Linnea Wenell

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 60 11
E-mail:
linnea.wenell@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag intresserar mig för svenska språket i utbildningssammanhang och framför allt för hur svenskämnet påverkas av digitalism. Högstadiets svenskundervisning och läroplaner är mina fokusområden. Genom att studera digitalism på nivåerna styrdokument, lärares uppgiftsinstruktioner, elevers texter och bedömning, vill jag beskriva och problematisera digitalismens påverkan på svenskämnet och skolans digitala textvärld.

Keywords

 • digitalisering
 • diskursanalys
 • education policy
 • elevtext
 • läroplaner
 • styrdokument
 • svenska
 • svenskämnesdidaktik
 • systemisk-funktionell lingvistik

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2022-2023: Undervisar på ämneslärarprogrammet.

2019-2022 : Handledare i Språkverkstaden, Uppsala universitet.

2019- : Doktorand vid Institutionen för nordiska språk, svenska med didaktisk inriktning.

2018-2019: Högstadielärare i svenska och engelska, Uppsala.

2018: Masterexamen i svenska, Uppsala universitet.

2016: Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasiet i ämnena svenska och engelska, Uppsala universitet.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandlingsprojekt:

Min avhandling handlar om digitalism i svenskämnet på högstadiet. Digitalism är en ideologi som styr världen i en digital riktning. Jag studerar hur digitalism representeras i olika policydokument som har med skola och svenskämnet att göra.

De frågorna jag ställer i avhandlingen är:

 • Vilka diskurser om digitalism representeras i policy som berör skola och svenskämnet?
 • Hur ser digitalism ut i lärares uppgiftsinstruktioner?
 • Hur ser digitalism ut i elevtexter?
 • Hur ser digitalism ut i lärares bedömning av elevtexter?

Jag studerar digitalism i policy, i uppgfitsinstruktioner, i elevtexter, i läromaterial och i lärares bedömning av elevtexter.

Då mitt material är tämligen diversifierat lämpar sig olika analytiska ingångar beroende på analysobjekt. Jag använder mig av diskursanalys och rekontextualiseringsanalys för att undersöka hur digitalism görs relevant och viktig i styrdokument, liksom hur det förflyttas till en undervisningskontext. Därtill använder jag språknära analyser som jag hämtar från socialsemotiken. Framför allt använder jag systemisk-funktionell lingvistik, multimodalitet och semiotisk teknologi.

Huvudhandledare: Björn Melander
Biträdande handledare: Yvonne Hallesson

Publications

Recent publications

All publications

Conferences

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin