En kort historik över avdelningen för litteratursociologi

Avdelningen för litteratursociologi grundades 1965 av Lars Furuland (1928–2009). Tillsammans med Bo Bennich-Björkman (1926–2010) och en rad andra personer byggde Furuland upp den uppsaliensiska litteratursociologin till en bred forskningsinriktning som rymmer både analys av litterära verk och studier av litteraturens yttre villkor. En professur med beteckningen litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi inrättades där fr.o.m. läsåret 1978/79 (innehavare Lars Furuland t.o.m. 1991, Johan Svedjedal 1993–2021 och Ann Steiner innehar tjänsten sedan 2023).

Den relativt starka institutionella ställning som litteratursociologin har haft inom moderämnet litteraturvetenskap har bidragit till att både konservera och förnya inriktningen – konservera eftersom specialiseringen litteratursociologi därmed har kunnat överleva forskningspolitiska och metodiska modesvängningar, förnya eftersom den därmed ganska fritt har kunnat söka sina forskningsutmaningar. Samtidigt ska med eftertryck påpekas att litteratursociologin naturligtvis inte är begränsad till Uppsala; forskning med sådana utgångspunkter bedrivs vid samtliga litteraturvetenskapliga institutioner i landet – liksom vid en del andra institutioner. Ambitionen har varit att belysa hela den litterära processen – de litterära verkets väg och villkor från författare till läsare, via förlag, kritiker, bokhandlar, bibliotek, skolor. En stor del av forskningen har också ägnats glömda och marginaliserade litteraturformer, bland dem arbetarlitteratur, populärlitteratur, barn- och ungdomslitteratur och egenpublicering.

En mer omfattande översikt över forskningsområdet finns i Johan Svedjedals,"Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess grundantaganden", Tidskrift för litteraturvetenskap 25 (1996):3/4, s. 3–20 (finns här https://publicera.kb.se/tfl/issue/view/1447)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin