Masterprogram i fysik – Geofysik

120 hp

Hur fungerar jorden och hur tar vi reda på de processer som formar vår planet? Inom geofysiken använder vi verktyg och metoder från fysiken när vi studerar jorden. Vid geofysikinriktningen kombinerar du fysikkunskaper med resultat från fältmätningar, laboratorieexperiment och datormodellering för att fördjupa kunskapen om planeten jorden.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

I geofysik undersöker vi jordens struktur och dynamik på skalor från några få centimeter till tusentals kilometer. I liten skala används geofysik för att upptäcka grundvattenresurser och kontamineringar i marken, bedöma risker för jordskred eller spåra upp arkeologiska artefakter. På en större skala undersöker vi jordens nutida struktur, den plattektoniska utvecklingen genom årmiljonerna, jordbävningar och vulkanutbrott.

Under utbildningen kommer du att

  • lära dig vilka fysiska processer som formar vår planet
  • studera seismiska vågor, jordbävningar och andra aktiva processer
  • använda geofysiska metoder för att leta efter naturresurser som vatten, mineraler och geotermisk energi och att övervaka miljörisker, som förorening av grundvatten
  • studera kompletterande ämnen som programmering, geologi, fysik och matematik.

Vi mäter seismiska vågor, elektromagnetiska vågor, tyngdkrafts- och magnetfält med hjälp av satellit-, flyg-, båt-, yt- och borrhålsinstrument. I analysen av mätningarna använder vi oss av avancerad numerisk modellering och tar fram en geologisk tolkning med hjälp av bergartsfysik.

Geofysikprogrammet är placerat vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, en institution i världsklass med en kreativ och stimulerande undervisnings- och forskningsmiljö. Här ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Under den tvååriga masterutbildningen kommer du att tillämpa dina kunskaper i fysik på geofysikaliska problem.

Här beskrivs våra två standardupplägg:

  • Upplägg 1 är tänkt för dig som tagit fysik- och matematikkurser under kandidaten, men som inte har några förkunskaper i geofysik. Standardkurserna är i så fall främst kurser inom geofysik och en programmeringskurs tidigt under första terminen.
  • Upplägg 2 är tänkt för dig som gått geofysik-inriktningen i kandidatprogrammet för fysik vid Uppsala universitet och som önskar att komplettera befintliga kunskaper i geofysik med kurser i geologi, geovetenskap, tillämpad matematik och programmering.

I båda uppläggen är utbudet av standardkurser detsamma från och med år 1 period 4, och består av avancerad geofysik. Beroende på dina önskemål kan du dock komplettera ditt kursval med fördjupningar inom programmering, geologi, fysik eller tillämpad matematik.

Under det andra året arbetar du också med ditt examensarbete som kan göras inom en av våra forskargrupper. Alternativt kan du skriva ditt examensarbete utanför universitetet vid ett företag eller en statlig myndighet. Allt beror på ditt intresse och dina framtida karriärplaner.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning geofysik.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med fältkurser och laborationer. Flera kurser ges också i form av självstudier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Fältkurserna undervisas i block av en till fem dagar och lägger vikt på grupparbete. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurser, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via inlämningsuppgifter.

Antalet studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

En geofysikers arbetsmarknad är väldigt bred och internationell, och inkluderar arbeten inom industri, universitet och myndigheter på olika nivåer, inklusive internationella samarbetsorgan.

Med en masterexamen i geofysik är du behörig för forskarstudier i geofysik och flera av våra masterstudenter fortsätter som doktorander. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Anställbarheten för geofysiker är god och din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Våra alumner jobbar i flera olika verksamheter; explorationsföretag, geotekniska företag, gruvföretag och statliga myndigheter.

Baserat på de kurser du väljer samt din inriktning kommer det finnas många individuella karriärmöjligheter inom olika områden, både inom samt utanför fysikområdet. Du kan exempelvis hitta anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller som specialist inom försäkrings- eller forskningsorganisationer.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin