Kvinnors psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan i samhället har ökat de senaste decennierna. Svårast drabbade är kvinnor, och framför allt unga kvinnor. Forskare vid Uppsala universitet har nu inlett en mångvetenskaplig forskningssatsning med målet att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos kvinnor i barnafödande ålder.

Ökningen av kvinnors psykiska ohälsa har kopplats samman med förändrade livsvillkor i samhället men fortfarande saknas säkerställda orsaker. Psykisk ohälsa bland kvinnor är vanligast under de barnafödande åren vilket får konsekvenser för kvinnornas reproduktiva hälsa. En depression i anslutning till förlossning kan också påverka kvinnors förmåga att knyta an till det nyfödda barnet, och i förlängningen till barnets emotionella utveckling. Problemet är komplext och behöver belysas ur olika perspektiv, inte enbart det medicinska. Kvinnors psykiska hälsa är ett eftersatt forskningsområde samtidigt som det finns ett starkt samhällsintresse för dessa frågor.

År 2020 etablerade därför forskare vid Uppsala universitet ett mångvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa – WomHer – för att åtgärda de stora kunskapsbristerna inom området. Här ska starka kompetenser från universitetets olika kunskapsområden samlas för att gemensamt bedriva forskning och utbildning. Utöver forskare från institutionerna för kvinnors och barns hälsa och neurovetenskap, samlar centret medarbetare från bland annat genusvetenskap, psykiatri, psykologi, arbets- och miljömedicin, juridik, teologi, ekonomi, kemi, informationsteknologi och SciLifeLab.

Inom arbetets ram främjas diagnostik och behandling med hjälp nya teknologier, samtidigt som nya individbaserade förebyggande åtgärder och behandlingar utvärderas. Mer specifikt är ambitionen att bygga upp en forskningsinfrastruktur med bland annat en magnetkamera för forskningsändamål, men även med biologiska analyser, forskningssköterskor och forskarutbildning. Målet är att bli bättre på att förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos kvinnor i barnafödande ålder.

”Vi behöver mer kunskap om kvinnors psykiska hälsa. Ambitionen är att bygga upp en bred forskningsinfrastruktur för att bättre förstå det växande problemet med ökad psykisk ohälsa, speciellt bland unga kvinnor.”
Agneta Skoog Svanberg, professor i reproduktiv hälsa

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin