Forskningsetik

Vid Uppsala universitet läggs stor vikt vid forskningsetisk medvetenhet och att god forskningssed efterlevs. Samhället behöver pålitliga vetenskapliga resultat och det är viktigt att allmänheten har ett förtroende för forskning. Varje forskare ska säkerställa ett redligt förfarande. Högskolelagen stadgar att i ”högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas”.

Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om brott mot god forskningssed har en skyldighet att utreda misstankarna eller skicka dem till den nationella nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Information och riktlinjer om god forskningssed

 

Personer som kan ge stöd, råd och information om god forskningssed och etikprövning till institutionsledningar och forskare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin