Ditt stöd kan göra skillnad

Uppsala universitets yttersta mål är att vår forskning och utbildning långsiktigt ska göra skillnad i samhället. Under mer än ett halvt årtusende har vårt nyfikenhetsdrivna kunskapssökande skapat lösningar på samhällets utmaningar. Idag är vi fast beslutna att med oförminskad kraft fortsätta i samma anda in i framtiden och ytterligare stärka vår framträdande position.

Bredden inom vår forskning och utbildning ger styrka och möjligheter. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Genom gränsöverskridande samarbeten mellan olika vetenskapsområden och med aktörer i vår omvärld, nationellt och internationellt, kan vi gemensamt bygga en bättre framtid. Den akademiska forskningen är en motor för innovation och nyttiggörande. Kreativitet och innovation uppstår i mötet mellan individer och i skärningspunkten mellan vetenskapliga fält. De komplexa nätverk som idag lägger grunden för samarbeten – mellan forskningsdiscipliner, mellan näringsliv och akademi, mellan företag och mellan individer – ställer helt nya krav på miljöer där forskning och företagande kan mötas. Ur den vetenskapliga forskningen växer nya tvärdisciplinära teknologier fram, långt mer komplexa än enskilda forskargrupper kan hantera.

Dagens framgångar bygger på kunskapstraditioner med djupa historiska rötter. Carl von Linné, Anders Celsius, Olof Rudbeck och Dag Hammarskjöld är bara några exempel på kända Uppsalaprofiler. Men många fler av våra forskare har genom århundradena medverkat till avgörande genombrott som vi idag tar för givna.

År 2027 fyller Uppsala universitet 550 år. Detta i en tid då de globala utmaningarna är många och komplexa. Med stark grundforskning, gränslös tvärvetenskaplig utmaningsdriven forskning och globalt omvärldsperspektiv står vi väl rustade att bidra till en lösning. Det finns många möjligheter för dig som vill stödja Uppsala universitet. Var med och hjälp oss att göra skillnad!

ANDERS HAGFELDT
REKTOR, UPPSALA UNIVERSITET

Anders Hagfeldt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin