Om Uppsala Immigration Lab (UIL)

Människor som går över ett övergångsställe

Uppsala Immigration Lab (UIL) forskar kring frågor om migration och arbetsliv där kunskapen fortfarande är begränsad. Ambitionen är att skapa ny och relevant kunskap och att kommunicera denna med ett tydligt policyperspektiv.

Benämningen "Lab" signalerar att verksamheten ska karaktäriseras av rörlighet och flexibilitet. Det gäller bland annat frågeställningar och samarbeten mellan discipliner, men också att testa nya arbetssätt för att nå ökad effektivitet. Tanken är även att UIL ska fånga upp idéer och möjligheter i dialog med forskare i andra miljöer samt med beslutsfattare och andra relevanta aktörer utanför akademin. För att UIL ska kunna uppnå detta är den en tvärvetenskaplig mötesplats som angriper frågor med breda teoretiska och metodologiska perspektiv från såväl samhällsvetenskaperna som andra områden. Dessutom vill vi ha ett nära samarbete med det omgivande samhället.

UIL ingår naturligt i en mycket stark och aktiv bredare miljö med tyngdpunkt mot kvantitativ empirisk forskning kring frågor kopplade till migration och integration. I denna miljö ingår forskare från t.ex. Nationalekonomiska, Statsvetenskapliga och Kulturgeografiska institutionerna, IBF (Institutet för bostads- och urbanforskning) och IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutade 2018 att inrätta och delfinansiera UIL för en femårsperiod. Övrig finansiering kommer under perioden från rektor och Nationalekonomiska institutionen.

Organisation

Vetenskaplig ledare: Olof Åslund

Styrgrupp: Matz Dahlberg, Per-Anders Edin

Ansvarig UCLS: Peter Fredriksson

Människor på jordglob

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin