Om oss

Institutionen för socialt arbete inrättades i januari år 2023. Institutionen ansvarar för socionomprogrammet samt forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete.

När det gäller undervisningen finns ett samarbete med institutionerna för sociologi, psykologi och juridik. För de mer professionsspecifika delarna av utbildningen, Personlig och professionell utveckling (PPU) och Handledd verksamhetsförlagd utbildning (H-VFU) har yrkesverksamma socionomer rekryterats som extra resurs. Institutionens lärare är också aktiva forskare vilket borgar för en forskningsanknuten undervisning.

Uppsala universitet erbjuder således utbildning i socialt arbete från grundnivå med socionomexamen till studier på avancerad nivå med en master/magisterexamen och vidare till forskarutbildning och en doktorsexamen i socialt arbete.

Historik

Socialt arbete som utbildning etablerades vid Sociologiska institutionen 2007 genom inrättandet av Kandidatprogrammet i socialt arbete. 2008 fick Uppsala universitet examensrätt för Socionomprogrammet och samma år antogs den första kullen av studenter som också hade möjlighet att ta socionomexamen.

Vid årsskiftet 2017/18 bildades CESAR – Centrum för socialt arbete som var värd för socionomprogrammet. Organisatoriskt var Cesar placerat hos sociologiska institutionen, men hade en egen styrelse. I samband med att CESAR inrättades rekryterades den första professorn i socialt arbete och socialt arbete blev ett eget forskningsämne vid Uppsala universitet. En forskarutbildning i socialt arbete inrättades under våren 2018 och följdes av en masterutbildning i socialt arbete inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap år 2019. I januari år 2023 inrättades Institutionen för socialt arbete.

En genomgående tråd när det gäller socionomprogrammet har under åren varit kopplingen mellan universitet och det sociala arbetets fält, både på regional nivå men även nationellt. Redan under planeringen av socionomprogrammet deltog representanter för berörda verksamheter och brukarorganisationer inom Uppsala län i utvecklingsarbetet och blev representerade i det programråd som sedan följde arbetet med programmet. Ett nätverk av kontakter etablerades i begynnelsen och blev, under tidigare år, basen för rekrytering av gästföreläsare i utbildningen. Nätverket har även varit delaktig i utvecklingen av fältbesök och platser för kursen H-VFU, handledd verksamhetsförlagd utbildning (tidigare praktikplatser) inom såväl ideell som offentlig verksamhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin