Anders Arweström Jansson

Academic merits:
Docent, Excellent Teacher

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag undervisar i människa-maskininteraktion, mer specifikt om kognitiva arbetsanalyser, människan i komplexa system och människa-maskinautomation. Min forskning handlar om människans förmåga att fatta beslut med hjälp av tekniska system och om människans roll i den tekniska utvecklingen. Jag intresserar mig särsklit för metod- och teoriutveckling inom kunskapselicitering, beslutsfattande, design av interaktion med komplexa system, samt om villkor för framgångsrik automatisering och automation.

Keywords

  • envmed008

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskning

Min forskning handlar om människans förmåga att fatta beslut med hjälp av tekniska system och om människans roll i den tekniska utvecklingen. Jag intresserar mig särsklit för metod- och teoriutveckling inom kunskapselicitering, beslutsfattande och design av gränssnitt för interaktion med komplexa, dynamiska och icke-transparenta system. Men jag intresserar mig också för hur människor utvecklar expertis vid användning av sådana system, samt för principer för automation och automatisering som tar hänsyn till människans kognitiva konstitution.

Jag har varit huvudhandledare för:

Mikael Erlandsson, disputerade maj 2014 med avhandlingen What’s in your Mind? Collegial Verbalisation – An Ecological Approach to Knowledge Elicitation

Patrik Stensson disputerade december 2014 med avhandlingen The Quest for Edge Awareness: Lessons not yet learned – On practical and situated usefulness of advanced technological systems among inescapable uncertainties in a world of dynamic changes

Anton Axelsson disputerade mars 2019 med avhandlingen Knowledge Elicitation as Abstraction of Purposive Behaviour

Ida Löscher disputerade februari 2020 med avhandlingen Catching a Moving Target: The Use of Cognitive Work Analysis to Understand Users’ Needs in a Future Context

Rebecca Cort disputerade december 2021 med avhandlingen Getting Work Done: The significance of the Human in Complex Socio-Technical Systems

Jag har också varit bihandledare för:

Eva Olsson disputerade 2004 med avhandlingen Designing Work Support Systems – For and With Skilled Users

Lars Winkler Petersson disputerade 2008 med avhandlingen Collaborative Visualization: Designing and Evaluating Systems for Co-located Work

Mikael Laaksoharju disputerade 2014 med avhandlingen Designing for Autonomy

Simon Tschirner disputerade 2015 med avhandlingen The GMOC Model – Supporting Development of Systems for Human Control

I min forskargrupp ägnar vi oss åt både grundforskning och forskning med tillämpningar inom tågtrafiksystemet och andra trafikslag, samt sjukvård och kontorsarbete. Forskningen finansieras främst av Trafikverket. Vi forskar med både empiriska och analytiska ansatser, och vi kombinerar fältsstudier med experiment i lab-miljö.

Sedan 2021 leder jag under, åren 2021 - 2030, Uppsala-delen i den excellenssatsning som Trafikverket gör via bland annat KAJT ( se www.kajt.org ) för att öka kapaciteten på svenska järnvägar. Inom den excellenssatsningen utför vi forskning för 1 MSEK/år under 10 år, och i huvudsak forskar vi på det mänskliga bidragets roll i sociotekniska system.

Sedan våren 2020 är jag Excellent lärare vid fakulteten

Betygskommittéer och uppdrag som opponent

2007 – Jens Alfredsson, Linköping University

2013 – Jonas Moll, Royal Institute of Technology

2014 – Stanislav Zabramski, Uppsala University

2015 – Ulrik Spak, Uppsala University

2016 – Peter Berggren, Linköping University

2018 – Ruth Lochan, Uppsala University

2018 – Sandra Mattson, Chalmers University of Technology, 2018 - Opponent

2018 – Jonas Rybing, Linköping University

2018 - Eva Simonsen, Chalmers University of Technology

2019 - Ari Kolbeinsson, Skövde University

2020 - Goran Milutinovic, University of Gävle

2021 - Eduardo Rosa, University of Gävle

Undervisning och forskarutbildningskurser

Jag har undervisat kontinuerligt i mer än 25 år, 1-3 kurser som huvudlärare per läsår. Förutom obligatoriska grundkurser i människa-datorinteraktion har jag regelbundet haft kurser i kognitiv psykologi, IT-system och männsikor i samspel, människan i komplexa system samt komplexa system i teknik och samhälle - teknik. Jag gör inhopp som gästlärare på flera andra kurser.

Jag organiserar och ger regelbundet forskarutbildningskurser i ämnen som situationsmedvetenhet, beslutsfattande, kognitiva arbetsanalyser mm. Det händer att doktorander från andra lärosäten och institutioner deltar i mina kurser. Senaste kursen var en metodkurs inom ramen för forskarutbildningen i människa-datorinteraktion tillsammans med Mats Lind och Iordanis Kavathatzopoulos.

Jag ämnesgranskar varje år mellan fem och femton examensarbeten, oftast från STS-, HCI-, IT- och DV-programmen.

Industrianknytning

Jag arbetar via anställning hos Experis som oberoende tredjepartsgranskare åt Alstome (tidigare Bombardier Transportation AB) som tillverkar nästa generations tunnelbanetåg åt SL, samt har tidigare haft motsvarande uppdrag för MTR för uppgradering av befintlig fordonsflotta.

Uppdrag

Jag har varit utvärderare åt Universitetskanslerämbetet i de nationella utvärderingarna av högskoleutbildningarna i kognitionsvetenskap och interaktionsdesign. Jag har utfört motsvarande utvärderingar i Danmark för utbildningarna i kognitionsvetenskap och informatik.

Under omställningen av de svenska högskoleutbildningarna till Bologna-reformen var jag ordförande i Programrådet för Matematik, Datavetenskap och Fysik vid Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten.

2006 - 2010 var jag IT-institutionens exjobbssamordnare.

2018 - 2022 var jag forskarutbildningsansvarig professor för datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion.

Sedan 2020-07-01 är jag ordförande i Tekniska-Naturvetenskapliga Fakultetens anställningsberedning. Dessförinnan var jag suppleant i beredningens presidie sedan 2019-01-01.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Anders Arweström Jansson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin