Masterprogram i fysik

120 hp

Utbildningsplan, TFY2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TFY2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2006-09-26 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas naturvetenskapliga masterprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Kurserna inom programmet är på avancerad nivå. Programmet erbjuder ett strukturerat utbud av kurser som leder till masterexamen inom huvudområdet fysik. Programmet är vidare upplagt så att den studerande efter ett års studier kan avlägga magisterexamen i fysik.

Efter genomgånget program skall den studerande uppnå en masterexamen enligt högskoleförordningen SFS 2006:1053. Programmets huvudområde är fysik. Inom programmet kan fördjupning göras inom följande inriktningar: astronomi och rymdfysik, energifysik, geofysik, kärn- och partikelfysik, materialfysik, materialteori, meteorologi samt teoretisk fysik: kvantfält och strängar.

Efter avslutat program skall studenten kunna använda sina fördjupade kunskaper i fysik för forskarutbildning eller för verksamhet inom näringsliv eller offentlig verksamhet.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

För masterprogrammet i fysik vid Uppsala universitet innebär detta att studenten skall

 • visa fördjupad kunskap och förståelse om fysikens begrepp och modeller samt dessas begränsningar och på eget initiativ kunna vidga sitt kunskapsområde, och
 • följa kunskapsutvecklingen och värdera nya rön genom att kritiskt använda teknisk och fysikalisk litteratur och databaser.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

För masterprogrammet i fysik vid Uppsala universitet innebär detta att studenten skall

 • självständigt initiera, ansvara för och leda undersökningar av komplicerade sammanhang på vetenskaplig grund,
 • självständigt planera och genomföra beräkningar, simuleringar, försök, experiment och vetenskapliga observationer inom fysik, och
 • samarbeta i grupp och leda ett grupparbete, samt självständigt kunna bedriva utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För masterprogrammet i fysik vid Uppsala universitet innebär detta att studenten skall

 • använda fysikens terminologi för att självständigt presentera en bild av kunskapsläget samt kunna förklara och diskutera vetenskapliga samt forskningsetiska problemställningar, och
 • ge en korrekt och välavvägd bild av metoder, resultat, slutsatser och framtida tillämpningsmöjligheter.

Programmets uppläggning

Den inledande terminen utnyttjas delvis för att utjämna skillnader i kunskaper för studenter med olika bakgrund samt för vissa påbyggnadskurser inom kvantfysik eller den storskaliga fysiken. Inom det avslutande året ges kurser som i hög grad anknyter till aktuell forskning. Examensarbetet kan genomföras under sista terminen eller parallellt med kurser under andra året.

Programmets huvudområde är fysik. Programmet har följande sökbara inriktningar

 • astronomi och rymdfysik
 • energifysik
 • geofysik
 • kärn- och partikelfysik
 • materialfysik, utlyses inte för höstterminen 2021.
 • materialteori, utlyses inte för höstterminen 2021.
 • meteorologi
 • teoretisk fysik: kvantfält och strängar

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i utbildningen. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenternas lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Undervisningsformer varierar avsevärt från kurs till kurs. Vi strävar efter att i varje kurs väljer de undervisningsformer som är mest lämpliga för att förmedla kursens innehåll på ett pedagogiskt beprövat sätt.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med fysik som huvudområde alternativt naturvetenskaplig magisterexamen med fysik som huvudområde.

Masterexamen/Magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen

Beslut enligt högskoleförordningen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut

En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 dec inför vårterminen.

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin