Lasse Mårtensson

Professor at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 34 22
E-mail:
lasse.martensson@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

My main interest lies on the Nordic languages during the Middle Ages. I am especially interested in the texts that were produced then, their origin and how they were copied in the manuscripts. Within this field, my interest is broad, regarding both the material and the methodology. For me it is important to cover both the Old Icelandic and the Old Swedish area, and the fields of interest here are, for example, textual criticism, palaeography and codicology.

Keywords

 • filologi
 • fornisländska
 • fornsvenska
 • namnforskning

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Nuvarande anställning

2022– Professor i nordiska språk, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Tidigare anställningar

2020–2022 Professor i nordiska språk (bef.), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

2019–2020 Universitetslektor i nordiska språk, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

2018–2019 Professor i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

2018 Universitetslektor i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

2017–2018 Professor i svenska språket, Akademin för ekonomi och utbildning, Högskolan i Gävle.

2012–2017 Universitetslektor i svenska språket, Akademin för ekonomi och utbildning, Högskolan i Gävle.

2013–2016 Forskare i projektet Sökning och informationsutvinning i stora samlingar historiska handskrivna dokument. Vetenskapsrådet, diarienr 2012-5743.

2008–2012 Forskare i projektet Originalversionen av Edda Snorra Sturlusonar? Studier i Codex Upsaliensis. Vetenskapsrådet, diarienr 2012-5743.

Externfinansierade projekt

1) Huvudsökande

2022–2025 Digitalisering av de västnordiska handskrifterna i svenska samlingar. Riksbankens jubileumsfond, diarienr IN21-0003, Infrastruktur för forskning. 15 565 000 SEK. Detta projekt påbörjas innevarande år.

2016–2020 Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare. Skrivarattribution med digital paleografi i den medeltida gotiska skriften. Riksbankens jubileumsfond, diarienr NHS14-2068:1. Jubileumsutlysningen Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap. 13 429 000 SEK. För en presentation av detta projekt, se: https://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/nya-ogon-pa-sveriges-medeltida-skrivare/

2) Medsökande

2016–2018 Konungsbók Snorra Eddu. (Codex Regius of Snorra Edda). Projektledare: Haukur Þorgeirsson (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Islands universitet). Rannís (Island).

2012–2016 Sökning och informationsutvinning i stora samlingar handskrivna historiska dokument. Projektledare: Fil. dr Anders Brun (Inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet). Vetenskapsrådet, diarienr 2012-5743. Rambidrag, utlysningen Det digitala samhället. 13 700 000 SEK.

2008–2010 Originalversionen av Edda Snorra Sturlusonar? Studier Codex Upsaliensis. Projektledare: Prof. Henrik Williams (Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet.). Vetenskapsrådet, diarienr: 2007-2347. 2 900 000 SEK.

Priser och stipendier

2015 Dag Strömbäcks belöningsfond, utdelat av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. För min monografi Skrivaren och förlagan.

2008 Westinska priset, utdelat av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Uppsala universitet, för min avhandling.

1999–2000. Ettårigt stipendium från utbildnings- och kulturdepartementet på Island (Menntamálaráðuneytið). För studier i modern isländska vid Islands universitet.

Uppdrag i vetenskapliga nätverk etc.

2024– Ledamot i Kungl. samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

2020– Ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.

2020– Ledamot i styrgruppen för Early North European Seminar. (ENES; https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes/)

2019– Tillsammans med Veturliði Óskarsson koordinator för kollokviegruppen Fornnordisterna. (https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/fornnordisterna/)

2013– Styrelseledamot och sekreterare i Svenska fornskriftsällskapet.

2015–2018 Ordförande i styrgruppen för SWE-CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure; https://sweclarin.se).

2012– Styrelseledamot i Isländska sällskapet. (http://www.nordiska.uu.se/island/)

2010– Representant i MENOTA, Medieval Nordic Text Archive. (http://menota.org)

Redaktör

2022– Redaktör för serien Nordiska texter och undersökningar, vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

2013– Tillsammans med prof. Veturliði Óskarsson redaktör för tidskriften Scripta Islandica (se http://www.nordiska.uu.se/island/scripta/).

Perioden 2013–2022 var jag med i Svenska fornskriftsällskapets redaktion.

Doktorandhandledning

Birger Mård, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet. Preliminär titel: Fornsvenska binamn i ett socialt perspektiv. Pågående.

Agnieszka Backman, Inst. för nordiska språk, Uppsala Universitet. Titel: Handskriftens materialitet. Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3). Biträdande handledare. Huvudhandledare var prof. Henrik Williams.) Disputation den 24 mars 2017.

Fredrik Wahlberg, Inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet. Titel: Interpreting the Script. Image Analysis and Machine Learning for Quantitative Studies of Pre-modern Manuscripts. Biträdande handledare. Huvudhandledare var fil. dr Anders Brun. Disputation den 7 april 2017.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

VETENSKAPLIGA HUVUDOMRÅDEN

GRAFONOMI, PALEOGRAFI OCH ORTOGRAFI
Ett av mina mest centrala forskningsområden är analys av handskriven text utifrån ett grafonomisk, paleografiskt och ortografiskt perspektiv. Mitt avhandlingsprojekt syftade till att finna en analysmetod för alfabetiska skrivtecken inom ramen för ett grafonomiskt ramverk, sådana de manifesterar sig i handskriven text. Objektet för undersökningen var en senmedeltida isländsk handskrift, AM 557 4to (Skálholtsbók). Relativt snart efter min disputation inledde jag en ny undersökning inom detta område, i projektet Originalversionen av Snorre Sturlassons Edda? Studier i Codex Upsaliensis (Vetenskapsrådet). I fokus stod den handskrift av Snorre Sturlassons Edda som nu bevaras vid Universitetsbiblioteket i Uppsala. Under senare tid har jag kommit att intressera mig mycket för bruk av datorstödda metoder för att analysera skrift. Jag var först med i projektet Sökning och informationsutvinning i stora samlingar handskrivna historiska dokument (Vetenskapsrådet), där vi använde oss av metoder från optisk teckenigenkänning för att analysera skrift. Under ovanstående projekt gjordes också de första undersökningarna inom renodlad digital paleografi. Dessa undersökningar ledde fram till projektet Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare, där jag var huvudsökande (Riksbankens jubileumsfond; NHS14-2068:1). Här ligger för närvarande större delen av min arbetstid. Detta projekt presenteras här: https://www.nordiska.uu.se/forskning/projekt/nya-ogon-pa-sveriges-medeltida-skrivare/


TEXTUTGIVNING OCH TEXTKRITIK
Jag har ett stort intresse för såväl de teoretiska som de praktiska aspekterna på textutgivning, och under min doktorandtid publicerade jag min första artikel om textutgivning, där jag granskade ett antal öst- och västnordiska textutgåvor och analyserade deras utformning. Jag har också producerat två elektroniska utgåvor för publicering i Menotas textarkiv, en av AM 557 4to (Skálholtsbók) och en av DG 11 (Uppsala.Eddan). Mitt intresse för textutgivning har också resulterat också i boken Den fristående versionen av Karls þáttr vesæla. Detta är en undersökning och utgåva av en isländsk kortsaga.

Den senaste publikationen inom denna kategori är en textkritisk undersökning och medföljande utgåva av den fornsvenska texten Tungulus. Denna undersökning kommer under 2020 att publiceras som monografi i Svenska fornskriftsällskapets serie 1.

NAMNFORSKNING
Ett av de områden som jag har arbetat inom under de senaste åren är namnforskning. Min viktigaste insats där är en undersökning av de personnamn som återfinns i medeltida svenska runinskrifter, som har resulterat i monografin Personnamnen i de medeltida svenska runinskrifterna. Syftet med detta arbete är det ska utgöra ett komplement till Nordiskt runnamnslexikon (som endast tar upp vikingatida belägg) och Sveriges medeltida personnamn (som bara undantagsvis tar upp runbelägg). Då beläggen i min korpus är färre än i de nämnda verken har jag kunnat företa en mer utförlig kvantitativ och kvalitativ undersökning än vad som sker där. Ett centralt resultat i undersökningen är att namnen i denna korpus i hög utsträckning ansluter till vikingatidens namnskick, på så vis att de inhemska namnen är i kraftig övervikt i förhållande till de inlånade. Den låga andelen inlånade namn kan delvis ha kronologiska förklaringar, då den största mängden belägg är från tiden innan det större inflödet av namn har inletts. Bland de inlånade namnen är i sin tur de kristna i klar majoritet, medan de tyska är synnerligen fåtaliga.

PUBLIKATIONSFÖRTECKNING

MONOGRAFIER

 1. Personnamnen i de medeltida svenska runinskrifterna. Antagen till publicering i skriftserien vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF). Kommer att publiceras under 2024. Ett tryckningsbidrag på 80 000 kr har beviljats från Stiftelsen Linds fond.
 2. Tungulus i fyra textvittnen. En fallstudie i senmedeltida texttradering. 2022. Svenska fornskriftsällskapets serie 1 (Svenska skrifter), band 104. Uppsala.
 3. Skrivaren och förlagan. Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda. 2013. Bibliotheca Nordica 6, red. Karl G. Johansson, Odd Einar Haugen och Jon Gunnar Jørgensen. Oslo.
 4. Den fristående redaktionen av Karls þáttr vesæla. Undersökning, utgåva och översättning. 2013. Editiones 5, Runica et Mediævalia, red. Staffan Nyström. Stockholm.
 5. Studier i AM 557 4to. Kodikologisk, grafonomisk och ortografisk undersökning av en isländsk sammelhandskrift från 1400-talet. 2011. Rit 80, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, red. Guðvarður Már Gunnlaugsson. Reykjavik. Rev. version av min avh., AM 557 4to. Studier i en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet.

ELEKTRONISKA TEXTUTGÅVOR

 1. Edition of ms AM 557 4to (Skálholtsbók). Antagen till publicering i Menotas digitala textarkiv. Texten är uppmärkts enligt Menotas system för textkodning (se http://www.menota.org/).
 2. Edition of ms DG 11 (Uppsala-Eddan). Antagen till publicering i Menotas digitala textarkiv. Texten är uppmärkts enligt Menotas system för textkodning (se http://www.menota.org/).

PEER REVIEW-GRANSKADE ARTIKLAR

 1. Dvergatal i Uppsala-Eddan. I: Från Island till Sverige och tillbaka. Nordiska texter och undersökningar 33. 2023. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1763038/FULLTEXT01.pdf
 2. The Significance of Script Proportions in the Medieval Swedish Charter Script. Med Ekta Vats och Anders Hast. Under utgivning. I: Arkiv för nordisk filologi 136/2021.
 3. The Change menninir > mennurnir, mennirnir in Icelandic. I: Scripta Islandica 72/2021. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1557184/FULLTEXT01.pdf.
 4. In Search of the Scribe. Letter Spotting as a Tool for Identifying Scribes in Large Handwritten Text Corpora. I: Human IT Journal for Information Technology Studies as a Human Science. Vol 14, No 2: Nordic Digital Resources and Practices. S. 95–120. https://humanit.hb.se/article/view/603
 5. Paleografiska egenskaper ur ett digitalt perspektiv. Selskab for østnordisk filologi 2. Universitets-Jubilæets danske Samfund, University Press of Southern Denmark.
 6. Editionsfilologi och språkhistorisk forskning. I: Kunskap Motstånd Möjlighet. Humanistisk forskning i dag. Red. Peder Thalén & Ulrika Serrander, Högskolan i Gävle. 2017.
 7. Digital Palaeography and the Old Swedish Script. The Quill Feature Method as a Tool for Scribal Attribution. Med Fredrik Wahlberg and Anders Brun. I: Arkiv för nordisk filologi 130/2015. http://www.sol.lu.se/uploads/media/ANF_130__2015_.pdf
 8. Maskinell identifiering av skrivtecken i medeltida handskrifter ur ett språkvetenskapligt perspektiv. I: Østnordisk filologi: Nu og i fremtiden, Universitets-Jubilæets danske Samfund, University Press of Southern Denmark. 2015. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:812867/FULLTEXT01.pdf
 9. Spotting Words in Medieval Manuscripts. Med Fredrik Wahlberg, Mats Dahllöf och Anders Brun. I: Studia Neophilologica 86/2014. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00393274.2013.871975#.VL0THGSG95U
 10. Översikten över Háttatal i DG 11 4to – dess funktion och ursprung. I: Gripla 21/2010. http://www.arnastofnun.is/solofile/1016109
 11. Anmärkningsvärda suspensioner i DG 11 4to (Codex Upsaliensis av Snorra Edda) – spåren av en skriven förlaga? I: Scripta Islandica 59/2008. Med Heimir Pálsson. Jag har skrivit delarna 1 och 2, Heimir Pálsson del 3. Del 4 är skriven av båda. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:436600/FULLTEXT01.pdf
 12. Två utgåvor av Jóns saga helga. En recension samt några reflexioner om utgivningen av nordiska medeltidstexter. I: Scripta Islandica 55/2004.

PEER REVIEW-GRANSKADE KONFERENSARTIKLAR

 1. Large scale continuous dating of medieval scribes using a combined image and language model. Med Fredrik Wahlberg och Anders Brun. I: Proceedings of the 12th IAPR Workshop on Document Analysis Systems (DAS 2016). http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7490092
 2. Large Scale Style Based Dating of Medieval Manuscripts. Med Fredrik Wahlberg och Anders Brun. I: Proceedings of the 3rd International Workshop on Historical Document Imaging and Processing (HIP’15). http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2809560
 3. Scribal Attribution using a Novel 3-D Quill-Curvature Feature Histogram. Med Fredrik Wahlberg och Anders Brun. I: Proceedings of the 14th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR-2014). http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=6981107
 4. Data Mining Medieval Documents by Word Spotting. Med Fredrik Wahlberg, Mats Dahllöf och Anders Brun. I: Proceedings of the 2011 Workshop on Historical Document Imaging and Processing. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:460479/FULLTEXT01.pdf

ANDRA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

 1. Digital paleografi och den medeltida skriften i Sverige. En introduktion samt en applikation. I: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundets årsbok 2015.
 2. Studier i en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet. I: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundets årsbok 2008.
 3. Isolerade graftyper i DG 11 (Codex Upsaliensis). I: Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Volume 2.
 4. En ovanlig ordform i den isländska handskriften AM 557 4to. I: Språk och lag. En vänskrift till Per-Axel Wiktorsson.

ÖVRIGT VETENSKAPLIGT

 1. Recension av Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages. I: Scripta Islandica 72/2021. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1557193/FULLTEXT01.pdf
 2. Recension av Erikskrönikan. En medeltida krönika i nusvensk version, av Erik Carlquist, Peter C. Hogg och Zeth Alvered. I: Språk och stil 30. 2020. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1513248/FULLTEXT01.pdf
 3. Recension av Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov, av Anna Catharina Horn. I: European Journal of Scandinavian Studies. Vol. 48, issue 1. https://www.degruyter.com/view/j/ejss.2018.48.issue-1/ejss-2018-0009/ejss-2018-0009.xml
 4. Recension av Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka. I: Scripta Islandica 63/2011. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:436604/FULLTEXT01.pdf
 5. Recension av Names Through the Looking-glass. Festschrift in honour of Gillian Fellows-Jensen July 5th 2006. I: Namn och bygd 96/2008.

REDAKTÖR, SCRIPTA ISLANDICA

 1. Scripta Islandica 72/2022. Med prof. Veturliði Óskarsson. Se: https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1762441/FULLTEXT01.pdf
 2. Scripta Islandica 72/2021. Med prof. Veturliði Óskarsson. Se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1557196/FULLTEXT01.pdf
 3. Scripta Islandica 71/2020. Med prof. Veturliði Óskarsson. Se: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1513276/FULLTEXT01.pdf
 4. Scripta Islandica 70/2019. Med prof. Veturliði Óskarsson. Se: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1381894/FULLTEXT01.pdf
 5. Scripta Islandica 69/2018. Med prof. Veturliði Óskarsson. Se: http://www.nordiska.uu.se/island/scripta/nedladdning/
 6. Scripta Islandica 68/2017. Med prof. Veturliði Óskarsson. Se: http://www.nordiska.uu.se/island/scripta/nedladdning/
 7. Scripta Islandica 67/2016. Med prof. Veturliði Óskarsson. Se: http://www.nordiska.uu.se/island/scripta/nedladdning/
 8. Scripta Islandica 66/2015. Med prof. Veturliði Óskarsson. Se: http://www.nordiska.uu.se/island/scripta/nedladdning/
 9. Scripta Islandica 65/2014. Med prof. Veturliði Óskarsson. http://www.nordiska.uu.se/island/scripta/nedladdning/
 10. Scripta Islandica 64/2013. Med prof. Veturliði Óskarsson. http://www.nordiska.uu.se/island/scripta/nedladdning/

REDAKTÖR, SVENSKA FORNSKRIFTSÄLLSKAPET

 1. Nya studier i outgivna fornsvenska handskrifter, av Roger Andersson, Ingela Hedström och Dag Retsö. Serie 1, Svenska skrifter 103.
 2. Fornsvenska legendariet, utgivet av Per-Axel Wiktorsson. Serie 1, Svenska skrifter 102. Med prof. Roger Andersson och doc. Sara Risberg. Samutgivning med Skara stifthistoriska sällskap.
 3. En handskrifts tillkomst- och brukshistoria. En närstudie av Cod. Holm. A 49 (Nådendals klosterbok), av Maria Arvidsson. Serie 1, Svenska skrifter 101. Med prof. Roger Andersson och doc. Sara Risberg.
 4. Tendensen i Kristoffers landslag, av Patrik Åström. Serie 1, Svenska skrifter 100. Med prof. Roger Andersson och doc. Sara Risberg.

NORDISKA TEXTER OCH UNDERSÖKNINGAR

 1. Från Island till Sverige och tillbaka — Festskrift till Veturliði G. Óskarsson på 65-årsdagen. Med Matteo Tarsi och Henrik Williams. Nordiska texter och undersökningar 33. 196 pp. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Se: https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1763038/FULLTEXT01.pdf
Lasse Mårtensson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin