Masterprogram i fysik – Geofysik

120 hp

Geofysikinriktningen på masterprogrammet i fysik förklarar hur planeten jorden fungerar. Jorden är en levande planet som formas av aktiva processer som hela tiden pågår i jordens inre. Jordbävningar och vulkanutbrott är exempel på hur dessa processer påverkar både jordens yta och allt levande. Inom geofysiken använder vi fysiken för att avbilda jordens inre och skapa modeller som hjälper oss att förstå vår dynamiska jord.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hur fungerar jorden och hur tar vi reda på de processer som formar vår planet? Inom geofysiken använder vi verktyg och metoder från fysiken när vi studerar jorden. Vid geofysikinriktningen kombinerar du fysikkunskaper med resultat från fältmätningar, laboratorieexperiment och datormodellering för att fördjupa kunskapen om planeten jorden. Våra studenter, lärare och forskare utgör en mångfacetterad, internationell grupp som har nära kontakter med forskare runt hela världen.

Under utbildningen kommer du att

  • lära dig vilka fysiska processer som formar vår planet
  • studera seismiska vågor, jordbävningar och andra aktiva processer
  • använda geofysiska metoder för att leta efter naturresurser som vatten, mineraler och geotermisk energi och att övervaka miljörisker, som förorening av grundvatten
  • studera kompletterande ämnen som programmering, geologi, fysik och matematik.

I geofysik undersöker vi jordens struktur och dynamik på skalor från några få centimeter till tusentals kilometer. I liten skala används geofysik för att upptäcka grundvattenresurser och kontamineringar i marken, bedöma risker för jordskred eller spåra upp arkeologiska artefakter. På en större skala undersöker vi jordens nutida struktur, den plattektoniska utvecklingen genom årmiljonerna, jordbävningar och vulkanutbrott.

Vi mäter seismiska vågor, elektromagnetiska vågor, tyngdkrafts- och magnetfält med hjälp av satellit-, flyg-, båt-, yt- och borrhålsinstrument. I analysen av mätningarna använder vi oss av avancerad numerisk modellering och tar fram en geologisk tolkning med hjälp av bergartsfysik.

Geofysikprogrammet är placerat vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, en institution i världsklass med en kreativ och stimulerande undervisnings- och forskningsmiljö. Här ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Under den tvååriga masterutbildningen kommer du att tillämpa dina kunskaper i fysik på geofysikaliska problem. Du lär dig hur jordens olika fysiska egenskaper kan undersökas med olika metoder. Vissa kurser fokuserar mer på fysiken i jordens inre och dess processer, andra kurser går igenom olika geofysiska metoder och hur dessa används i samhällsrelevanta frågor som arbetet för förnyelsebara energikällor, en hållbar utvinning av mineraler och en trygg försörjning av dricksvatten.

Du lär dig att analysera geofysiska mätningar i de kurser som handlar om tidsserieanalys, numerisk modellering och inversionsteori. Här beskrivs upplägget med våra standardkurser. Men du kan byta ut några kurser i geofysik mot fördjupningar inom programmering, geologi, fysik eller matematik.

År 1

Den första terminen ger dig en solid teoretisk och praktisk geofysisk bakgrund. Kursen Tillämpad och miljöinriktad geofysik täcker de viktigaste geofysiska metoderna för att beskriva ytnära strukturer med avseende på deras fysikaliska egenskaper. Några av dessa metoder kan också användas för att undersöka strukturer på mycket större skala, som till exempel hela bergskedjor. Vi gör även geofysiska mätningar i fält.

Därefter följer kursen Global geofysik som beskriver de dynamiska processer som formar jorden, men också på hur jordens globala struktur manifesteras i geofysiska data. Kursen Tidsserieanalys av geofysiska data går igenom några av de viktigaste databearbetningsverktygen som används i olika geofysiska metoder. Kontinuummekanik inom geofysik fokuserar på de fysiska ekvationer som används för att beskriva jordens mekaniska processer.

Andra terminen börjar med kursen Seismologi som beskriver uppkomsten och utbredningen av seismiska vågor i jorden, liksom hur seismologi kan användas för att avbilda jordens struktur. Du studerar sammanhanget mellan olika fysiska egenskaper av mineraler och bergarter i kursen Bergets fysikaliska egenskaper. I kursen Jordens potentialfält lär du dig hur vi kan analysera magnetfält och tungfältsmätningar. Kursen Inversion av geofysiska data lär ut hur man tar fram modeller baserade på geofysiska data och hur man bedömer tillförlitligheten i dessa modeller.

År 2

Det andra året börjar med kursen Elektromagnetisk geofysik som går igenom hur olika elektromagnetiska metoder kan användas för att upptäcka till exempel malmförekomster och saltvattenintrusioner. Kursen Geodynamiska tillämpningar lär ut hur man numeriskt modellerar olika geodynamiska problem. I kursen Tillämpad jordbävningsseismologi lär du dig att lokalisera jordbävningar och analysera utstrålningsmönstret av dem resulterande seismiska vågorna. Kursen Reflektionsseismik presenterar olika databehandlingsmetoder för att ta fram bilder av geologiska strukturer från seismiska mätningar.

Under det andra året arbetar du också med ditt examensarbete (vanligtvis fem månader på heltid). Detta kan göras inom en av våra forskargrupper, med fokus på en specifik metod eller en geologisk målstruktur. Alternativt kan du skriva ditt examensarbetet utanför universitetet vid ett företag eller en statlig myndighet. Allt beror på ditt intresse och framtida karriärplaner.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning geofysik.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via inlämningsuppgifter.

Antalet studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

En geofysikers arbetsmarknad är väldigt bred och internationell, och inkluderar arbeten inom industri, universitet och myndigheter på olika nivåer, inklusive internationella samarbetsorgan.

Med en masterexamen i geofysik är du behörig för forskarstudier i geofysik och flera av våra masterstudenter fortsätter som doktorander. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Anställbarheten för geofysiker är god och din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Våra alumner jobbar i flera olika verksamheter; explorationsföretag, geotekniska företag, gruvföretag och statliga myndigheter.

Baserat på de kurser du väljer samt din inriktning kommer det finnas många individuella karriärmöjligheter inom olika områden, både inom samt utanför fysikområdet. Du kan exempelvis hitta anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller som specialist inom försäkrings- eller forskningsorganisationer.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin