Masterprogram i fysik – Teoretisk fysik – kvantfält- och strängteori

120 hp

På inriktningen teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori på masterprogrammet i fysik kommer du i kontakt med universitetets breda och världsledande forskning inom kvantfältteori och strängteori. Ämnesbredden ger möjlighet att utföra examensarbeten inom många nyckelområden så som strängfenomenologi, tillämpningar av AdS/CFT-korrespondensen, spridningsamplituder, kosmologi, integrabilitet hos gaugeteorier, matematisk fysik, standardmodellen och fysik bortom standardmodellen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält. Forskningen fokuserar bland annat på utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Kvantfältteori och strängteori är breda områden med extremt aktiv forskning. Ett av programmets syften är att du ska komma i kontakt med denna forskning. Studenter som tar examen från inriktningen har goda förutsättningar för utbildning på forskarnivå inom dessa två discipliner men också inom många andra områden av den teoretiska fysiken så som den kondenserade materiens teori, matematisk fysik, teoretisk högenergifysik inklusive fenomenologi, och teoretisk kosmologi.

Under utbildningen kommer du att

  • ha tillgång till en världsberättigad teoretisk fysikgrupp,
  • få en solid grund för vidare doktorandstudier,
  • skriva en masteruppsats på ett av flera områden där kvantfältteori och/eller strängteori spelar en nyckelroll.

Under ditt andra år kommer du ha möjligheten att slutföra ett examensarbete med handledning utav en utvald från fakulteten eller en forskare i den teoretiska fysikgruppen. Valt ämne kan sträcka sig från alla områden av strängteori, kvantfältteori eller matematisk fysik. Vanligtvis ägnas sista terminen helt till examensarbetet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Kurser i kvantfältteori och strängteori är viktiga delar av programmet. En kurs i kvantfältteori ges det första året och en annan i början av det andra året. Två kurser i strängteori erbjuds också under det andra året. Dessa kurser ger grunderna för att börja en forskarkarriär och är ett viktigt steg mot en doktorandtjänst, antingen i Uppsala eller internationellt. Många andra kurser erbjuds också, till exempel kurser i analytisk mekanik, symmetri och gruppteori, en fortsättningskurs i kvantmekanik, statistisk fysik, avancerade metoder i matematisk fysik och en kurs om symmetri i fysiken.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Antal studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

Med en masterexamen i fysik är du kvalificerad för forskarstudier i fysik och många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, hos Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin