Viktor Englund

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

E-mail:
viktor.englund@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Tidigare huvudsaklig utbildning:

Kulturarv och samhällsanalys 180 hp Kalmar högskola

Masterprogram i historia vid Lunds universitet

Avhandlingsprojekt

Temat för forskningen är fängelsehistoria och fokusen ligger framförallt på de intagnas upplevelser och handlanden inom denna mycket speciella livsmiljö. Då det går att skriva många avhandlingar om detta studieobjekt har jag valt att begränsa det till att huvudsakligen handla om de tre temana kommunikation, materiell kultur och strategiska förhållningssätt. Gällande kommunikationen så dominerades det svenska fängelsesystemet under min period (1890-1930) av det system som internationellt är känt som Philadelphiasystemet, i Sverige benämndes det vanligen endast som cellsystemet. Detta innebar efter 1892 att de intagna fångarna på svenska fängelser satt upp till tre år isolerade i sin cell där de arbetade, åt och sov. Det enda undantagen från denna stränga isolering var den dagliga promenaden (även här var dock fångarna isolerade från varandra). Fängelserna var konstruerade utifrån den ideologi som låg bakom detta system vilket innebar att all kontakt mellan fångar skulle förhindras. Utifrån källmaterialet kan vi dock se att denna isolering var allt annat än total. De intagna tog stora risker och offrade mycket tid och möda för att komma runt de hinder som cellsystemet innebar. Hur detta gick till, vad som kommunicerades och vilka slutsatser vi kan dra utifrån den centrala roll som kommunikationen uppenbarligen hade för fången kommer den intresserade att kunna läsa om i avhandlingen.

Det andra temat fokuserar på vad jag benämner som materiell kultur. Temat innebär dels en undersökning av den materiella omgivning som fången levde i dels den symboliska dimensionen av att bära fångkläder och sådant som exempelvis fångmask. Hur upplevdes detta? Temat tar bland annat fasta på den konkreta miljön som fången vistas i. Vad innebar den för fångens möjligheter att handla och tillfredställa olika former av tämligen basala behov. Ett annat viktigt område att undersöka är de försök fångarna gör för att modifiera sin materiella situation. Här kommer jag att titta på sådant som smuggling, mutor, handel och modifiering av artefakter.

Det tredje temat handlar om olika former av (strategiska)handladen som fångarna använder. Temat är inte helt färdigutvecklat men min tanke är att fånga vissa idealtypiska sätt att handla och förhållas sig till den aktuella institutionen. Exempelvis kan vi i fångbiografier läsa om olika strategiska sätt att använda sig av sjukvården inom fängelserna för att förbättra sina villkor. Detta gäller simulering av både psykisk och fysisk sjukdomar men även olika former av självskadebeteende.

Teoretiskt sett är jag influerad av bland annat socialpsykologi, Erving Goffman och forskningsfältet kring materiell kultur.

Andra avslutade större projekt

Bildredaktör tillsammans med Johan Sahlin för boken: Petersson, Margareta & Rikard Schönström (red.). 2017. Nordens litteratur. Lund: Studentlitteratur

Englund, Viktor. 2016. ”Bland förtryckare, välvilliga och alla däremellan: fängelse personalen sedd genom fångarnas ögon” i Roddy Nilsson & Maria Vallström (red.). Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992. Lund: Nordic academic press

Bildredaktör för boken: Sjöberg, Maria (red.). 2014. En samtidig världshistoria. Lund: Studentlitteratur

Mindre projekt:

Englund, Viktor. "Kamp för bättre villkor: vaktkonstaplar och vaktfruar fängelsernas fotfolk" i Socialpolitik 2018:2

Englund, Viktor. "Kvinnor bakom galler" i Populär historia 2018:7

Englund, Viktor. "Sprängaren fick en tuff tid på Långholmen" i Omkrim 2018:2. Artikeln kan läsas under följande länk:
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/publikationer/personaltidningen-omkrim/

En kortare bloggartikel som jag skrivit om prygelstraffet innanför svenska fängelser kan läsas på: https://sverigesfangelsemuseum.wordpress.com/2017/10/20/synen-pa-prygel/

Bloggartikel skriven i samarbete med Katarina Kallings om spanska sjukan och fängelsevärlden: https://sverigesfangelsemuseum.wordpress.com/2017/11/30/spanska-sjukan-innanfor-murarna/

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Other

Viktor Englund

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin