Utbildning

Magisterprogram i vindkraftprojektering 2017/2018

Bild för Magisterprogram i vindkraftprojektering 2017/2018
Anmälan

Den globala vindkraftsindustrin fortsätter att breda ut sig geografiskt och öka i såväl projektstorlek som komplexitet. Därmed ökar efterfrågan på professionella chefer som kan leda och genomföra dessa tvärvetenskapliga projekt på ett framgångsrikt sätt. Magisterprogrammet i vindprojektering på Campus Gotland förbereder dig för olika kar­riärvägar inom vindkraft som kombinerar teknik, projektledning och samhällsvetenskap. Läs detta magisterprogram och bidra med ett positivt fotavtryck till en global och hållbar värld.

Programmet ges på Campus Gotland i världsarvsstaden Visby. Vindenergi på Campus Gotland är ledande på utbildning i vindkraftprojektering.

Om programmet

Magisterprogrammet i vindkraftprojektering kombinerar kunskap om planering och projektering av vindkraft med projektledning så att du får nödvändig kompetens för att kunna etablera en hållbar energiproduktion med hänsyn till olika intressen. Studieplanen betonar tillämpad kunskap bland annat genom att anlita gästföreläsare med expertis i olika områden, med det senaste inom simulerings- och planeringsmetoder samt exkursioner till vindkraftparker.
 
Höstterminen startar med en kurs i vindkraftsprojektering där du får kunskaper och färdigheter för att driva vindkraftsprojekt. Dessa kommer att tillämpas och övas under året. Kurserna i vindresursbestämning och planering för vindkraft behandlar relevanta ämnen såsom vindresursbestämning, energiberäkning, tillämpad projektledning, planering och tillstånd för vindbruk, projektekonomi, samhälls­relationer, miljöpåverkan och acceptans. Utgångspunkten för studierna är tillämpningen för vindkraftprojektering.

Under vårterminen fortsätter utbildningen med större fokus på vindkraftverks teknik, drift och underhåll av vindkraftsparker, integration av vindkraft i elnätet samt optimering av vindkraftsparker. Under denna termin tillämpas kunskaper som erhållits under höstterminen.

Kritiskt tänkande, muntlig och skrivförmåga utgör väsentliga delar av programmet och är viktiga för yrkeskompetens. Dessa examineras i uppsatskursen på 15 hp, i slutet av vårterminen med en individuell examensuppsats i vilken du genomför en självständig forskningsuppgift
 
En annan fördel med magisterprogrammet är den tvärvetenskapliga och internationella inriktningen som ger en spännande mångkulturell studiemiljö.

I programmet möter du yrkesverksamma forskare och lärare som driver utvecklingen framåt. Som student kan du bygga ett brett nätverk som ger dig möjlighet att knyta kontakter till framtida arbetsgivare och för praktikplatser i industrin.
 
Programmet ges på Campus Gotland och du som student får det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning samt den unika studiemiljön vid ett småskaligt campus. 

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig magisterexamen med vindkraftprojektering som huvudområde.

Upplägg

Programmet är tematiskt organiserat med undervisning i planering, projektering och projektledning av vindkraft. Du studerar ofta flera aspekter av vindkraftsteknik samtidigt.
 
Termin 1
Höstterminen börjar med en kurs i vindkraftsprojektering. Sedan följer kurser i vindresurser och planering för vindkraft som ger kunskap om de meteorologiska, plan- och tillståndsmässiga förutsättningar för vindkraftsprojekt. Eftersom upplägget är tematiskt studerar du ofta flera aspekter av vindkraftsteknik samtidigt.

Termin 2
På vårterminen tillämpas höstterminens kunskaper med vindkraftsteknik och integrering av vindkraft i elnätet. Dessa kunskaper används också för bedömning och optimering. Terminen avslutas med en individuell examensuppgift.

Se översiktligt upplägg av programmet.
Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.
 

Om undervisningen

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, grupp- och projektuppgifter, fallstudier, studiebesök, datalaborationer och självständigt arbete. Språket i undervisning, föreläsningar och litteratur är engelska. Vissa undervisningsmoment har närvarokrav.

Utbildningen är direkt kopplad till yrkesverksamhet och forskning. Det ingår också egna projektarbeten och fallstudier.

Alumner som arbetar inom vindkraft­projektering och forskning bjuds in för att berätta om hur en projektledare a­rbetar och vilka kunskaper som är särskilt viktiga i arbetslivet. Se lista över gästföreläsare.

Karriär

Kontaktnäten som du skapar under utbildningen blir en viktig resurs för framtida arbetsmöjligheter.
Arbetsmarknaden är starkt internationell då metoder och frågeställningar är likartade i olika delar av världen. En snabb utveckling inom branschen gör att efterfrågan på kompetens inom vindkraftprojektering ökar internationellt.
 
Det engelskspråkiga programmet har en tvärvetenskaplig inriktning för att förbereda dig för globalt ledande befattningar inom vindkraftsindustrin, det vill säga vindkraftsföretag, konsultföretag, lokala och nationella myndigheter, komponenttillverknings- och underleverantörsföretag, forskningsinstitutioner eller andra som arbetar med förnybar energi och/eller miljöfrågor.
 
Examinerade med tidigare arbetserfarenhet inom vindkraftindustrin eller annan industri kan gå tillbaka till arbetslivet med ny avancerad kompetens inom verksamhetsledning. Examinerade med detta program som inträdesbiljett till den första anställningen har påvisbara kunskaper som är betydelsefulla för planering, projektledning och projektering av vindkraftsparker samt för samhällsrelationer. Detta är en kraftfull kombination och efterfrågan på denna kompetens förväntas att öka inom en tioårsperiod.
 
Den professionella karriären kan göras inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling, som vetenskaplig och/eller teknisk rådgivare, konsult eller projektledare. Programmet kan också förbereda dig för forskarstudier.

Se statistik om vad de som gått programmet tidigare gör nu.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i vindkraftprojektering

60 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1281 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se

Telefon: 0498-10 83 64

Maria Klemm maria.klemm@geo.uu.se

Frågor om antagning: Antagningsenheten studentservice@uu.se

Telefon: 018-471 47 30