Lika villkorsgrupp

Arbetet i institutionens lika villkorsgrupp utgår från diskrimineringslagen och gruppens övergripande uppgift är att "motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder".

Gruppen träffas två till tre gånger per termin.

Sammansättning

Gruppen består av såväl representanter för lärarkollegiet och arbetsgivaren som doktorander och studenter. Arbetet sker i samordning med fackliga organisationer och studentorganisationer.

Representanter för lärarkollegiet och arbetsgivaren

Doktorander och studenter

  • Sofia Bokros (doktorand)
  • Emilia Brickman (student)
  • Nathan Carlshamre (student)
  • Studentrepresentant 3: vakant

Kontaktpersoner

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin