en del av SciLifeLab där det också kan finnas lämpliga projekt för en student intresserad av avancerad analytisk kemi av biologiska prov. I Uppsalaregionen finns det också flera både stora och mindre företag och myndigheter där studenter kan hitta intressanta projekt vilket även kan bidra till ett breddat nätverk av kontakter.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första terminen
Du kommer att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet. På den första kursen kommer du även att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om vilka som är de aktuella trenderna inom sina respektive forskningsfält. Terminen avslutas med en kurs i analytisk spektroskopi.
 
Andra, tredje och fjärde terminen
Under andra och tredje terminen kommer du att läsa avancerade kurser i analytisk kemi, till exempel kriminalteknisk kemi, men även lära dig mer om den senaste utrustningen och de senaste metoderna i separation och masspektrometri. Du kommer även att göra ett projekt som innefattar hela kedjan från planering av provtagning, preparering av prover, till att välja analysmetod och statistisk validering. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 alternativt 45 hp.

Exempel på examensarbeten 2018

  • K. Rodiouchkina: Development of a multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometry method for measurement of stable sulphur isotope ratios in aerosol sulphate
  • J. Lillja: MSn structural determination of fatty acid isomers in mixtures using silver cationization and artificial neural networks
  • U. Rybinska: Approaches to minimize and control external contamination during sample handling and analysis of phenolic compounds in food samples

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från Uppsala universitet har du många möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god med 97 % i arbete eller studerande/doktorand bland de som har tagit master/magisterexamen de senaste tio åren.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering  inom analytisk kemi kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar inom, till exempel kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning och utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor

Behörighet och anmälan

Analytisk kemi

120 högskolepoäng

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1368 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr