Ulrika Winblad

Short presentation

I am a professor of Health Services Research at the Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University. My research is focused on the governance and organisation of healthcare and eldercare services, with a specific focus on the marketisation reforms implemented during the last three decades. Several of my research projects investigate the effects of privatisation and choice reforms, for instance with respect to quality, equity and the role of patients.

Keywords

 • contracting
 • eldercare
 • health policy
 • health services research
 • healthcare
 • integration of care
 • marketization
 • monitoring
 • privatization
 • public administration

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående forskningsprojekt 2020

Huvudsökande:

 1. Kan samverkan mellan region och kommun förbättra individnära utfall vid utskrivning av sköra äldre – En systematisk review (PI Ulrika Winblad), finansierat av FORTE, 2020-2021.
 2. Varför är det så svårt att samordna vård- och omsorgsinsatser för äldre i Sverige? (PI Ulrika Winblad), finansierat av FORTE, 2019-2021.
 3. Styrning mot personcentrerad vård i Sverige: vilka förutsättningar skapar staten och landsting/regioner? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Centrum för Personcentrerad vård, Göteborgs universitet, 2019-2021.
 4. Förändringsarbetet i Landstinget Dalarna i samband med beslutad struktur- och förändringsplan. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Landstinget Dalarna, 2017-2020.

Medsökande:

 1. Drömmen om det jämlika samhället: nostalgi eller levande vision? (PI Paula Blomqvist, UU), finansierat av Vetenskapsrådet, 2019-2021.
 2. Styrning med patient- och medborgarmedverkan: vilka är effekterna? (PI Mio Fredriksson, UU), finansierat av FORTE, 2019-2021.
 3. Mötesplats som innovativ arena för samverkan – kvalitetsförbättringar för äldre personer med komplexa behov. (PI Ingeborg Björkman, Nestor), finansierat av Vinnova, 2019-2020.
 4. EMDAI: Maskininlärningsbaserat beslutsstöd vid Sjukvårdens Larmcentral. (PI Douglas Spangler, UU), finansierat av Vinnova, 2018-2020.

Avslutade forskningsprojekt:

Huvudsökande:

 1. Drivkrafter och logiker inom hälso- och sjukvården: vad händer när de krockar? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Vårdalstiftelsen, 2015-2019.
 2. What explains quality within Swedish eldercare today? (PI Ulrika Winblad), finansierat av FORTE, 2015-2019.
 3. Socialstyrelsens uppföljning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Socialstyrelsen SVF, 2017.
 4. Patientperspektiv på hälso- och sjukvård med kroniska sjukdomar. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Socialstyrelsen, 2017.
 5. Information som stöd för patientens val av vårdgivare – fungerar det? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Vårdforskningsmedel, 2015.
 6. Stricter regulation of Long-Term Care in the U.S.: What can Sweden Learn? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Commonwealth Fund, Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice, 2014-2015.
 7. En studie av hur landstingen utformar kraven i valfrihetsystem för specialistsjukvården. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting, 2014-2015.
 8. Hinder och möjligheter för kvalitetsförbättringsarbete – en processtudie av de nationella kvalitetsregistren. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting, 2013-2015.
 9. How can public authorities monitor private social service providers? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Vetenskapsrådet, 2012-2015.
 10. Fritt vårdval i primärvården – hur påverkas jämlikheten? (PI Ulrika Winblad), finansierat av FAS, 2012-2015.
 11. Viken kvalitet har svensk sjukvård – och vilken kvalitet kommer den att ha? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Forum for Health Policy, 2014.
 12. En studie av vilka kvalitetskrav som kommuner ställer på utförare som bedriver hemtjänst i ett valfrihetssystem. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting, 2014.
 13. Enkätstudie om användning av kvalitetsregisterdata i kliniskt förbättringsarbete – vad krävs för ett lyckat utfall? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Vårdforskningsmedel, 2014.
 14. Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen – en förutsättning för välfungerande konkurrens? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Konkurrensverkets forskningsmedel, 2012-2014.
 15. Förvaltning som business. Marknadsanpassningens konsekvenser för processer, aktörer och värden. (PI Ulrika Winblad), finansierat av nätverksbidrag, Riksbankens Jubileumsfond, 2011-2013.
 16. Internationell jämförelse av vårdens tillgänglighet. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Socialstyrelsen, 2012.
 17. Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård – vad visar forskningen? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Myndigheten för vårdanalys, 2011-2012.
 18. Privata aktörer i hälso- och sjukvården – går det att förena valfrihet med jämlik vård? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Vårdforskningsmedel, 2011.
 19. Patienters och medborgarnas behov av kvalitetssäkrad och lättillgänglig information. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Socialdepartementet (S2010:05), 2010- 2011.
 20. Privat och offentlig äldreomsorg – hur kan kvalitetsskillnader förklaras? (PI Ulrika Winblad), finansierat av Vårdforskningsmedel, Medicinsk fakultet, 2010-2011.
 21. Den medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Finansdepartementet, Expertrådet för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), 2009-2010.
 22. Kundval i hemtjänsten. Erfarenheter av information och uppföljning. (PI Ulrika Winblad), finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting, 2008-2009.
 23. Den politiska styrningen av hälso- och sjukvården. Finansierat av Post-doctjänst från FAS, 2005-2007.

Medsökande:

 1. Åldrande i glesbygd: förutsättningar för patientcentrerad vård. (PI Paula Blomqvist, UU), finansierat av Uppsala universitet, Hum-sam området, 2017-2018.
 2. The Paradox of Health State Futures (Healthdox). Norface, EU Horizon 2020 (PI Ellen Immergut, European University Institute, Florence, Italy). 2015-2018.
 3. How does New Public Management affect the professions of the welfare state? (PI Paula Blomqvist, UU), finansierat av FORTE, 2015-2018.
 4. Equity aspects of patient choice in primary care in Stockholm County Council – impact on need-based resource allocation, primary care doctors and health care utilization in disadvantaged areas. (PI Bo Burström, KI), finansierat av FORTE, 2015-2018.
 5. Projektet Återinskrivningar av multisjuka äldre samt uppföljningar av SÄBO. (PI Robert Kristiansson, Landstinget i Uppsala län), finansierat av samarbetsavtal med Landstinget Uppsala Län, 2016-2017.
 6. Why no third sector in Swedish elder care? (PI Paula Blomqvist, UU), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2012-2015.
 7. Demokrati och individuella rättigheter inom den svenska välfärdsstaten. (PI Paula Blomqvist, UU), finansierat av Vetenskapsrådet, 2008-2011
 8. Äldreomsorg på entreprenad: hur bevakas kvaliteten? (PI Paula Blomqvist, UU), finansierat av FAS, 2004-2007.
 9. Den deltagande patienten. (PI Judy Arnetz, UU), finansierat av Landstingsförbundet och Hjärt- och lungfonden, 2004-2006.
 10. Mellan offentligt och privat. Demokratisk styrning i sjukvårdens nätverk. (PI Kerstin Sahlin-Andersson, UU), finansierat av Vetenskapsrådet, 2004-2007.

Doktorandhandledning

Jag har varit huvudhandledare för två doktorander fram till disputation: Mio Fredriksson och David Isaksson, och bihandledare för fyra doktorander fram till disputation: Annica Ernesäter, Johanna Törmä, Linda Moberg och Kristin Wisell.

Nuvarande huvudhandledare för sex doktorander: Heléne von Granitz, Caroline Hoffstedt, Sofie Vengberg, Linn Kullberg, Robert Sarkadi Kristiansson och Anna Ohlsson, och bihandledare för två doktorander: Inga-Britt Gustafsson och Douglas Spangler.

Akademiska uppdrag:

 • 2020 - Styrelseledamot i områdesnämnd MedFarm, Uppsala universitet
 • 2005-2020. Styrelseledamot, Institutionsstyrelsen, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
 • 2018-pågående. Styrelseledamot Health Economics Forum at Uppsala University (HEFUU), MedFarms representant.
 • 2014-2020. Ledamot Akademiska senaten, Uppsala universitet.
 • 2003-2007. Ordförande i Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala.
 • 1999-2003. Styrelseledamot i Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala
 • 2003-2007. Ordförande i Karin Westman-Bergfonden 2003-2007

Övrigt:

Är återkommande reviewer för: Health & Social Care in the Community, Social Science & Medicine, Scandinavian Journal of Public Health, Socialvetenskaplig tidskrift, Health Policy mfl.

Har varit opponent vid fyra tillfällen och betygsnämndsledamot vid flera tillfällen.

Curriculum vitae

Se länk till CV ovan.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Ulrika Winblad

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin