Utbildning

Geofysik - Masterprogram i fysik 2018/2019

Bild för Geofysik - Masterprogram i fysik 2018/2019
Anmälan

Geofysikinriktningen erbjuder en förståelse för hur planet Jorden fungerar på insidan. Jorden är en dynamisk planet, där aktiva processer formar jorden som den ser ut idag. Jordbävningar och vulkanutbrott är båda exempel på hur dessa processer påverkar både jordens yta och allt som lever på den. Inom geofysiken använder vi fysik på olika sätt för att avbilda jordens inre och bygga modeller som hjälper oss att förstå den dynamiska jorden. 

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält – från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är rankad nummer 36 i världen enligt senaste Shanghairankingen och är med detta den högst rankade fysikinstitutionen i Skandinavien.

Vid Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet samarbetar fysiker kring frågor som bland annat rör energi, partiklar, material, rymdfysik och astronomi. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikaliska principer för att studera och förstå jorden och dess väder och klimat. På Geocentrum i Uppsala ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Om programmet

Hur fungerar jorden egentligen och hur tar vi reda på mer om de processer som formar vår planet? Om du studerar geofysik vid Uppsala universitet får du möjlighet att kombinera dina fysikkunskaper med resultat från fältmätningar och laboratorieexperiment för att på så sätt fördjupa kunskapen om planeten under våra fötter. Våra studenter, lärare och forskare utgör en mångfacetterad, internationell grupp som har nära kontakter med forskare runt hela världen.
 
I geofysik studerar vi jorden med verktyg och metoder från fysiken. Termen “geofysik” används ofta i vid mening och omfattar då ämnen som meteorologi och fysisk oceanografi. Här använder vi termen i den mer begränsade meningen den fasta jorden. I ämnet geofysik studerar vi de verktyg som används för att undersöka jordens struktur och dynamik på skalor från tusentals kilometer till några få meter. De verktygen består av en mängd metoder som analyserar seismiska vågor, elektromagnetiska vågor, tyngdkrafts- och magnetfält, bergartsfysik och inkluderar även avancerad numerisk modellering. Data samlas in med satellit-, flyg-, båt-, yt- och borrhålsmätningar. De geofysiska metoderna tillämpas på storskaliga problem som jordens nutida struktur, den plattektoniska utvecklingen genom årmiljonerna, jordbävningar, vulkanutbrott och allmän geologisk utveckling.

I mer direkta tillämpningar används geofysiken för att minska riskerna vid jordbävningar, vulkanutbrott och jordskred, för att hitta naturresurser som vatten, mineraler, geotermisk energi och fossila bränslen, och för att övervaka miljörisker, som till exempel förorening av grundvatten. En geofysikers arbetsmarknad är därför väldigt bred och internationell, och inkluderar arbeten inom industri, universitet och myndigheter på olika nivåer, ända upp till internationella samarbetsorgan.
 
Masterprogrammet i geofysik vid Uppsala universitet omfattar 2,5 eller 3 terminer av kurser, vilka följs av ett examensarbete om 1,5 eller 1 termin. Vi har ett komplett utbud av geofysikkurser och du har också möjlighet att byta ut några av dessa mot fördjupningar inom programmering, geologi, fysik eller matematik. Geofysikprogrammet är placerat vid Geocentrum i Uppsala, vilket betyder att vi tillhör en geovetenskaplig institution av världsklass med ett piggt undervisnings- och forskningsklimat där det finns goda möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Under den tvååriga utbildningen kommer du att använda din bakgrund i fysik på jorden. Den föreslagna kursplanen leder dig genom hur jordens olika fysiska egenskaper kan undersökas med olika metoder. Vissa kurser fokuserar mer på fysiken i jordens struktur och processer, andra mer på hur geofysiska metoder kan ge oss en beskrivning av jordens inre. Vi erbjuder även kurser inom numerisk modellering, tidsserieanalys och inversion av geofysiska data.
 
Det första året av kurser ger dig en solid teoretisk geofysisk bakgrund. Den första kursen Tillämpad och miljöinriktad geofysik täcker de viktigaste geofysiska metoderna som vi använder för att beskriva den närliggande ytan med avseende på dess fysikaliska egenskaper. Vi gör även geofysiska mätningar i fält. Några av dessa metoder kan också användas för att hantera strukturer på mycket större skala, som till exempel hela bergskedjor. Därefter följer en kurs i global geofysik som beskriver en del av fysiken i de dynamiska processer som formar jorden, men också på hur jordens globala strukturer manifesteras i geofysiska data. En kurs i tidsserieanalys av geofysiska data ges också under terminen, vilken är skräddarsydd för några av de viktigaste databearbetningsverktygen inom de olika geofysiska metoderna. Kontinuummekanik inom geofysik fokuserar på de fysiska ekvationer som används för att beskriva jordens mekaniska processer. Andra terminen börjar med en kurs i seismologi som beskriver uppkomsten och utbredningen av seismiska vågor i jorden, liksom hur seismologi kan användas för att avbilda jordens struktur. Under denna termin studerar du också bergets fysikaliska egenskaper, liksom jordens potentialfält. Kursen Inversion av geofysiska data lär ut hur man tar fram modeller baserade på geofysiska data och hur man bedömer tillförlitligheten i dessa modeller.

Det andra året börjar med en kurs i elektromagnetisk geofysik, dvs. hur jordens elektriska och magnetiska egenskaper kan utnyttjas för att modellera strukturer med elektriska och elektromagnetiska metoder. Kursen Geodynamiska tillämpningar lär ut hur man numeriskt modellerar olika geodynamiska problem. Den fördjupade kursen Jordskalvskällor ger en fysisk beskrivning av hur en jordbävning inträffar och Reflektionsseismik ger den teoretiska grunden för några av de mest kraftfulla verktygen inom den reflektionsseismiska metoden - en av de viktigaste av alla geofysiska metoder för ta fram detaljerad information om berggrunden. Under det här året arbetar du också med ditt examensarbete (vanligtvis 5 månader på heltid). Detta kan göras inom en av våra forskargrupper, med fokus på en specifik metod eller ett objekt. En annan möjlighet är att göra examensarbetet utanför universitetet till exempel vid ett företag eller statlig myndighet. Allt beror på ditt intresse och framtida karriärplaner.
 
Under en vanlig vecka kommer du att ha cirka 8-10 timmars schemalagd tid i klassrummet, vilket kräver att du studerar själv eller i en grupp under icke schemalagd tid. Studentgruppen är vanligtvis liten, från ett fåtal elever upp till cirka 10. Det ger dig nära kontakt med lärarna och dina kurskamrater. Undervisningen ges på engelska eftersom vi alltid har internationella studenter på våra kurser.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har gått över till kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Undervisningen är i huvudsak på ­engelska.

Studera utomlands

Det går utmärkt att läsa en del av programmet vid ett annat utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet.
Vi har ett utbytesavtal med Sydamerikas bästa fysikinstitution (Universidade de São Paulo, Brasilien). Det betyder att du kan tillbringa upp till ett år i São Paulo och få en så kallad double degree. Här hittar du mer information om utbytesprogrammet med São Paulo.

Uppsala är dessutom partneruniversitet i det internationella Nanomat-masterprogrammet, tillsammans med Université Pierre et Marie Curie i Paris, Universiteit Antwerpen i Belgien och Università degli Studi Roma Tre i Italien. Programmet ger dig möjlighet till en så kallad double/triple degree.

Karriär

Med en masterexamen i fysik är du kvalificerad för forskarstudier i fysik. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, hos Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Be­roende på vilka kurser du läser och vilken special­isering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Du kan till exempel få anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller tjänsteman i banker, för­säkringsbolag eller forsknings­organisationer.

Behörighet och anmälan

Geofysik

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1163 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med minst 75 hp i fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Programstudievägledningen mastercoordinator@physics.uu.se

Telefon: 018-471 59 91