Magisterprogram i vindkraftsprojektering

60 hp

Utbildningsplan, TVP2N

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
TVP2N
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 november 2013
Diarienummer
TEKNAT 2013/89
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Beslut och riktlinjer

1. Beslut om att anordna utbildningsprogram

Enligt beslut av rektor 2012-09-17 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2013-07-01 finnas ett magisterprogram i vindkraftsprojektering.

2. Mål för examen

2.1 Mål för magisterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en magisterexamen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

2.2 Mål för masterexamen

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och

– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Programmets uppläggning

4.1 Beskrivning av programmet

Efter genomgånget program kan studenten avlägga magisterexamen i energiteknik med inriktning mot vindkraft.

4.2 Övergripande mål för utbildningen

Programmet ska ge den studerande de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som krävs för kvalificerat yrkesliv inom sektorn för förnybar energi genom att fokusera på planering, projektering och projektledning av vindkraft.

Programmet är tänkt för dem som avser att fortsätta med yrkesverksamhet – såväl nationellt som internationellt samt inom flera sektorer av samhället och på flera nivåer, såsom näringsliv, myndigheter och akademi.

4.3 Mål som förväntade studieresultat

Inom ramen för de mål som anges i Högskoleförordningen 2006:1053 (s. 57-59), skall studenten inom området för programmet särskilt ha visat:

Kunskap och förståelse

  • ett brett kunnande och fördjupade kunskaper inom planering, projektering och projektledning av vindkraft samt en insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
  • kunskaper om metoder inom energiteknik med inriktning vindkraft.
  • sakkunskaper om både de naturgivna och samhälleliga förutsättningarna och begränsningarna för planering, projektering och projektledning av vindkraft.

Färdighet och förmåga

  • hantera kvalitativ och kvantitativ kunskap om vindresurser, tekniska och miljöaspekter, samt
  • konkretisera och hantera några specifika verktyg för att identifiera, analysera och formulera komplexa problem, samt
  • föreslå metoder och lösningar i syfte att verka för en hållbar och effektiv planering, projektering och projektledning av vindkraft.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • förmåga att utföra beslutsanalyser och bedömningar inom projektledning och forskning angående vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

4.4 Programmets struktur

Programmet är tematiskt organiserat med undervisning i planering, projektering och projektledning av vindkraft. Höstterminen startar med en inledande kurs som visar olika aspekter av dessa. Därefter studeras kurser i vindkraftteknik där industrirelevanta ämnen såsom vindresurser och vindmätning, energiberäkning, vindkraftverksteknik, drift och underhåll av vindkraftsparker och vindkraftsystem i elmarknader ingår (30 hp), med planering, projektering och projektledning av vindkraft i åtanke.

Under vårterminen fortsätter utbildningen med större fokus på projektledning och ämnen som planering och utveckling, projektekonomi, samhällsrelationer, miljöreglers inverkan och acceptans, samt optimering av vindkraftsparker. Under denna termin tillämpas kunskaper som erhållits under föregående hösttermin (15 hp).

Kritiskt tänkande och skrivförmåga utgör väsentliga delar av programmet och är viktiga för yrkeskompetens. Dessa examineras i uppsatskursen (15 hp) som spänner över hela läsåret. Studierna börjar redan på höstterminen med en rad uppsatsseminarier och workshops och avslutas i slutet av vårterminen med en individuell examensuppsats i vilken studenten väljer ämnesområde.

4.5 Programmets kurser

Studiegången anges i studieplanen. Kursernas omfång anges i högskolepoäng (hp).

Examen

3.1 Beslut enligt högskoleförordningen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Självständigt arbete (examensarbete)

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

3.2 Lokala beslut

Huvudområden för magisterexamen och masterexamen, inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet är: bioinformatik, biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, hållbar utveckling, kemi, matematik, teknik, tillämpad beräkningsvetenskap och tillämpad bioteknik.

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

4.4.7 Betyg och examination

Föreskrifter om betyg framgår av kursplan.

Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

4.4.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen

Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan.

4.4.9 Examen och examensbevis

Rektor utfärdar på begäran av studenten magisterexamen energiteknik med inriktning mot vindkraft. För att erhålla magisterexamen krävs 60 hp varav 30 hp fördjupning i form av progression på avancerad nivå inom huvudområdet energiteknik med inriktning mot vindkraft, varav minst 15 hp i form av ett examensarbete. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin