Forskarutbildning

Forskarutbildningen i engelska är ett fyraårigt program på helfart. Programmet omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 90 högskolepoäng och en vetenskaplig avhandling om 150 högskolepoäng. Fullgjort program leder fram till en doktorsexamen i ämnet. Det är också möjligt att ta en licentiatexamen som omfattar totalt 120 högskolepoäng, med ett kursblock och en avhandlingsdel om vardera 60 högskolepoäng. Programmet är indelat i tre linjer med varsin inriktning: Engelsk språkvetenskap, Engelsk litteratur och Amerikansk litteratur.

Allmän studieplan för forskarutbildning i engelska

Spikad avhandling

Foto: Magnus Hjalmarsson

Ansökningsförfarande

Lediga doktorandtjänster annonseras på universitetets sida för lediga jobb. Ansökan skall inges via universitetets elektroniska ansökningssystem.

Ansökan ska vara på engelska. Ansökan ska göras digitalt och skall innehålla:

 1. en ifylld ansökningsblankett
 2. ett kort följebrev som tar upp dina forskningsintressen, dina mål med studierna, varför du vill studera vid vår institution och annan relevant personlig information (1‒2 sidor)
 3. curriculum vitae (CV)
 4. styrkta kopior av akademiska meriter som styrker din behörighet
 5. akademiska uppsatser (1‒3 stycken) inom ämnet engelska. Dessa skall vara uppsatser från D-nivå eller avancerad nivå (magister/master).
 6. 2–3 undertecknade rekommendationsbrev från forskare som har förstahandskunskaper om dina tidigare studier (t.ex. uppsatshandledare). Breven bör helst ta upp din forskning såväl som t.ex. din arbetsmoral, samarbetsförmåga och förmåga att ta hänsyn till kritiska synpunkter på ditt arbete.
 7. en projektplan (3‒5 sidor) som beskriver det projekt du avser arbeta med som doktorand. Av planen skall framgå den avsedda inriktningen på forskarstudierna: språkvetenskap, Engelsk litteratur eller amerikansk litteratur. En projektplan innehåller vanligtvis:
 • syftet med projektet och en preliminär titel
 • forskningsfråga/or som skall undersökas
 • metod och teori
 • material och/eller data som projektet behandlar
 • kort bibliografi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin