Britt-Louise Gunnarsson

Professor at Department of Scandinavian Languages

Mobile phone:
+46 70 816 32 69
E-mail:
britt-louise.gunnarsson@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Available:
Pens.

Short presentation

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Britt-Louise Gunnarsson Biografi

Några personuppgifter i sammandrag
Född 1945 i Linköping.
Utbytesstudent, American Field Service, i El Paso, Texas, 1961-1962.
Studentexamen på reallinjen, matematisk gren, vid Högre Allmänna Läroverket i Linköping 1964. Studentexamen i Latin vid Göteborgs universitet 1965.
Filosofie magister i Göteborg 1968 med kompletteringar i Linköping
1973 och 1974. Ämnen ingående i examen: Nordiska språk (3,5), Litteraturhistoria (3,5), Franska (2,5), Engelska (2,5).
Praktisk-pedagogisk ämneslärarutbildning i Göteborg 1969.
Doktorandkurser och avhandlingsarbete inom projektet ”Språket i medbestämmandelagen” vid Inst. för nordiska språk, Stockholms universitet, 1975- vt 1981.
Filosofie doktor i nordiska språk. Uppsala universitet 1982. Avhandlingens titel: "Lagtexters begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen”.
Docent i nordiska språk vid Uppsala universitet 1985.

Jag är gift sedan 1965 med Elving Gunnarsson, Ekonomie doktor och lektor vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala. Vi har tre vuxna barn, födda 1970, 1971 och 1975, och fem barnbarn, födda 2005, 2007, 2010, 2012 och 2018.

Anställningar vid universitet
Professor i modern svenska, särskilt sociolingvistik vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 1 januari 2003 - 31 januari 2012.
Professor i svenska språket vid Inst. för nordiska språk, Stockholms universitet 1998 - 2002.
Högskolelektor vid Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet 1991-1998.
Ledare för Forskningsgruppen för text- och fackspråksstudier, TEFA, vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala 1992-1998.
Forskarassistent vid Uppsala universitet 1986 - 1990.
Extra universitetslektor vid Uppsala universitet 1985 - vt 1986.
Forskningsassistent och forskare vid Uppsala universitet 1981-1986.
Forskningsassistent vid Stockholms universitet 1978-1981.

Vid gymnasier och högstadier
Under några år var jag verksam vid gymnasier och högstadier, först vid Tornedalsskolan i Haparanda, 1970-1972, och sedan vid Valhallaskolan i Oskarshamn, 1973-1975.

Vistelser utomlands för studier och forskning
Jag har också haft några lvistelser för studier och forskning utomlands. Hösten 1990 gjorde jag en 3 veckors studieresa till USA. 1992-1993 var jag visiting scholar vid Department of Linguistics, Stanford University och 2006 var jag visiting scholar vid University of California i Santa Barbara.

Forskningsintressen och forskningsprojekt
Jag disputerade 1982 med doktorsavhandlingen Lagtexters begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. Mitt tidigaste forskningsintresse gällde alltså texters begriplighet. Mina andra forskningsintressen har gällt textlingvistik sociolingvistik, diskursanalys, professionell kommunikation, vetenskapligt språk samt språk och kön.

Jag har lett flera forskningsprojekt inom mina intresseområden. För följande forskningsprojekt har jag fått större anslag: "Lagar och begriplighet" (Riksbankens Jubileumsfond 1981-1985; "Facktexter under 1900-talet" (HSFR 1986-1989); "Textflödet i en kommunal förvaltning" (Svenska akademien 1988-89); "Fackspråkens framväxt" (HSFR 1989-1992); "Läroböcker i historia och biologi i svenska och tyska" (Skolverket 1992-93); "Interaktionen vid seminarier" (Arbetsmiljöfonden 1992 – 1995); "Texter i Europeiska skrivsamhällen" (Riksbankens jubileumsfond 1994-1997); EU-projektet "Design and accessibility of babyfood labels from the consumer´s point of view". (Konsumentverket samt Inst. för nordiska språk i Sthlm 1998-2000); "Översättning i ett internationellt företag” (Riksbankens jubileumsfond 1996-2001); "Den kommunikativa situationen för invandrare på svenska arbetsplatser" (Vetenskapsrådet 2003-2005).

I de här forskningsprojekten har doktorander och masterstuderande deltagit, och jag har därför vid sidan av egen forskning kommit att ägna en hel del tid åt handledning. Jag är mycket stolt över att ha varit huvudhandledare för Theres Bellander (disputation Uppsala univ. 2010), Marie Nelson (disputation Uppsala univ. 2010), Helena Andersson (disputation Uppsala univ. 2009), Gunlög Sundberg, (Stockholms universitet 2004), Anders Björkvall (Stockholms univ. 2003), Kristina Jämtelid (disp. Stockholms univ. 2002), Anna-Malin Karlsson (Stockholms univ. disp. 2002). Harry Näslund (Uppsala univ. 1992), Björn Melander (Uppsala univ. 1992).

Jag har också varit biträdande handledare för Jannika Lassus (disp. Helsingfors universitet 2010), Karolina Stefaniak (disp. Univ. i Warszawa, Polen, 2008), Nora Maté (disp. Debrecen University, Ungern, 2008), Mona Blåsjö (disp. Stockholms universitet 2004), Kirstin Fredrickson, (disp. Ann Arbor, Michigan, USA, 1994)

Priser och stipendier för egen forskning
Jag har fått flera priser och stipendier för egen forskning:

Margit Påhlsons pris 2013, Svenska Akademien.
Natan Lindqvists premiefond 1996.
Svenska Akademiens språkvårdspris 1995.
Sverige Amerika stiftelsens stipendium för vistelse i USA 1992.
Selma Anderssons stipendium 1985.
Svenska Akademiens arbetsstipendium 1985 .
Westinska priset 1984, utdelat av Kungl. Humanistiska Vetenskaps Samfundet i Uppsala.
Stiftelsen Erik Wellanders språkbelöning för 1983, utdelat av Svenska språknämnden 1983.

Akademiska uppdrag i urval
Jag har haft flera ledningsuppdrag såväl vid Uppsala som Stockholms universitet.

Vid Uppsala universitet har jag varit:
Föreståndare för FUMS, Avd. för forskning och utbildning i modern svenska, 2003-2012.
Ställföreträdande vicerektor för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet samt vice ordförande i områdesnämnden 2005-2008.
Ledamot i Biblioteksstyrelsen vid Uppsala universitet 2005-2008.
Ledare för Forskningsgruppen för text- och fackspråksstudier, TEFA, vid FUMS 1992-1998.
Ordförande i Uppsala universitets jämställdhetskommitté 1986-1998.

Under min tid som professor vid Stockholms universitet var jag:
Prefekt för Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 1998-2000.
Medlem i beredningsgruppen för Doktorand- och stipendieärenden vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, 2000-2002.

Externa ledaruppdrag
Jag har också haft flera externa uppdrag:

1986-1992 var jag ordförande i ASLA (Association Suédoise de Linguistique Appliquée).
Inom AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée) har jag också haft olika uppdrag. Jag var Vice President of AILA 1993-1999, Medlem i AILA:s styrelse 1990-1993 och Ledare för AILA:s Scientific Commission on Communication in the Professions 1993- 2002.
Inom KHVSU (Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala) har jag också haft olika uppdrag, bland annat som ordförande 2014-2015, Vice ordförande och Medlem i Stipendiekommittén.

Jag har flera uppdrag i Norge och Danmark:
Ordförande i kommittén för "Evaluering av forskningsfaget nordisk språk og litteratur". Norges forskningsråd 2004 -2005.
Medlem i Evalueringspanel för utvärderingen av norsk forskarutbildning, organiserad av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) 2001.
Ordförande i kommittén för utvärdering av bachelorutbildningen i fackspråk i Danmark 1998-1999.
Ordförande för expertkommitten för Nils Klim-priset 2008-2011, medlem sedan 2005. (Nils Klim priset ges till ung nordisk forskare och är knutet till Holbergpriset.)

Jag är sedan 2007 medlem i Svenska Akademiens referensgrupp för Fonden för forskning i modern svenska. Vidare har jag varit.medlem i redaktionskommittén för Språk och stil 1999-2002 och i redaktionsrådet 2003-2011.

Internationella uppdrag
Jag har varit medlem i Editorial Board för Written Communication, Discourse Studies samt Journal of Historical Pragmatics.
Jag har också varit medlem i Editorial Advisory Board för The Handbook of Business Discourse.

Redaktörsuppdrag
Redaktör för den svenska bibliografin i Sociolinguistica 2002-2012.
Redaktör för rapportserierna TeFa sedan1992 och SoLiD sedan 2003.
Redaktör för Acta-serien vid Institutionen för nordiska språk i Stockholm 1998 -2002.
Medredaktör för bokserien ”Skrifter utgivna vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet” sedan 2003.

Övriga ledaruppdrag
Jag var ordförande för Uppsala Senioruniversitet 2013-2017.

Konferenser och symposier
Jag har varit arrangör av och fått större anslag för flera symposier och konferenser:
“Symposium on the Languages of Science at the Time of Linnaeus”(Vetenskapsrådet, Wallenberg-stiftelsen och Magnus Bergvalls Stiftelse 2007).
“Den sjätte nordiska konferensen om Språk och kön” (Vetenskapsrådet 2006).
Workshop ”The citizen’s use and comprehension of information on the Internet” (Riksbankens Jubileumsfond 2004).
”Discourse and the Professions” (Knut och Alice Wallenbergs fond 1992).

Gäst- och plenarföreläsningar
Jag har varit inbjuden som gäst- och plenarföreläsare såväl utomlands som i Sverige.

Utanför Sverige
Warszawa, Polen 2015, Wien, Österrike 2012, Turku/Åbo, Finland 2012, Moskva, Ryssland 2012, Bristol, Storbritannien 2012, Aalborg, Danmark 2010, Wellington, Nya Zeeland 2009, Helsingfors, Finland, 2007, Warszawa, Polen 2006, Florens, Italien 2005, Amsterdam, Nederländerna 2002, Oslo, Norge 2002, Aarhus, Danmark 2002, Lissabon, Portugal 2001, Roskilde, Danmark 2001, Helsingfors, Finland 2000, Murcia, Spanien 1999, Rio de Janeiro, Brasilien 1999, Sao Paolo, Brasilien 1999, Köpenhamn, Danmark 1998, Houghton, USA1998, Trondheim, Norge 1997, Konstanz, Tyskland1996, Jyväskylä, Finland 1996, Chicago, USA 1996, Helsingfors. Finland 1996, Trondheim, Norge 1996, Helsingfors, Finland 1996, Åbo, Finland 1996, New York, USA 1996, Tromsö, Norge 1994, Helsingfors, Finland 1994, Baltimore, USA 1994, Rom, Italien. 1993: Bergen, Norge 1993, Amsterdam, Nederländerna 1993, Georgia, USA 1993, Stanford, Kalifornien, USA 1993, Berkeley, Kalifornien, USA 1993, Stanford, Kalifornien, USA 1993, Stanford, Kalifornien, USA 1993, Birmingham, England 1991, Ann Arbor, Michigan, USA 1990, Tromsö, Norge 1990, Helsingfors, Finland 1989, Jerusalem, Israel 1986, Vörå, Finland 1986, Wien, Österrike 1985.

I Sverige
Stockholm 2014, Göteborg 2012, Stockholm 2012, Stockholm 2011, Göteborg 2007,
Uppsala 2006, Uppsala 2005, Stockholm 2005, Uppsala 2005, Uppsala 2004, Stockholm,2004,
Uppsala 2004, Uppsala 2003, Skövde 2001; Uppsala 2001; Stockholm 2001; Stockholm 2001; Stockholm 2001, Göteborg 2000, Karlstad 1999, Stockholm 1999, Stockholm 1998, Linköping 1998, Uppsala 1998, Stockholm 1998, Uppsala 1997, Stockholm 1997, Uppsala 1997, Uppsala 1997, Linköping1997, Stockholm 1997, Uppsala 1997, Stockholm 1996, Uppsala 1996, Uppsala 1996, Uppsala 1995, Uppsala 1995, Uppsala 1995, Uppsala 1994, Stockholm 1994, Uppsala 1994, Stockholm 1994, Stockholm 1994, Uppsala 1994, Stockholm 1993, Uppsala 1992, Uppsala 1992, Uppsala 1991, Härnösand 1991, Uppsala 1990, Härnösand 1990, Stockholm 1990, Uppsala 1989, Stockholm 1989, Linköping 1989, Uppsala 1988, Uppsala 1987, Stockholm 1986, Uppsala 1985, Stockholm 1985, Linköping 1985, Stockholm 1985, Linköping 1985, Uppsala 1983, Stockholm 1983, Stockholm 1983, Stockholm 1983, Umeå 1983, Uppsala 1982, Linköping 1982, Lund 1982, Västerås 1982.

Universitetsundervisning
Jag har undervisat på olika nivåer, såväl inom grundutbildningen som på forskarnivå.

A/B-nivå
Kurser i Språksociologi, Skriftlig framställning, Fonetik, Svensk grammatik, Grammatik och språkteori, Grammatik, semantik, textlingvistik, Svenskan i bruk, Individens språkutveckling, Språkutveckling och språkanvändning, Språkliga problem i didaktisk belysning. Svenska för jurister (Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 1983-1985).

C/D-nivå
Kurser i Språksociologi, Fackspråk och fackspråklig kommunikation, Språk och kön, Texlingvistik och argumentationsteori, Samtalsanalys med inriktning på Språk och kön, Textlingvistik. Masskommunikation, Stilistik och textlingvistik.
Examinator och ledare för C-/D-seminariet i nordiska språk 1993-1997.
Ledare för C-uppsatsseminariet ht 2008-vt 2009.
Kurs på masternivå i Tillämpad språkvetenskap vt 2009 och vt 2011.
Ledare för examensarbeteoch seminarier på C-nivå ht 2008, vt 2009, vt 2010, ht 2010.
Handledning av uppsatser på C- och D-nivå.
Enstaka föreläsningar om Språksociologi, Textlingvistik, Språk och kommunikation i arbetslivet, Vetenskap och språkvetenskap, Skrivande i arbetslivet, Språket, företaget och kulturen

Forskarutbildningen
Kurser i Textlingvistik, Stilistik och textlingvistik, Textlingvistik och genreteori, Textlingvistik och argumentationsteori, Textlingvistik – reklam, argumentation och genreteori, Språksociologi, Samtalsanalys, Samtalsanalys med professionell inriktning, Kommunikationsetnografi, Språkpsykologi, Korpus och kollokationsanalys, Textlingvistik – reklam, argumentation, genreteori, Fackspråk och fackspråklig kommunikation, Språk och kön,

Sprog, kommunikation og kön (Nordisk forskarkurs, NORFA).
Ledare för workshop med temat ”Professional Discourse in Organizations” för doktorander från i nordiska länderna. Plats Aalborgs universitet. 19 november 2010 för doktorander från de nordiska länderna.
Professorskurs med temat "Professional Discourse" ht 2009.

Seminarier
Ledare för Högre seminariet: Sociolingvistik, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet vt 2003- ht 2011
Ledare för Högre seminariet i nordiska språk vid Stockholms universitet ht 1998 – ht 2002.
Ledare för Högre seminarier i nordiska språk vid Uppsala universitet vt 1991
Ledare för intern fortbildningsserie om Skrivande (vt 1999) och om Sociolingvistik (vt 2000) vid Inst. för nordiska språk, Stockholms universitet.
Ledare för seminarieserien "Fackspråk och fackspråklig kommunikation" vid Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, 1995-1996.
Ledare för Textkollokviet vid Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, 1986-1992.
Ledare för Bakhtinkollokviet (1994-1995) och diskussionsserien i Kritisk text- och diskursanalys (1993-94) vid Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Britt-Louise Gunnarsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin