Magisterprogram i vindkraftsprojektering

60 hp

Utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt och det finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda vindkraftsprojekt. Det tvärvetenskapliga magisterprogrammet i vindkraftsprojektering ger dig grunden för en karriär inom den globala vindkraftsindustrin. Programmet riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare samt teknologer.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Det är nödvändigt att producera elektricitet med förnybara energikällor såsom vatten-, sol- och vindkraft för att minska koldioxidutsläppen i världen. Idag sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige för att klara klimatmålen och möta efterfrågan på förnybar el. Fortsatt stor utbyggnad behövs för att nå målet av 100 % förnybar elproduktion 2040 samt att tillgodose de stora industrisatsningarna på till exempel grön ståltillverkning och vätgasproduktion. Liknande utveckling pågår i många länder globalt. Därför finns det ett stort behov av kunnig och kompetent personal som kan leda och genomföra energiomställningen.

Tidigare studenter vid programmet har idag nyckelpositioner inom vindkraftsindustrin över hela världen. Under dina studier kommer du att få träffa lärare, branschföreträdare och forskare som med expertkunskaper bidrar till utvecklingen inom vindkraftområdet. Du kommer att kunna söka praktikplatser inom branschen och knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Du kommer att få besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna och träffa många gästföreläsare som är experter i branschen.

Ett kritiskt tänkande och en god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt är viktiga inslag under utbildningen. Du får öva på dessa färdigheter under hela programmet genom muntliga presentationer, skriftliga rapporter, skriftliga och muntliga tentor, inte minst genom examensarbetet där du genomför ett självständigt forskningsprojekt.

Under programmet kommer du att

 • lära dig att projektleda så du att kan planera, utveckla och leda vindkraftsprojekt
 • ha ett nära samarbete med branschföreträdare
 • kombinera kunskaper från natur- och samhällsvetenskap samt teknik
 • samarbeta med studenter och lärare med olika akademisk och kulturell bakgrund.

Våra utbildningar vid institutionen för geovetenskaper har en unik tvärvetenskaplig inriktning. Framstående forskning görs främst inom vindresurser, vindvakar, planering och acceptans för vindkraft och kommuniceras i utbildningen.. Gotland är den optimala platsen för att studera vindkraft, och ön var centrum för den tidiga vindkraftsutvecklingen i Sverige.

Studentprofil

Du har en kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik. Du har kanske även arbetslivserfarenhet och vill komplettera dina kunskaper för att kunna arbeta inom förnybar energi. Du är intresserad av projektledning och ser att programmet kan förbereda dig bra för det. Under utbildningen får du möjlighet att tillämpa dina nyvunna kunskaper på verkliga exempel. Våra studenter kommer från olika länder och bakgrunder vilket skapar en dynamisk lärandemiljö. Det bidrar till mycket intressanta diskussioner då förutsättningarna för vindkraft varierar i olika delar i världen.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits) med vindkraftsprojektering som huvudområde.

Detta ettåriga tvärvetenskapliga magisterprogram har tre huvudteman: planering för vindkraft, utveckling av vindkraftsprojekt samt projektledning/förvaltning av vindkraftsparker, och du blir introducerad till alla dessa ämnen redan i början av programmet. Undervisningen är tematiskt upplagd, så ofta studerar du flera teman av vindkraftsutveckling samtidigt.

Höstterminen startar med en kurs i vindkraftsprojektering som ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom området. Därefter följer kurser i vindresursbedömning, planering för vindkraft och vindkraftsteknik. Där får du den kunskap du behöver i meteorologi, planering och tillståndsfrågor samt om vindkraftverkens mekanik.

Under vårterminen kommer du att lära dig om anslutning av vindkraft till elnätet och fördjupa dina kunskaper i vindkraftsteknik. De kunskaper som du har fått i tidigare kurser kommer du att kunna tillämpa i en projektkurs där du får göra en förstudie. Terminen avslutas med ett individuellt examensarbete som även kan genomföras i samarbete med en partner inom industri eller forskning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Undervisningen på magisterprogrammet i vindkraftsprojektering sker i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och projektarbete, fallstudier, rollspel, studiebesök, datalaborationer med mjukvaror som används i industrin, samt individuellt arbete. Eftersom mycket av utbildningen är baserat på grupparbeten och projekt, och intensiteten på utbildningen är hög, är det viktigt att du är aktiv under hela studieperioden.

Klassens storlek, upp till ca 30 personer, bjuder in till en välkomnande atmosfär som möjliggör en god inlärningsmiljö. Programmets tvärvetenskapliga och internationella inriktning skapar en dynamisk studiemiljö.

Alla kurser fokuserar på vindkraftsindustrin och vindkraftsforskningen. Du får studera verkliga fall och öva på att förhandla, förbereda och genomföra rollspel av olika slags samråd och leda möten. I examensarbetet har du möjlighet att utforska och fördjupa dig i de ämnen som känns mest relevanta för dig.

Du kommer att lära dig att använda speciella datorprogram såsom windPRO och WAsP som används i vindkraftsindustrin och tillämpa dessa färdigheter på en förstudie till en vindkraftspark. Under programmet kommer du att delta i studiebesök till vindkraftsparker. På plats kommer projektledaren att lära dig om byggnation av vindkraftsparker, och hur du uppskattar och klassificerar terrängen runt ett vindkraftsverk så att du kan beräkna energiproduktionen. Du får också klättra upp i ett vindkraftsverk och se alla delar av vindkraftverkets maskinhus.

Tidigare studenter som nu arbetar inom vindkraft bjuds ofta in som gästföreläsare och ger dig en inblick i rollen som projektledare. Detta är mycket fördelaktigt eftersom tidigare studenter har möjlighet att sätta programmets innehåll i relation till den kompetens du kommer att behöva i ditt yrkesliv.

Programmet är förlagt till Campus Gotland. Undervisning, instruktioner och litteratur är på engelska.

Energibranschen är en av de snabbast växande branscherna i världen. I Sverige är vindkraft den tredje största källan för elproduktion efter vatten- och kärnkraft och den beräknas fördubblas inom en fyraårsperiod samt femdubblas fram till år 2040. Även internationellt byggs vindkraft ut snabbt.

Detta program förbereder dig för ledande befattningar inom den globala vindkraftsindustrin. Exempel på blivande arbetsgivare är företag som driver vindkraftsparker, konsultföretag, lokala och nationella myndigheter, universitet och högskolor, företag som tillverkar komponenter, företag som ingår i leveranskedjan, forskningsinstitut eller andra organisationer som arbetar med förnybar energi- och miljöfrågor.

Några av de befattningar som våra tidigare studenter innehar är:

 • Projektledare
 • Senior projektledare
 • Konsult inom förnybar energi
 • Vindresursanalytiker
 • Miljöhandläggare
 • Projektör
 • Tekniskt råd inom vindkraftsplanering
 • Platschef
 • Marknadschef
 • Affärsutvecklingschef
 • Förvaltningschef
 • Forskning- och utvecklingsingenjör
 • Verkställande direktör driftsteknik vindkraft
 • Universitetslärare
 • Forskningsassistent
 • Doktorand

Jobbmarknaden för utexaminerade är mycket internationell eftersom metoderna och problemställningarna är likartade i olika delar av världen. Tekniken är kostnadseffektiv och omställningen till förnybar energi går allt snabbare vilket innebär att efterfrågan på kvalificerad kompetens ökar. Söker du ditt första jobb efter att ha gått detta program kommer du att ha gedigna kunskaper och färdigheter inom vindkraftsprojektering, vilket ger goda karriärmöjligheter. Har du dessutom tidigare arbetserfarenhet kommer du att kvalificera dig för högre ledningsbefattningar inom branschen.

Förutom anställning som projektledare eller projektör kan du också göra karriär inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling som vetenskaplig och/eller teknisk rådgivare, konsult eller projektledare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin