Clara Iversen

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of social work; Faculty

Telephone:
+46 18 471 15 01
E-mail:
clara.iversen@uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA
Academic merits:
Docent

Short presentation

My background is in social psychology and my research interests concern how participants in social and health care encounters manage shared understanding. I am currently working with research on helpline interaction and interaction between people and social robots.

Biography

Networks

 • Oslo Communication in Healthcare Education and Research (OCHER)
 • Nordic research on interventions to protect and support children exposed to violence in their family 2008-2011
 • Talk, Text and Tools: Scandinavian Interdisciplinary Health Communication Research, 2012-

Research Groups

 • Sociology of Childhood and Youth, the Department of Sociology, Uppsala University, 2010-2013
 • Welfare and Life Course, the Department of Sociology, Uppsala University, 2012-

Seminars

 • Member of the Discourse Seminar, the department of Child and Youth Studies, Stockholm University, 2007-

Awards

 • 2013 Top Student Paper Award, The Language and Social Interaction Division at the Annual Conference of the International Communication Association, London. "Believability: Epistemic stance in interviews with abused children"

Grant awards

 • 2011. Short term scientific mission within the COST scientific programme on Bio-objects and their boundaries: Governing matters of the intersection of society, politics, and science.
 • 2011. Anna Maria Lundgrens travel grant, Smålands Nation: Visit to SATSU, the University of York, United Kingdom between 3/1-2012 and 20/3-2012.
 • 2012. Anna Maria Lundgrens travel grant, Smålands Nations: Visit to DARG, Loughborough University, United Kingdom between 26/5-2013 and 22/6-2013

Teaching

 • Introduction to Sociology, the Department of Sociology, Uppsala University
 • Introduction to Sociology for Teachers, the Department of Sociology, Uppsala University
 • Symbolic Interactionism, the Department of Sociology, Uppsala University
 • Exposure in Childhood I and II, the Department of Sociology, Uppsala University
 • Discourse Analysis, the Department of Sociology, Uppsala University
 • Risk Assessment, the Department of Sociology, Uppsala University
 • Children Experiencing Violence in Interpersonal Relations, Borlänge Municipality
 • A Contextual Perspective on Support to Children Exposed to Domestic Violence, (Invited Lecturer) National Centre for Knowledge on Men's Violence Against Women
 • Power and Resistance in Social Interaction (invited lecturer), Center for Sustainable Development, Uppsala
 • Communication, Mälardalen's University

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående projekt

Bemötande av suicidalitet i socialtjänsten: En kunskapsinventering om suicidprevention inom åldrande och funktionsnedsättning

Clara Iversen & Marie Flinkfeldt

Finansiär: Forte

Socialtjänsten möter ofta personer som brottas med självmordstankar, som en akut eller kronisk situation. Ändå är det sociala arbetet inom suicidprevention ett outforskat område vilket avspeglas i bristen på träning i socionomutbildningen och bland praktiker. Projektet syftar till att motverka denna brist genom att – i samverkan mellan socialtjänsten i Uppsala kommun och Institutionen för socialt arbete vid Uppsala universitet – identifiera kunskapsbehov i förhållande till bemötande av brukares suicidalitet, med specifikt fokus på åldrande och funktionsnedsättning. Projektet är tvåårigt och genomförs genom 1) samverkansworkshops med forskare, brukare och nyckelpersoner inom Vård- och omsorgsförvaltningen för att koppla kunskapsbehov till brukarbehov och organisatoriska villkor; 2) tematisk analys av intervjuer med yrkesverksamma socionomer för att identifiera kunskapsbehov; och 3) utveckling av en införandestrategi för att bemöta kunskapsbehov.

Meningsskapande samtal på ålderns höst: Utveckling av självmordspreventivt samtalsstöd för ett produktivt bemötande av äldre personer på telefonlinjer

Clara Iversen & Marie Flinkfeldt

Finansiär: Forte

Kommunikation kan vara suicidpreventiv och stödlinjer har en viktig funktion genom att erbjuda lättillgängligt stöd, men det finns lite kunskap om hur sådana samtal fungerar i praktiken. Projektet syftar till att kunskap om bemötandet på stödlinjer av äldre personer med psykisk ohälsa och/eller självmordstankar. Projektet är treårigt och genomförs i fyra steg: 1) Paneldiskussioner med organisationsföreträdare; 2) Samtalsanalys av inspelade samtal till stödlinjer; 3) Forskningsbaserade workshops med praktiker som ger möjlighet till reflektion samt ger forskarna återkoppling på preliminära samtalsanalyser; och 4) Utveckling av resurser för samtalsträning baserat på forskningsresultaten.

Digitalt emotionsarbete i äldreomsorgen

Marcus Persson, Elin Thunmann, Clara Iversen & David Redmalm

Finansiär: AFA försäkring

Avslutade projekt

Ord om självmord: Kommunikativ suicidprevention baserad på hjälpsökandes och volontärers meningsskapande

Clara Iversen

Finansiär: Forte

Projektet syftar till att utveckla en modell för kommunikativ suicidprevention som svarar mot tre samhälleliga behov: information om preventiva åtgärder, datoriserad riskdetektion och skyddande bemötande av personer som kommunicerar självmordsintention. Suicidpreventiva åtgärder är under utveckling på många områden i Sverige, primärt kopplat till biologiska, miljömässiga och sociala orsaker till självmord. Men eftersom självmord är en frivillig handling och därför mycket svårare att förutsäga än till exempel sjukdom måste suicidpreventionen ta hänsyn till individers tolkningar av sådana faktorer - individers tolkningar är det som gör självmord till en meningsfull lösning på problem. Det saknas dock aktuell, empiriskt baserad kunskap om hur självmordsnära personer i samspel med andra tolkar sin situation. Detta projekt syftar till att fylla denna kunskapslucka genom att på en både detaljerad och omfattande nivå undersöka hur självmord görs meningsfullt i ett sammanhang där självmordstankar kommuniceras på en daglig basis: på en självmordshjälplinje. Liksom självmordsforskning i stort domineras forskning om självmordshjälplinjer av kvantitativa studier baserade på forskares klassificeringar av identitetskategorier och sociala handlingar som teoretiskt bedömts som betydelsefulla vid självmord. Forskarnas kategorier sammanfaller dock inte nödvändigtvis med hur självmordsnära individer förstår sin situation och andras bemötande. Därför är det avgörande att, i den intensive utvecklingsperiod av suicidprevention som Sverige nu befinner sig, komplettera forskarnas definitioner med studier av hur hjälpsökare och volontärer själva förhandlar fram betydelsen av självmord.

Projektets design utgår från kvalitativa och kvantitativa analyser av webb- och telefonbaserade samtal till Sveriges första självmordslinje. Resultatet kommer att användas i utvecklingen av informationsmaterial, datoriserad riskdetektion och kommunikationsträning för volontärer.

Material relationships in action: the social psychology of social robots in dementia care

Marcus Persson, Clara Iversen & David Redmalm

Finansiär: Vetenskapsrådet

Work environment in robotized dementia care: how social robots affect care workers' practice and work environment

Marcus Persson, Clara Iversen & David Redmalm

Finansiär: AFA försäkringPublications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Clara Iversen

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin