Magisterprogram i vindkraftsprojektering

60 hp

Utbildningsplan, TVP2N

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TVP2N
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 november 2016
Diarienummer
TEKNAT 2016/123
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2012-09-17 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2013-07-01 finnas ett magisterprogram i vindkraftsprojektering.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Efter genomgånget program kan studenten avlägga magisterexamen i vindkraftsprojektering. Programmet ska ge den studerande de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som krävs för kvalificerat yrkesliv inom sektorn för förnybar energi genom att fokusera på planering, projektering och projektledning av vindkraft. Programmet utbildar generalister som kan leda omställningen till förnybar energi och ta energiprojekt från idé till förverkligande. Utbildningen knyter an till aktuell forskning inom ämnesområdet. Utexaminerade förväntas arbeta både nationellt och internationellt inom näringsliv, myndigheter och akademi.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en magisterexamen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Inom ramen för de mål som anges i Högskoleförordningen 2006:1053 (s. 57-59), skall studenten

inom området för programmet kunna:

 • visa breda och fördjupade kunskaper inom planering, projektering och projektledning av vindkraft samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete (K),
 • värdera metoder inom vindkraftsprojektering (K,V),
 • konkretisera och hantera några specifika verktyg/metoder för att identifiera, formulera och analysera problemställningar (F)
 • tillämpa kvalitativa och kvantitativa kunskaper om fysikaliska, miljömässiga och samhälleliga förutsättningar och begränsningar för planering, projektering och projektledning av vindkraft (K, F).
 • analysera och angripa tvärvetenskapliga frågeställningar genom att tillämpa eller anknyta kunskaper inom berörda ämnesområden (F, V)
 • arbeta i, planera och leda projekt (F)
 • utföra beslutsanalyser inom projektering baserat på vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter (F,V).

K står för kunskapsmål, F för färdighetsmål och V för värderingsmål.

Programmets uppläggning

Programmet är tematiskt organiserat med undervisning i planering, projektering och projektledning av vindkraft.

Det tvärvetenskapliga programmet undersöker olika perspektiv i många ämnesområden som är relevanta för vindkraftsprojektering. Programmet ger tillräckliga baskunskaper och färdigheter för att kunna leda energiprojekt från idé till förverkligande. Vindresursbedömning, energiberäkningar, planering för vindkraft, projektekonomi, miljöpåverkan, tillståndsfrågor, acceptans, vindkraftteknik och elnätsintegration samt optimering är exempel på nyckelområden som behandlas.

Undervisningen är till stor del interaktiv med praktiska övningar såsom förhandlingar, styrgruppsmöten och samråd. Studenterna bidrar med sina olika ämneskunskaper och erfarenheter i projektuppgifter, vilka liknar projektgrupper inom industrin. Detta ger god träning för arbetslivet.

Kritiskt tänkande och skrivförmåga utgör väsentliga delar av programmet och är viktiga i yrkeslivet. I uppsatskursen 15 hp i slutet av vårterminen tillämpas dessa förmågor i ett självständigt examensarbete.

Undervisning

Magisterprogrammets undervisning bygger vidare på de olika erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i den tvärvetenskapliga utbildningen. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenters lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Undervisningsformer i programmet är föreläsningar, seminarier, rollspel, studiebesök, laborationer, problembaserade och Case övningar samt projektarbeten. I en avslutande projektkurs utvecklar och tillämpar studenterna en beslutsstrategi som syftar till att öva ledarskap och kommunikation baserat på kunskaper som erhållits under tidigare kurser.

Skriftlig och muntlig kommunikationsträning förekommer under hela programmet för att ge de blivande projektledarna goda kommunikativa färdigheter. Undervisningsspråk är engelska.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig magisterexamen med vindkraftsprojektering som huvudområde.

Magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Beslut enligt högskoleförordningen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Övriga föreskrifter

4.4.7 Betyg och examination

Föreskrifter om betyg framgår av kursplan.

Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

4.4.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen

Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan.

4.4.9 Examen och examensbevis

Rektor utfärdar på begäran av studenten magisterexamen vindkraftsprojektering som huvudområde.

Magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen.

Den som inom programmet fullgjort kurser om 60 hp, varav minst 30 hp med progression i vindkraftsprojektering (inkluderande examensarbete på 15 hp) kan erhålla en naturvetenskaplig magisterexamen med vindkraftsprojektering som huvudområde. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin