Forskarutbildning vid institutionen för informatik och media

Institutionen för informatik och media erbjuder forskarutbildning inom informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap samt människa-datorinteraktion.

Att doktorera innebär att man inte bara blir den främsta experten inom ett avgränsat område, utan även tillägnar sig den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort.

Målet är att bli en självständig forskare med god förmåga att förmedla kunskaper och nya rön inom såväl det egna forskningsområdet som ämnet i stort.

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet. Behörigheterna framgår av studieplanen för respektive ämne. Sök utbildningsplan och studieplan

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen.

Innehållet i de olika forskarutbildningarna och information om hur de är strukturerade framgår av den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Forskarutbildningsämnen och behörigheter (övergripande)

Institutionens forskarutbildningsämnen:

Till varje doktorand eller licentiand utses en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Utbildningen planeras och genomförs i nära samråd med handledarna. Under större delen av studietiden ägnar du dig åt det forskningsprojekt som sedan redovisas i doktors- eller licentiatavhandlingen. Dessutom ingår ett antal kurser enligt studieplanen för varje forskarutbildningsämne.

När du antas som doktorand ska en individuell studieplan upprättas. I den individuella studieplanen framgår bland annat hur hela studietiden ska finansieras, eventuella finansiärer och planerna för doktorandanställning ska redovisas.

Forskarutbildningen avslutas med en examen: filosofie doktorsexamen eller filosofie licentiatexamen. Om du har avlagt licentiatexamen kan du fortsätta dina studier till doktorsexamen. Doktorsexamen kan avläggas utan föregående licentiatexamen.

Vad krävs för examen?

För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, varav en godkänd vetenskaplig uppsats på minst 60 högskolepoäng. För doktorsexamen krävs minst 240 högskolepoäng, varav en godkänd doktorsavhandling på minst 180 högskolepoäng.

Doktorandplatser utlyses på samma sätt som lediga tjänster med en sista ansökningsdag. På webbsidan över lediga tjänster finns aktuella utlysningar om lediga doktorandplatser.

Kontakt

  • Om du har frågor om forskarutbildningen kontakta i första hand studierektor för forskarutbildningen: Maria Normark, maria.normark@im.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin