Matilda Hopfgarten

PhD student at Department of Law; Doctoral Candidates

Telephone:
+46 18 471 72 14
E-mail:
Matilda.Hopfgarten@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i förvaltningsrätt. Mitt avhandlingsprojekt är inriktat på förvaltningsprocessrätt och handlar om överklagbarhet. Projektet har ett övergripande fokus på systematiken i bedömningen av överklagbarhet, och avhandlingens preliminära titel är "Tröskeln till förvaltningsprocessen - bedömningen av överklagbarhet i förvaltningsdomstol."

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt avhandlingsprojekt är inriktat på förvaltningsprocessrätt och handlar om överklagbarhet. Projektet har ett övergripande fokus på systematiken i bedömningen av överklagbarhet. Den genomgående utgångspunkten i avhandlingen är den bedömning som en förvaltningsdomstol i den ordinarie förvaltningsprocessen ska göra av överklagbarheten av det myndighetsuttalande som föreligger i ett mål.

Information om behandling av personuppgifter:

Inom ramen för forskningsprojektet kommer jag att behandla rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, samt domar och slutliga beslut från lägre instanser såsom kammarrätt och förvaltningsrätt. Det kan även bli aktuellt att i enstaka fall studera domar eller slutliga beslut från den allmänna domstolssidan (Högsta domstolen, hovrätt, tingsrätt) samt beslut från exempelvis Justitieombudsmannen (JO). Det är fråga om offentliga handlingar som är hämtade från rättsdatabaser eller direkt från domstolarna. Materialet kan komma att innehålla känsliga personuppgifter. Det kan även komma att innehålla personuppgifter om lagöverträdelse som innefattar brott eller administrativa frihetsberövanden. Det är emellertid de rättsliga frågorna om överklagbarhet, och därmed sammanhängande frågeställningar, som är föremål för analys i projektet. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är således att kunna besvara de aktuella forskningsfrågorna, men utgör inte något huvudsakligt fokus i projektet.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin