Anette Oxenswärdh

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Civil and Industrial Engineering; Quality Science

Telephone:
+46 18 471 83 82
Mobile phone:
+46 70 167 99 24
E-mail:
anette.oxenswardh@angstrom.uu.se
Visiting address:
Campus Gotland
Cramérgatan 3
SE-621 57 VISBY
Sweden
Postal address:
Campus Gotland, Uppsala universitet
SE-621 67 VISBY
Sweden

Short presentation

Works and researches at Campus Gotland in Quality Technology. Anette researches organizational learning, processes of meaning and sensemaking, change management and understanding of assignments and responsibilities, and sustainability in the hospitality industry. Anette has initiated a research network, Sustainable Tourism, consisting of about 40 tourism researchers around the Baltic Sea.

Keywords

 • change management
 • collective learning
 • ecbuto003
 • esdeve007
 • group processes
 • leadership
 • meaningmaking
 • sensemaking
 • sustainability
 • sustainable tourism
 • understanding assignment
 • understanding responsibility

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt intresseområde inom forskning är de olika processerna i och om förståelsen av uppdraget och dess ansvar. Uppdrags- och ansvarsförståelse som lärprocesser formas och skapas samt omformas under hela yrkesverksamma livet och är en viktig del av yrkeskompetensen. Det är följaktligen denna förståelse som blir grundläggande vid alla etiska ställningstaganden de professionella måste befatta sig med under sin yrkesutövning.

Jag forskar kring organisationellt lärande och ansvarsförtåelse. Jag är intresserad av att utforska hur denna lärprocess kommer igång, hur man kan designa för den, vilka strategier kan användas för att gynna och underhålla den? Vidare är jag intresserad av processerna av uppdragsgivandet och uppdragstagandet. Hur skapar man förtroende och hur skapas ansvarstagande, vad är viktigt vid ansvarsutkrävandet? Alla dessa processer är viktiga för organisationernas möjligheter att fungera ändamålsenligt och hålla nere felmarginalerna både i produktionen och i tjänstesektorn. Detta handlar i syvene och sist om tillhandahållandet av s.k. dialogkompetenser mellan parterna. Således hamnar forskningsintresset i skärningspunkten av de centrala delarna av kvalitetsteknik dvs teman som ledarskap, organisation, projektstyrning, processer, ansvar, change management och kommunikations mm. Mer praktiskt betraktat håller jag på att forska de olika processerna i mötet mellan besökare och deras värdar inom besöksnäringen.Jag är speciellt intresserad av hållbarhetsfrågor inom olika boendeformer inom besöksnäringen.Vilka hållbarhets åtgärder tillämpas det på anläggningarna, vilka förväntningar finns det hos besökare vad gäller hållbara besök och hur dessa kunskaper sprids mellan de berörda samt hur det övriga samhället både kontrollerar och supportar dessa processer? Alla dessa processer är viktiga och behövs för den mer hållbara utvecklingen inom besöksnäringen.

Research

My research interest area is the various processes in understanding the assignment and its responsibility. Mission and responsibility understanding as learning processes are formed and created and transformed throughout the working life and is an essential part of professional competence. I am interested in exploring how this learning process gets started, how to design it, what strategies can be used to promote and maintain it?

Furthermore, I am fascinated by the methods of commissioning and contracting. How is it to create trust and create responsibility? What is essential in accountability? These processes are important for the organizations' ability to function effectively and keep the error margins both in production and in the service sector. This is about the provision of so-called dialogue skills between the parties. Thus, the research interest ends up in the intersection of the central parts of quality technology, i.e. themes such as leadership, organization, project management, processes, responsibility, change management, communication and processes of meaning and sensemaking. More practically, I am researching the various processes in the meeting between visitors and their hosts in the hospitality industry. These processes are important and highly needed for more sustainable development in the hospitality industry.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Anette Oxenswärdh

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin