Yvonne Hallesson

Visiting teacher at Department of Education

E-mail:
yvonne.hallesson@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 12 94
E-mail:
yvonne.hallesson@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

Yvonne Hallesson is Associate Professor (docent) in Swedish language at the Department of Scandinavian Languages. She holds a PhD in Language Education from Stockholm University. Research interests include language and learning, reading and writing development, disciplinary literacy, literacy education, and text analysis. Currently, she is engaged in the project Testing approaches to reading, granted by the Swedish Research Council. She teaches courses in teacher education and PhD programmes.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Examina etc.

 • Docent i svenska, Uppsala universitet. 2021.
 • Fil. dr i språkdidaktik, Stockholms universitet. 2015. Avhandling: Textsamtal som lässtöttande aktivitet. Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning.
 • Fil. lic. i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, Stockholms universitet. 2011. Licentiatuppsats: Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser.
 • Gymnasielärarexamen (Master of Education) i svenska och engelska vid Lärarhögskolan i Stockholm. 1999.

Anställningar

 • Universitetslektor i svenska språket, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2019–
 • Postdoktor, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2017–2019.
 • Universitetslektor i didaktik med inriktning svenska, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 2016–2019.
 • Forskare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 2015–2016.
 • Adjunkt i svenska/läs- och skrivutveckling, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. 2015.
 • Doktorandanställning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. 2011–2015.

Uppdrag (urval)

 • Ledamot (ordinarie) i styrelsen för Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2022–
 • Ledamot (suppleant) i styrelsen för Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2021–2022.
 • Ledamot i styrelsen och Uppsala universitets representant i det nationella forskningsnätverket Svenska med didaktisk inriktning, SMDI. 2017–
 • Ledamot (doktorandrepresentant) i styrelsen för Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. 2012–2013.
 • Ordförande för ämneslärarkollegiet vid Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. 2020–2022.
 • Ordförande för lärarkollegiet för ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk, Institutionen för nordiska språk. 2019–2022, 2024–.
 • Ledare för Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet) vid Institutionen för nordiska språk, tillsammans med Andreas Nord och Hanna Sofia Rehnberg. 2018–
 • Koordinator för det ämnesdidaktiska nätverket i svenska och svenska som andraspråk vid Uppsala universitet tillsammans med Anna Sahlée, AnnaCarin Billing och Maria Westman. 2020–
 • Ledamot i styrelsen för Svensklärarföreningen och föreningens representant i Språkvårdsgruppen.

Handledning på forskarnivå

Handledare (bitr.) för Linnea Wenell.

Forskningsprojekt

Projekt om de nationella minoritetsspråken i läromedel, tillsammans med Pia Raattamaa Visén, Stockholms universitet.

Projektet Läsmetoder under lupp – konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läspraktiker, finansierat av Vetenskapsrådet, tillsammans med Jenny W. Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Uppsala universitet, och Pia Raattamaa Visén, Stockholms universitet. 2018–2022.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag intresserar mig för relationen mellan språk och lärande. Mina forskningsintressen rör huvudsakligen läsande, skrivande och samtalande om texter i olika undervisningsämnen. Jag har bland annat forskat om vilka ämnesspecifika skriftkompetenser elever behöver på olika gymnasieprogram och om textarbete i samhällsorienterande ämnen på mellanstadiet och gymnasiet. I VR-projektet ”Läsmetoder under lupp”, undersöks arbete med texter i SO i årskurs 5 och årskurs 8 i syfte att synliggöra förutsättningar för elevers ämnesspecifika läsande och läsutveckling i samhällsorienterande ämnen inom olika undervisningsmiljöer (http://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/stolp/projekt/#anchor-690640).

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

Yvonne Hallesson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin