Vill du forska om någonting spännande?

Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet.

Utbildningen har en hög kvalitet och en sådan uppbyggnad att den som framgångsrikt har gått igenom den skall vara väl förberedd och väl kvalificerad för anställning vid de bästa universiteten inom och utom landet, inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt.

Utbildningen omfattar fyra års nettostudietid och består av en kursdel om 60 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 180 högskolepoäng.

Kriterier vid bedömning av ansökningar till forskarutbildningen Pdf, 11 kB.

Institutionens handledarkollegium gör ett första urval via en genomgång av insända handlingar och kontakter med åberopade referenter. Denna grupp kallas därefter till intervju med några företrädare för forskarutbildningen varefter en slutgiltig bedömning görs. När det gäller projekt- och programanknutna platser sker antagningen i samråd med ledningen för respektive projekt/program. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt senast två veckor innan forskarutbildningens början.

Efter att det fastställts att den sökande uppfyller kraven för allmän och särskild behörighet för forskarutbildningen i kulturgeografi bedöms ansökningarna utifrån följande kvalitetskriterier:

  • Studiebakgrund och förkunskaper: vilken utbildning/vilka kurser den sökande har genomgått och med vilket resultat
  • Tidigare genomförda självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär. Det gäller särskilt examensarbeten (C- och D-uppsatser) eller andra skriftliga arbeten.
  • Bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildning i kulturgeografi enligt kriterier gällande metodisk stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.
  • Beskrivning av forskningsprojektet, planerat genomförande och metoddiskussion.
  • Den sökandes möjligheter att delta i institutionens verksamhet vid sidan av avhandlingsprojektet. Det kan gälla undervisning, internt utrednings- eller utvärderingsarbete m m.
  • Forskningsinriktning samt möjligheter till handledning och finansiering. En förutsättning är att institutionen kan erbjuda en gynnsam forskningsmiljö och handledning för doktorandprojektet i fråga.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin