Forskningsteman

Här kan du läsa om de teman som det forskas inom just nu.

Miljö, klimat och katastrofer

Natur och miljöfenomen har många olika betydelser för de människor som interagerar med dem. Det finns ett brett spektrum, från ursprungsbefolkningars ontologier och religiösa praktiker i naturen, till naturförvaltning i gränssnittet mellan stat och marknad.

Nyckelord: hydrosocialitet, risk och beredskap, temporalitet, klimatförändringar, ontologier och kosmologier, rörlighet, ursprungsbefolkning, miljöpolitik, naturskydd, relationer mellan människa och djur, miljökunskap.

Läs mer om forskningen

En kal buske täckt av snä med en rosa himmel i bakgrunden

Samexistens och tillhörighet i tider av oro, social förändring och existentiell osäkerhet

Krigsmonument med namn på döda

Globala utmaningar får lokala konsekvenser och påverkar hur människor klarar av att samexistera i tider av polarisering. Institutionens forskare studerar social oro och konflikter, samt utmaningar i samband med platsskapande och efter konflikter. Det etnografiska fokuset går över gränser som kan vara både fysiska och politiska, likväl som föreställda och sociokulturella.

Nyckelord: konflikt; gränser; platsskapande; tillhörighet.

Läs mer om forskningen

Moral, etik och kosmologi

Socialt skapade idéer om vad som är moraliskt eller etiskt definierar en persons sociala status och personskap. Institutionens forskare intresserar sig bland annat för vad som uppfattas som moraliskt. Föreställnigar om etik och moral varierar kraftigt i kulturella sammanhang och är kopplade till kosmologiska idéer.

Nyckelord: Moraliskt personskap; etisk bedömning; tro, religion och ethos; nihilism; moraliska gränser; dygd och avvikelse; ritualer.

Läs mer om forskningen

En stor röd båge vid vattenbrynet

Migration, förflyttning, gränser och stater

Bilar och människor som står framför ett stadslandskap med höghus och reklamskyltar

Forskare vid institutionen undersöker vad migration och dess tillhörande frågor säger om stater, lagar och hur människor hittar sätt att övervinna exkludering på kontinuumet center-periferi.

Nyckelord: inkludering & exkludering, governance, gränser & tid, transnationalism, nätverk, rasism, minoriteter, medborgarskap, kriminalisering

Läs mer om forskningen

Urbanitet och infrastruktur

Städer kan ses som tät materialitet av byggnader, teknik, transportmedel, platsbaserad kultur och subkulturer. Hur stadsliv och försörjning struktureras, påverkar tillgängliga livsbanor, sociala hierarkier och personliga och nationella framtidsbilder och drömmar. Teknik och infrastruktur påverkar också hur vi uppfattar och interagerar med den omgivande miljön, naturen och till och med rymden.

Nyckelord: Rymden, framtid och drömmar, subjektivitet, subkulturer, ojämlikhet, affekt, natur och miljö, mediering, förbindelser, rörlighet, transmission, materialitet, social förändring.

Läs mer om forskningen

En person cyklar snabbt på en bro

Visualitet, media och konst

Reklamskyltar på höghus

Visuella representationer av kultur och kommunikation, i form av filmer och foton, bidrar till social reproduktion och gör anspråk på de verkligheter som de registrerar. Dessa anspråk är bundna av estetiska normer, maktrelationer och hierarkier, platser, tankelandskap, symboler och symbolik.

Nyckelord: Representation, estetik, berättelser, inkludering och exkludering, maktrelationer, landskap, appropriering, annorlundahet, visningens agens, iscensättning och performativitet.

Läs mer om forskningen

Folkloristik, folklore och kulturarv

Folkloristik är studiet av folkloren, de informella och expressiva kulturella uttrycken och praktikerna som berikar vardagen. Vi analyserar gamla och nya traditioner, berättelser, visuella uttryck, folktro, kulturarv, ritualer, sagor, sägner, och folkliga uttryckssätt som har betydelse för människors identitet och världsbild. På så sätt kan vi upptäcka och studera kulturella mönster, förändringsprocesser, normer och värderingar.

Nyckelord: Kulturarv, berättelser, visualitet, folklore, ritualer, sägner, populärkultur, identitetsskapande, traditioner, minnen, hållbara besök.

Läs mer om forskningen

En person cyklar snabbt på en bro

Kropp, hälsa, medicin och död

Reklamskyltar på höghus

Kunskap och praxis som rör medicin, kroppen, hälsa och död är kopplade till kosmologier, politik, sociala strukturer och lokala historiska arv. Forskningen vid institutionen erbjuder värdefulla insikter i dessa processer och människors upplevelser av hälsa och kroppslighet, med hänsyn till både det lokala och det globala sammanhanget.

Nyckelord: identifiering av katastrofoffer, upplevelsen av kroppslighet, kropp, begravningar, genus, sjukdom, epidemier, hälsorisker, omskärelse

Läs mer om forskningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin