Maria Refors Legge

Postdoctoral position at Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telephone:
+46 18 471 74 61
E-mail:
maria.refors.legge@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Maria Refors Legge är jurist och forskare med inriktning mot offentlig rätt och utbildningsrätt. Hon undervisar på juristutbildningen, lärarutbildningen och på rektorsutbildningen.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt och barnrätt vid Stockholms universitet (disp. datum 2021-10-21) samt universitetsadjunkt med inriktning mot rättsvetenskap (offentlig rätt och utbildningsrätt) vid Uppsala universitet.

Jag knuten till Barnrättscentrum och Institutet för Utbildningsrätt. Barnrättscentrum är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Stockholms universitet som har en inriktning mot rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Institutet för Utbildningsrätt är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Uppsala universitet som har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Institutet verkar, med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön, för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett för landet fruktbart sätt.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning ligger inom det offentligrättsliga området och är inriktad mot utbildningsrätt och barnrätt. Mitt avhandlingsprojekt handlade om skolornas ansvar för kränkande behandling (s.k. mobbning) med fokus på skollagens effektivitet, New Public Management (NPM) och juridifiering. Jag har skrivit artiklar om lärares våld mot elever, elevers våld mot elever, möjligheten för kommunala huvudmän att delegera beslut till skolans personal samt skolmyndigheternas tillsyn över skolan.

Maria Refors Legge

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin