Anne Palmér

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages; Research Group for National Tests in Swedish and Swedish as a Second Language

Telephone:
+46 18 471 68 73
E-mail:
anne.palmer@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala
Available:
Mottagningstid: onsdag 10.30-11.30

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är fil dr och docent i svenska samt vetenskaplig ledare i projektet Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk med särskilt ansvar för prov i muntlighet. I min forskning arbetar jag just nu med olika studier av skrivutveckling visad genom elevtexter från nationella prov i årskurs 3 och 6 samt i gymnasieskolan.

Jag deltar också i utvecklingen av det automatiska analysverktyget Swegram (www.lingfil.uu.se/swegram).

Keywords

  • bedömning
  • elevtext
  • muntlighet

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående forskning

Skrivutveckling i årskurs 3. Tillsammans med Josefine Lindgren och Saga Bendegard undersöks ett omfattande material av berättande och beskrivande elevtexter från nationella prov. Studiens fokus är nu syntaktisk skrivutveckling utifrån genre och skolämne (svenska och svenska som andraspråk).

Skrivutveckling i årskurs 6. Tillsammans med Siri Hussenius studeras skrivutveckling utifrån ett material från nationella prov. Kvantitativa, automatiska analyser analyseras statistiskt och kompletteras av kvalitativa analyser, exempelvis av frekventa ord och av verbala och nominala drag.

Källanvändning i integrerade elevtexter från gymnasieskolan. I detta projekt studeras källanvändning utifrån ordförråd i källtexter och elevtexter.

I ett samarbete med datorlingvister arbetar jag också med att utveckla ett analysverktyg för automatisk annotering och analys av elevtexter.

Nätverk

Jag är ansluten till forskningsnätverket Svenska med didaktisk inriktning, SmDi och till Nordiskt modersmålsdidaktiskt nätverk, NNMF.

Bedömning av elevtext enligt lgr11 och lgy11 (Natur & kultur 2015)

Bedömning av elevtext presenterar en modell för hur elevers skrivna texter kan analyseras och bedömas. Ett stort antal elevtexter från grundskolans årskurs sex till gymnasiets kurs 3 analyseras i boken. Bedömningen utgår från aktuella läroplaner och betygsskala. Förutom att visa hur elevtexterna kan analyseras visar boken på spännvidden i skrivkompetens inom en årskurs och på skrivutvecklingen genom grundskolan och gymnasiet. Viktiga begrepp inom bedömningsforskningen diskuteras och goda råd ges inför skrivundervisning och bedömning. Målgrupp är blivande och verksamma svensklärare. Boken är författad tillsammans med Eva Östlund-Stjärnegårdh, och bedömningsmodellen är densamma som i vår tidigare bok Bedömning av elevtext. En modell för analys (Natur & kultur 2005).

Muntligt i klassrummet (Studentlitteratur, 2010)

Muntligt i klassrummet vänder sig till blivande och verksamma svensklärare. Den handlar om elevers muntliga språkutvecklingen och lärare kan stödja denna genom undervisningens samtal och tal. Boken innehåller också en modell för hur en förberedd presentation kan bedömas. En cd med autentiska muntliga anföranden från elever på gymnasiet och komvux ingår. Boken bygger på min avhandling.

Kort om avhandlingen

Vilka möjligheter får gymnasieelever att utvecklas i undervisningen genom resonemang och förberett tal? Hur ser den muntliga kommunikationen ut på gymnasieprogram med olika inriktning? Vad betyder ämnesinnehåll, lärarens kunskapssyn och organisation av undervisningen för elevers muntliga språkutveckling? I avhandlingen Samspel och solostämmor studeras den muntliga kommunikationen i två klasser, en på Omvårdnadsprogrammet och en på Fordons- och Hantverksprogrammen. Undersökningsmetoden är etnografisk och samtalsanalytisk. Lärares och elevers muntliga kommunikation i framför allt svenska men också i yrkesförberedande karaktärsämnen undersöks. Studien belyser såväl smågruppssamtal som lärarledda samtal och individuella framträdanden, bland annat i det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk. Det visar sig att undervisningen i olika klasser och ämnen är långt ifrån likvärdig i fråga om de förutsättningar som ges för elevernas muntliga språkutveckling.

Undervisning

Jag håller regelbundet föreläsningar för blivande svensklärare. Ett specialområde är muntlig kommunikation i klassrummet, om elevers muntliga språkutveckling och hur undervisningen kan stödja elevernas utveckling till goda samtalare och talare. Utgångspunkt är min avhandling och boken Muntligt i klassrummet (Studentlitteratur 2010). Ett annat specialområde är elevers skrivande och bedömning av elevtext, där jag använder mig av boken Bedömning av elevtext enligt lgr11 och lgy11 (tillsammans med Eva Östlund-Stjärnegårdh, 2015). I kursen Texter i skolan (del av Svenska 4) arbetar studenterna med analys av muntliga anföranden och elevtexter på ett fördjupat sätt.

Fortbildning

Jag deltar ibland i lärarfortbildning, till exempel inom följande områden

  • muntlig kommunikation i klassrummet
  • nationella prov och bedömning av elevtext
  • språkutvecklande undervisning i alla ämnen

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Anne Palmér

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin