Masterprogram i fysik – Energifysik

120 hp

En säker och pålitlig energiförsörjning är avgörande för vårt samhälle och vårt vardagsliv. Behovet på energi ökar, vilket gör utforskningen och användandet av nya energikällor allt viktigare. Energifysik täcker ett brett område av energikällor och omvandlingsprocesser, från vind- och vattenkraft till kärnkraft och kärnfusion. Inriktningen energifysik på masterprogrammet i fysik innehåller många av fysikens områden, som till exempel mekanik, elektromagnetism, fluidmekanik och kärnfysik.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största och med högklassig forskning inom alla fysikens fält. Forskningen kan bland annat fokusera på utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Vad är energifysik? Att tillhandahålla energi till en rimlig kostnad och med så lite miljöpåverkan som möjligt är en av de största uppgifterna i vår tid. Energifysik inom masterprogrammet i fysik undersöker energiomvandlingsprocesser utifrån deras fysikaliska samband, som fluidmekanik, termodynamik eller elektromagnetism.

Det växande behovet för energikällor med små emissioner av koldioxid kräver nya utvecklingar både när det gäller användandet av dessa källor och angående energiomvandling och lagring. Teknisk framgång i dessa områden bygger på en djup förståelse av den bakomliggande fysiken.

Under utbildningen kommer du att

  • studera ett brett spektrum av energikällor och omvandlingsprocesser, från vindkraft och vattenkraft till kärnfusion
  • få en personlig mentor som hjälper till att vägleda ditt kursval
  • välja en mer teoretisk eller experimentell inriktning.

Inriktningen energifysik ger dig djupa och breda kunskaper inom de fysikaliska principerna bakom det vi kallar för energiproduktion. Dina lärare är aktiva forskare från olika länder och med olika bakgrund.

Du kan skräddarsy din egen utbildning. Ta en kurs i kvantmekanik om du är intresserad av en teoretisk beskrivning av kärnornas exciterade tillstånd som påverkar fissions- eller fusionsprocesser. Ta kurser i elkraftteknik om ditt mål är att förstå det elektriska nätet och komponenterna som ingår. Ta programmerings- och modelleringskurser om du vill genomföra simuleringar eller modellera energirelaterade processer. Du kommer att få en mentor som hjälper dig välja rätt inför din examen och din framtida karriär.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Programmet är två år med ett forskningsarbete om 30 hp och leder till en masterexamen. Det finns möjlighet att ta ut en magisterexamen efter ett år, med en uppsats om 15 hp.

Kurserna som läses är nära kopplade till dagens forskning. Ett obligatoriskt självständigt projektarbete (examensarbete) utförs antingen under sista terminen eller under hela sista året parallellt med pågående kurser.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många möjligheter till utbyten runtom i världen. Vi kan hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Antal studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Undervisningen sker på engelska.

Människans energibehov ökar med varje år som går. Samtidigt måste vi åstadkomma övergången till ickefossil energiomvandling inom en snar framtid. Dessa faktorer säkerställer god anställbarhet för energifysiker.

Karriärmöjligheterna är goda, både inom akademin, inom den offentliga sektorn och privata företag. Inom akademin kommer du att vara väl förberedd att fortsätta med doktorandstudier, det nästa steget i den akademiska karriären. Utanför universitetsvärlden ökar antalet spelare på den nationella och internationella energimarknaden, vilket leder till en stor efterfrågan efter kvalificerade medarbetare inom industri och myndigheter. Fysiker är väl förberedda inför dessa utmaningar, eftersom de kombinerar matematiska kunskaper med färdigheter inom programmering och kompetensen att sammanfatta komplexa situationer i kvantitativa modeller.

Forskningsområden

Forskning inom energifysik bedrivs inom många fält så som solenergi, vågkraft, vindkraft, kärnkraft med fusion med mera. Forskningsprojekt är bland annat teoretiska och experimentella studier av avancerade solceller såsom modellerande av solinstrålningen och simuleringen av den elektriska effekten från olika fotovoltaiska anläggningar. Aerodynamiken hos horisontal- och vertikalaxlade vindkraftverk studeras och modelleras, men även energiabsorptionen hos vågkraftverk under vågens olika faser.

Angående kärnkraft så studeras den grundläggande fysiken bakom fissionsprocessen lika intensivt som effektutvecklingen i experimentella fusionsreaktorer. Alla dessa forskningsprojekt har gemensamt att forskningen bedrivs från en akademisk utgångspunkt och att den resulterar i avhandlingar på master- och doktorsnivå samt vetenskapliga publikationer. Samtidigt sker forskningen i samarbete med externa avnämare som industri och myndigheter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin