Forskarutbildning

Information om forskarstudier hos oss

Lagerkransar

Är du intresserad av att doktorera i arkeologi? Eller kanske ta en filosofie doktorsexamen i antikens kultur och samhällsliv eller i egyptologi? Vi erbjuder också arkeologi med specialisering i osteologi.

Doktoranderna bildar tillsammans en av de viktigaste och mest livfulla tillgångarna här på institutionen i Uppsala. Våra studenter på forskarutbildningen kallas alltså doktorander och arbetar i forskningens framkant och representerar institutionens framtid. Här nedan följer en kort introduktion till doktorandstudier vid vår institution och är avsedd som information för dig som funderar på att söka forskarutbildning.

Den svenska ordet för doktorandutbildning är forskarutbildning, alltså just utbildning till forskare. Vi vet att forskning inte slutar med en färdig fil. doktorsexamen, och därför är utbildningens mål inte bara att producera en doktorsavhandling och specifikt bidrag till kunskap, utan att aktivt förbereda doktoranden för ett fortsatt yrkesliv inom forskningssamhället.

Institutionen finns på två platser, i Uppsala och i Visby på vårt Gotlands-campus, och vi har doktorander på båda ställen. En doktorandutbildning bör ta fyra års heltidsstudier, men man kan också studera på deltid. Ett konkret avslut och resultat är en avhandling som består antingen av en monografi eller en samling av peer-reviewed artiklar som omslutes av en s k kappa, en introducerande artikel. Förutom en avhandling deltar våra doktorander i ett antal kurser, som tillsammans tar ungefär ett år av hela forskningsutbildningstiden. Kurserna kan delas upp i rent generell utbildning i olika forskningsmetoder som organiseras centralt på fakultetsnivå, och i mer specialiserade kurser vid institutionen som anpassas till doktorandens behov. Vi erbjuder också pedagogiska kurser som viktig del av en framtida akademisk karriär. Dessutom finns det tematiska kurser utanför universitetet, t ex serien Dialogues with the Past, som kan tillgodoräknas i forskarutbildningen.

För att hjälpa till med arbetet har varje doktorand en primär och en sekundär handledare, och ibland en extern handledare för specialistexpertis, om så krävs. Dessa hjälper till att hitta rätt väg under studieåren, och kan också fungera som mentorer för framtiden. Tillsammans med handledaren skriver varje doktorand en Individuell StudiePlan (ISP) som uppdateras varje år, med tydliga mål och struktur för avhandlingsarbetet. Dessa ISP bildar också en bas som språngbräda för planering av karriärutveckling under och efter avslutad examen.

Vi har en livaktig seminarieverksamhet, med två seminarieserier varje vecka i arkeologi och i antikens kultur och samhällsliv. Regelbundet och aktivt deltagande är ett krav i vårt doktorandprogram, och seminarierna anordnas främst av doktoranderna själva (motsvarande kurspoäng). Seminarierna innehåller både presentationer från våra egna doktorander, som förväntas hålla ett föredrag varje år, och från institutionens personal och inbjudna talare. Dessutom ges ofta seminarier länkade till olika forskningsprojekt och interdisciplinära noder, samt föreläsningar och seminarier med gästande förskare. Institutionen har också flera forskningsgrupper som spänner över de olika ämnena och doktorander uppmuntras att delta i en eller flera av dessa. Samtliga seminarier karakteriseras av mogna och konstruktiva åsiktsutbyten - ett högt tak för debatt - och syftar till att både stödja doktorandernas arbeten och finslipa deras kritiska förmågor.

Det är viktigt att förstå att till skillnad från många andra länder är doktorandstudier hos oss faktiskt ett riktigt jobb, med lön och andra förmåner. Doktorander ses därför inte som "äldre studenter" utan som en del av personalen, som alla andra.

Varje heltidsdoktorand erbjuds ett anställningskontrakt på fyra år, dvs den tid det ska ta att fullgöra sin forskarutbildning. Dessutom kan doktorander göra ett femte betalt år vid institutionen, med arbete som kan innefatta undervisning, administration, handledning av fältskolor etc. I praktiken är inte detta år sammanhållet, utan är oftast uppdelat i perioder under avhandlingsarbetets gång. Detta femte år är inte obligatoriskt, men i praktiken brukar de flesta doktorander ta chansen att bredda sitt CV och på så sätt förbättra sina framtida arbetsutsikter.

Familjeliv och -krav är inga hinder för att ta en doktorsexamen hos oss; många av våra doktorander har barn, och - efter sex månaders doktorandanställning - har alla tillgång till de sociala förmåner som finns i Sverige, inklusive stöd till föräldrar.

Varje doktorand ges en arbetsplats och en dator, oftast i ett rum som delas med en eller två andra (ibland, speciellt i avhandlingsarbetets slutskede, kan man sitta i eget rum, beroende på tillgång). Doktorander har samma tillgång till skrivare, bibliotek, labb och datorer som all övrig personal. Varje doktorand har en årlig resebudget (f n 15 000 :- ) och institutionen har också ett antal fonder ur vilka forskarstuderande kan söka ytterligare medel vid behov. Vi uppmuntrar doktorander att bidra med presentationer vid internationella konferenser och att utvidga sin akademiska erfarenhet.

Minst en gång i varje doktorands tid här i Uppsala kommer man att delta i en studieresa utomlands, organiserad och betalad av institutionen och arrangerad så att syftet med resan kan vara av relevans för alla. Senaste resan gick till nord-västra Ryssland. Andra kollektiva aktiviteter organiseras också med jämna mellanrum, då doktoranderna arrangerar små konferenser och workshops. Regelbundna sociala aktiviteter är en del av doktorandupplevelsen.

Doktoranderna har sina egna representanter i samtliga relevanta styrelser och kommittéer både vid institutionen och på fakultetsnivå. Det finns också ett ett internt forum specifikt för doktorander där man kan diskutera relevanta frågor, så att man sedan gemensamt kan föra dem vidare till andra fora eller ledning. Ett resultat av detta arbete är den nyligen uppdaterade doktorandhandboken, så att alla nya doktorander ges en fullständig guide till forskarutbildningsprogrammet och de universitetsregler som är av relevans.

Till skillnad från många länder accepteras i Sverige inte några direkta ansökningar för forskarutbildning. Istället finns det tre huvudsakliga vägar till vårt doktorandprogram.

Med ojämna mellanrum annonserar institutionen doktorandtjänster, som ger full lön under fyra år. Dessa tjänster finns då specifikt i något av våra fyra ämnen, men själva forskningsdetaljerna i utlysningen är öppna för alla. Då all vår personal har sina forskningsintressen listade på våra webbsidor är det möjligt att på så sätt planera ett doktorandprojekt som kan passa in i den forskning som bedrivs vid institutionen. Det är hård konkurrens om de doktorandtjänster som utlyses, och vanligen finns det bara en eller två per år. Tjänsterna annonseras på universitetets webbsidor och också här på institutionens egen webbsajt. Ansökningsproceduren är likadan som till andra akademiska arbeten.

Det finns också ett fåtal doktorandstipendier från privata stiftelser, t ex Berit Wallenbergs stiftelse, som vanligen utannonseras en gång per år. Här är forskningsområdet valfritt inom ämnet Skandinavisk arkeologi.

En tredje väg till forskningsstudier erbjuds av forskningsprojekt som tilldelats institutionens personal från de största nationella och internationella forskningsfinaniärerna som t ex Vetenskapsrådet eller ERC. Ibland innehåller dessa projekt doktorandplatser för att täcka upp specifika delar inom projektet. Sådana tjänster annonseras också öppet och söks i konkurrens med andra, precis som ovan. Ibland finns också doktorandtjänster knutna till EU:s utbildningsprojekt, t ex Marie Skłodowska Curie medel. OBS att sådana tjänster är ovanliga, men när de finns annonseras de på våra webbplatser och också på EURAXESS.

Samtliga vägar till finansiering ger lönemedel. I Sverige krävs inga undervisningsavgifter för medborgare i de nordiska länderna och EU. För sökande från utanför dessa områden gäller andra regler avseende undervisningsavgifter. När tjänster lyses ut ges fullständiga detaljer i själva annonsen om hur man söker.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin