ULF – praktiknära skolforskning

Utbildning, Lärande, Forskning (ULF) är en riksomspännande verksamhet kring praktiknära skolforskning i samverkan som bedrivs uppdrag av regeringen. Uppsala universitet har tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet huvudansvaret för verksamheten.

Under försöksverksamheten, som startade 2017, har vi prövat och utvecklat modeller för forskning som bedrivs i nära samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän. Försöksverksamheten övergår till en permanent verksamhet från 2025.

Forskningen ska utgå från skolans behov av ny kunskap och att lärare eller övriga skolans yrkesverksamma har en aktiv och initierande roll i processen. Alla medverkande lärosäten tecknar lokala ULF-avtal om samverkan med skolhuvudmän.

ULF-avtal

En nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som utgår från skolans behov av ny kunskap.

Nationell webbplats ULF-avtal

Lokala ULF-avtal

Uppsala universitet har tecknat lokala avtal om samverkan med sex skolhuvudmän:

 • Uppsala kommun
 • Enköpings kommun
 • Tierps kommun
 • Knivsta kommun
 • Östhammars kommun
 • NTI-gymnasiet/Academedia

ULF-verksamheten drivs av den regionala ULF-forskningsgruppen (RUF). Gruppen har i uppdrag att skapa förutsättningar för långsiktig forskningssamverkan. Gruppen ska inventera forskningsbehov och intressen hos lärosätet och huvudmän, delta i förstudier och forskningsansökningar. Dessutom ska gruppen initiera forskningsprojekt och forskningsbaserade utvecklingsprojekt.

Gruppen består av lektorer från lärosätet och lektorer från avtalshuvudmännen, med vardera 20 procent av tjänst. Från huvudmän där lektor saknas deltar förstelärare eller utvecklingsansvarig.

Kontakt RUF-gruppen: Anna Brunner Cederlund, anna.b.cederlund@edu.uu.se

Uppsala-noden

Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten som i sin tur tecknar samverkansavtal med skolhuvudmän. Totalt deltar 25 lärosäten i ULF, där nio av dem finns i Uppsala-noden:

 • Uppsala universitet (ansvarigt lärosäte)
 • Högskolan Gävle
 • Stockholms universitet
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Södertörns högskola
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet

Varför behövs ULF-avtal?

Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning och att skolutveckling ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta sker i dag i alltför liten utsträckning. Det finns också ett upplevt glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Därför finns ett stort behov att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan skola och akademi.

Vad är målet med ULF-avtal?

Målet är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom akademin. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. Visionen är att modellerna ska vara grunden för professionellas yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen.

Kontakt

Lars Olsson, Föreståndare FoSam, lars.olsson@edu.uu.se
Anna Brunner Cederlund, Projektkoordinator, anna.b.cederlund@edu.uu.se
Josefin Lingström, kommunikatör, josefin.lingstrom@edu.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin