Mänskliga rättigheter i fokus

Mänskliga rättigheter och praktiskt människorättsarbete står i fokus för juridiska fakultetens projekt med målet att erbjuda bättre juridiskt stöd till utsatta grupper. I satsningen Människorättskliniken får juriststudenter ta sig an riktiga ärenden under handledning av lärare. Genom att stärka utsatta gruppers rättighetsskydd vill kliniken långsiktigt bidra till ett demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Människorättskliniken är en organisationsform och en pedagogisk arbetsmetod som bygger på samverkan mellan människorättsorganisationer och forskare, lärare och studenter vid universitetets juridiska fakultet.

Klinikens övergripande syfte är att stärka skyddet för mänskliga rättigheter för särskilt utsatta grupper i samhället. Genom klinikens samverkan med människorättsorganisationer bidrar man till att grupper i samhället som är utsatta för människorättskränkningar får ökad tillgång till juridiskt stöd.

Människorättskliniken ska bidra till en systematisk förstärkning av civila organisationers juridiska kapacitet. Samtidigt fördjupas de blivande juristernas kunskaper om mänskliga rättigheter med stöd av kvalificerad handledning av erfarna forskare och lärare. Genom att stärka utsatta gruppers rättighetsskydd kan kliniken långsiktigt bidra till ett demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Människorättskliniken är den första i landet och drivs ännu i projektform där juridikstudenterna, under ledning av lärare och i samarbete med bland annat människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, tar sig an riktiga ärenden inom ramen för sin utbildning. Målet är nu att permanenta och utveckla konceptet genom att ta fram modeller, metoder och strukturer för att utvärdera, generalisera och sprida modellen till andra universitet och organisationer.

”Vi har ett stort ansvar att förmedla att juridiken är ett starkt redskap i förverkligandet av mänskliga rättigheter och att rättsstatens betydelse i detta sällan varit större än i dag. Verksamheten vid människorättskliniken är ett viktigt bidrag.”
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin